ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Minimally invasive approach in diaphragmatic injuries due to stab wounds: 10 years of experience
Menduh Oruç, Serdar Onat, Atalay Şahin, İsmail Yıldız

Menduh Oruç, Dicle University, Medical School, Department of Thoracic Surgery, Diyarbakır Turkey e-mail: menduhor@hotmail.com               

Minimally invasive approach in diaphragmatic injuries due to stab wounds: 10 years of experience       

Abstract

Objective: We aimed to evaluate minimally invasive methods in the diagnosis and treatment of stabbing diaphragmatic injuries.

Methods: Between January 2013 and January 2023, 66 patients with suspected diaphragmatic injury (DI) due to stab wounds, were diagnosed and treated with video assisted thoracoscopic surgery (VATS). The records of age, gender, concomitant injuries, surgical approach, morbidity and length of hospital stay were reviewed retrospectively.

Results: The mean age of the patients was 26.39 years and they were 59 males and 7 females. Of the patients, 42 (63.4%) were on the left side and 24 (36.4%) were on the right side. According to the sites, The wounds were anterior in 32 (48.5%) of the cases and posterior in 34 (51.5%). Concomitant injuries were seen in 47 cases. DI was confirmed in 30 (45.5%) cases. Of these, 18 (60%) were on the left and 12 (40%) were on the right. The surgeries were VATS alone in 36 (54.5%), VATS via stab wounds in 22 (33.3%), and mini-thoracotomies in 8 (12.1%) of the cases, respectively. DI was confirmed in 30 (45.5%) cases. Eighteen (60%) of them were on the left, and 12 (40%) were on the right (p0.05). The mean duration of hospital stay was 4.58 days in anterior injuries and 6.11 days in posterior injuries. No patient died.

Conclusıon: As a minimally invasive method, VATS is the method of choice for the detection and treatment of DI in thoracoabdominal injuries caused by stabbing.

Keywords: minimally invasive approach, stabbing, diaphragma, injuries

Kesici delici alet yaralanmasına bağlı diyafragma yaralanmalarında minimal invaziv yaklaşım:10 yıllık deneyim

Öz

Amaç: Kesici delici alet yaralanması(KDAY) nedenli diyafragma yaralanmalarının tanı ve tedavisinde minimal invaziv yöntemleri değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Ocak 2013 ile Ocak 2023 arasında KDAY bağlı diyafragma yaralanması (DY) şüphesi olan 66 hastaya video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) teşhisi kondu ve tedavi edildi. Yaş, cinsiyet, eşlik eden yaralanmalar, cerrahi yaklaşım, morbidite ve hastanede kalış süresi kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 26.39 olup 59 erkek, 7 kadındı. Hastaların 42'si (%63,4) sol tarafta, 24'ü (%36,4) sağ tarafta yaralanma mevcuttu. Yerlerine göre yaralanmaların 32 ‘si (%48,5) anterior, 34 ‘ü (%51,5) posterior idi. Kırk yedi vakada eşlik eden yaralanmalar görüldü. Cerrahi işlemler sırasıyla olguların 36'sına (%54,5) tek başına VATS, 22'sine (%33,3) ek cerrahi insizyon uygulamadan mevcut olan KDAY yerinden VATS, 8'ine (%12,1) mini torakotomi uygulandı. DY, 30 (%45.5) vakada doğrulandı. Bunların 18'i (%60) solda, 12'si (%40) sağdaydı (p0.05). Ortalama hastanede kalış süresi anterior yaralanmalarda 4,58 gün, posterior yaralanmalarda 6,11 gün olarak değerlendirildi. Hiçbir hastamız hayatını kaybetmedi.

Sonuç: Minimal invaziv bir yöntem olan VATS, KDAYile oluşan torakoabdominal yaralanmalarda DY'nin saptanması ve tedavisi için tercih edilen yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Minimal İnvaziv yaklaşım, Bıçaklanma, Diyaframa yaralanması.

Dicle Med J  2023; 50 (4): 490-496

Doi: 10.5798/dicletip.1411517

Volume 50, Number 4 (2023)