ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Geliştirilen Travma Konulu Çevrimiçi Asenkron E-Öğrenme Modülüne İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Ozan Karaca, Yusuf Ali Altuncu, Sercan Yalçınlı

Ozan Karaca, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 35100 İzmir, Türkiye e-mail: ozan.karaca@ege.edu.tr                

Investigation of Student Opinions on the Online Asynchronous E-Learning Module on Trauma Developed within the scope of Emergency Medicine Residency Education

Abstract

Aim: Trauma-related injuries constitute an important part of emergency department admissions. In order to provide appropriate health services to these patients, the readiness of physicians, especially those with limited clinical experience, should be increased in terms of knowledge and skills. In this study, it was aimed to evaluate an asynchronous e-learning module, which was prepared in order to increase the knowledge and skill levels of physicians who do not havesufficient experience in the evaluation of trauma patients, before starting to serve patients in a supervised manner, withstudent feedback.

Methods: This research is a retrospective study in which the course feedback data of 28 students out of 39 students studying in the Emergency Medicine Specialization Training program, to whom the e-learning module on trauma was applied, were analyzed descriptively. The students' opinions were collected through an electronic questionnaire consisting of 18 likert-type and 2 open-ended questions.

Results: The findings of the study showed that the asynchronous e-learning module on trauma was found to be effective in providing a flexible and accessible learning environment for students. The students found the content of the module easy to understand and evaluated it as a positive feature that they could access the content repeatedly.

Conclusion: Asynchronous e-learning is a flexible, learner-centered and effective method adopted by learners for teaching theoretical content in emergency medicine residency education, while also providing more time for practical training in clinical settings for trainers and learners.

Keywords: Asynchronous e-learning, Emergency Medicine, Trauma, Online Learning, Residency Education.

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Geliştirilen Travma Konulu Çevrimiçi Asenkron E-Öğrenme Modülüne İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi     

Öz

 

 Amaç: Travmaya bağlı yaralanmalar acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturur. Bu hastalara uygun bir şekilde sağlık hizmeti sunulabilmesi için özellikle klinik tecrübesi sınırlı olan hekimlerin bilgi ve beceri açısından hazır bulunuşluklarının artırılması gerekir. Bu çalışmada travma hastalarının değerlendirmesinde yeterli tecrübeye sahip olmayan hekimlerin gözetimli bir şekilde hastalara hizmet vermeye başlamadan önce ilgili konuda bilgi ve beceri düzeylerini artırılması amacıyla hazırlanan bir asenkron e-öğrenme modülünün öğrenci geribildirimleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu araştırma, Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi programında öğrenim gören Travma konulu e-öğrenme modülünün uygulandığı 39 öğrenciden 28’inin ders geribildirim verilerinin tanımlayıcı olarak analizi edildiği retrospektif bir çalışmadır. Öğrencilerin görüşleri 18 likert tipi, 2’de açık uçlu sorudan oluşan bir elektronik anket aracılığıyla toplanmıştır.

Bulgular: Çalışmanın bulguları, travma konulu asenkron e-öğrenme modülünün öğrenciler için esnek ve erişilebilir bir öğrenme ortamı sağlaması açısından etkili bulunduğunu göstermiştir. Öğrenciler modülün içeriğini kolay anlaşılır bulmuş ve içeriğe tekrar tekrar erişebilmeleri olumlu bir özellik olarak değerlendirmiştir.

Sonuç: Asenkron e-öğrenme, acil tıp uzmanlık eğitiminde teorik içeriğin öğretilmesi için öğrenenler tarafından benimsenen esnek, öğrenen merkezli ve etkili bir yöntem olmasının yanı sıra, eğiticiler ve öğrenenler için klinik ortamlarda pratik eğitim için daha fazla zaman olanağı da sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Asenkron e-öğrenme, Acil Tıp, Travma, Çevrimiçi Öğrenme, Uzmanlık Eğitimi

Dicle Med J  2023; 50 (3): 429-438

Doi: 10.5798/dicletip.1360715

Volume 50, Number 3 (2023)