ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Bruselloz Hastalarının D vitamini, Ferritin, Folik Asit ve Biyokimyasal Düzeylerinin Değerlendirilmesi
İlhan Sabancılar, İbrahim Halil Şahin, çiğdem Mermutluoğlu, Hakan Temiz

Hakan Temiz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye e-mail: hakan.temiz@dicle.edu.tr                

Evaluation of Vitamin D, Ferritin, Folic Acid and Biochemical Levels of Brucellosis Patients

Abstract

Aim: Although brucellosis is a contagious infectious disease, it shows symptoms similar to other types of infections. Since brucellosis is an infectious disease, acute phase reactants such as C-reactive protein (CRP) and ferritin increase their values. In our study, it was aimed to determine the clinical importance of Vitamin D, Ferritin, Folic Acid, Alanine aminotransferase (ALT), Aspartate aminotransferase (AST), Gamma Glutamyl Transferase (GGT) levels in patients diagnosed with Brucellosis.

Methods: The study included 50 patients (case group) who applied to the Dicle University Hospitals Infection Diseases clinic and polyclinic and were diagnosed with Brucellosis, and 25 healthy individuals older than 18 years of age and similar in gender (control group). Titers of 1/320 and above in the Brucella Coombs Test (BCT) method were considered Brucellosis positive. Roche Cobas E 601 device (Roche Diagnostics, USA); CRP, ALT, AST and GGT levels were studied by spectrophotometric method with Beckman Coulter DxC 700 AU (Beckman Coulter, USA) device. Before the study, Dicle University Faculty of Medicine Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee Permission was obtained.

Results: Brucellosis of the patients, 26 (52%) were female and 24 (48%) were male; The control group consisted of 12 (48%) females and 13 (52%) males. Samples with agglutination were considered positive, and those without agglutination were considered negative. Vitamin D levels in the control group were found to be significantly lower than the patient group (p:0.007). Although HGB, PLT and Folic acid values were lower in the patient group than in the control group, although the ferritin level was higher, there was no significant difference between the two groups.

Conclusion: As a result of this study, when the patient and control groups were compared, only the vitamin D level was found to be significantly higher in the patient group. CRP and ferritin, which are inflammation markers, were found to be high in the patient group. These results suggest that vitamin D may play a role in the diagnostic parameter in the pathogenesis of brucellosis. We think that this and similar studies that we have done will contribute to the acquisition of regional epidemiological data.

Keywords: Brucella, infection, vitamin D, ferritin, folic acid.

Bruselloz Hastalarının D vitamini, Ferritin, Folik Asit ve Biyokimyasal Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Bruselloz, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olmakla birlikte diğer enfeksiyon türlerine benzer semptomlar göstermektedir. Bruselloz bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle, C-reaktif protein (CRP) ve Ferritin gibi akut faz reaktanları değerlerini yükseltmektedir. Çalışmamızda Bruselloz tanısı konmuş hastalarda D vitamini, Ferritin, Folik Asit, Alanin aminotransferaz (ALT), Aspartat aminotransferaz (AST) ve Gama Glutamil Transferaz (GGT) düzeylerinin klinik açıdan öneminin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Çalışmaya, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları kliniği ve polikliniğine başvurmuş, Bruselloz tanısı konmuş 50 hasta (vaka grubu) ile 25 sağlıklı kişi (kontrol grubu) yaşları 18 yaşından büyük ve cinsiyetleri benzer kişiler dahil edildi. Kontrol grubuna dahil edilme kriterleri, herhangi bir kronik hastalık olmaması, sigara alkol ve madde bağımlılığı olmamasıdır. Brucella Coombs Testi’nde titrenin 1/320 ve üzerinde bulunması Bruselloz açısından pozitif olarak değerlendirildi. Hasta ve kontrol gruplarında D vitamini, ferritin, folik asit, immüno kemilüminesans yöntemi ile Roche Cobas E 601 cihazı (Roche Diagnostics, ABD); CRP, ALT, AST ve GGT düzeyleri ise spektrofotometrik yöntem ile Beckman Coulter DxC 700 AU (Beckman Coulter, ABD) cihazıyla çalışıldı. Çalışma öncesinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul İzni alındı.

Bulgular: Bruselloz hastaların 26’sı (%52) kadın, 24’ü (%48) erkek olup; kontrol grubunun ise 12’si (%48) kadın, 13’ü(%52) erkekten oluşmaktadır. Aglütinasyon gözlenen örnekler pozitif, gözlenmeyenler ise negatif kabul edildi. D vitamini seviyesi kontrol grubunda, hasta grubuna göre anlamlı düzeyde düşük tespit edildi (p:0,007). Hasta grupta HGB, PLT, Folik asit değerleri kontrol grubuna göre daha düşük iken, ferritin düzeyi daha yüksek bulunmasına rağmen her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, sadece vitamin D seviyesi hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Hasta grubunda inflamasyon belirteçlerinden olan CRP ve ferritin yüksek olduğu tespit edildi. Bu sonuçlar bize, D vitamininin; bruselloz patogenezinde tanısal parametrelerde rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Yapmış olduğumuz bu ve buna benzer çalışmalarla bölgesel epidemiyolojik verilerin elde edilmesine de katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Brucella, enfeksiyon, vitamin D, ferritin, folik asit

Dicle Med J  2023; 50 (4): 587-593

Doi: 10.5798/dicletip.1412118

Volume 50, Number 4 (2023)