ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation of the effects of abdominal aortic calcification on mortality in spinal surgery
Azmi Tufan, Eyüp Çetin

Azmi Tufan, Florence Nightingale hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, e-mail: tufanazmi@gmail.com          

Investigation of the effects of abdominal aortic calcification on mortality in spinal surgery  

Abstract

Objective: The aim of this study was to show the effect of the presence of AAC on mortality after lumbar degenerative disc surgery and to determine whether it is a predictor of survival.

Methods: Between 2014 and 2016, abdominal aortic calcifications were recorded by grade in patients who underwent surgery for degenerative lumbar disc herniation and therefore underwent updated lumbar CT. In addition to the demographic data of these patients, ASA scores were also recorded and these scores were statistically compared.

Results: The age of the patients in the Advanced Calcification group was significantly (p < 0.05) higher than that in the Mild Calcification group. The ASA score in the Advanced Calcification group was significantly (p < 0.05) higher than the Mild Calcification group. . Ex rate in the Advanced Calcification group was significantly (p < 0.05) higher than the Mild Calcification group.

Conclusion: There is a strong correlation between the degree of abdominal aortic calcifications and patient survival. This relationship is thought to be an important guiding scoring for spinal surgeons in the preoperative preparation phase.

Keywords: Abdominal aortic calcification, survey, lumbar degenerative disc surgery, lumbar tomography, ASA score

Spinal cerrahide abdominalaortik kalsifikasyonun mortalite üzerine etkilerinin araştırılması

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı lomberdejeneratif disk cerrahisi sonrası AAK varlığının mortalite üzerine etkisini göstermek ve sağkalım üzerinde bir belirleyici olup olmadığını saptamaktır.

Yöntemler: 2014-2016 yılları arasında dejeneratiflomber disk hernisi nedeniyle ameliyat edilen ve bu nedenle güncellenmiş lomber BT çekilen hastalarda abdominalaortik kalsifikasyonlar derecelendirilerek kaydedildi. Bu hastaların demografik verilerinin yanı sıra ASA skorları da kaydedildi ve bu skorlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Sonuçlar: İleri Kalsifikasyon grubundaki hastaların yaşı Hafif Kalsifikasyon grubundakilere göre anlamlı olarak (p < 0.05) daha yüksekti. İleri Kalsifikasyon grubunda ASA skoru Hafif Kalsifikasyon grubuna göre anlamlı olarak (p < 0.05) daha yüksekti. . İleri Kalsifikasyon grubunda Ex oranı Hafif Kalsifikasyon grubuna göre anlamlı olarak (p < 0.05) daha yüksekti.

Sonuç: Abdominalaortik kalsifikasyonların derecesi ile hasta sağkalımı arasında güçlü bir korelasyon vardır. Bu ilişkinin ameliyat öncesi hazırlık aşamasında spinal cerrahlar için önemli bir yol gösterici skorlama olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Abdominalaortik kalsifikasyon, anket, lomberdejeneratif disk cerrahisi, lombertomografi, ASA skoru.

Dicle Med J  2023; 50 (3): 346-353

Doi: 10.5798/dicletip.1360678

Volume 50, Number 3 (2023)