ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Spontaneous Intracerebral Hematoma: A Single Center 10-Year Analysis
Veysel Kıyak

Veysel Kiyak, Department of Neuroseurgery, Gaziosmanpasa University Hospital, Kaleardı District Muhittin Fisunoglu Street, 60100, Tokat, Turkey e-mail: vyslkyk86@gmail.com                  

Spontaneous Intracerebral Hematoma: A Single Center 10-Year Analysis   

Abstract

Objective: In this study, we aimed to contribute to the literature by determining data such as mortality rates, demographic, clinical and radiological characteristics of patients who applied to our hospital's emergency department between January 2011 and December 2020 with the diagnosis of SISH and were operated on in our clinic.

Methods:53 patients who were operated on for SISH diagnosis between January 2011 and December 2020 were retrospectively examined. Patients with SISH on brain tomography (CT) were evaluated. Hematoma localization is lobar; those with frontal, parietal, temporal and occipital locations; Those in the thalamic, putaminal and basal ganglia were considered to be deeply located. Patients were divided into three groups according to the Glasgow coma score (GCS): GCS 5–8, GCS 9–12, and GCS 13–15.

Results: In our cohort, the patients mean age was 62.8 years (range, 19–92). The overall mortality rate was 62.87%. Age showed no significant association with mortality. Mortality was associated with increased hematoma volume and low GCS score at the first presentation (p < 0.001). In receiver operating characteristic curve analysis, hematoma volume was an important predictor of surgical outcome; the optimal cut-off value of 59.5 cm3 was associated with 84.4% sensitivity and 90.5% specificity (p < 0.001). Similarly, the optimal GCS score cut-off value of 8.5 was associated with a 96.9% sensitivity and 71.4% specificity for predicting mortality (p < 0.001).

Conclusions:Low GCS, increased hematoma volume, and especially the presence of concomitant hypertension (HT) are associated with poor prognosis in SISH patients.

Keywords: Spontaneous intracerebral hematoma, mortality, hematoma volume, Glasgow coma scale  

Spontan İntraserebral Hematom: Tek Merkez 10 Yıllık Analiz

Öz

Amaç: Bu çalışmada spontan intraserebral hematom (SISH) tanısı ile Ocak 2011-Aralık 2020 yılları arasında hastanemiz acil servisine başvuran ve kliniğimizde opere edilen hastaların mortalite oranları, demografik, klinik ve radyolojik özellikleri gibi verileri belirlenerek literatüre katkıda bulunmak amaçlandı.

Yöntemler: Ocak 2011-Aralık 2020 arasında SISH tanısı opere edilen 53 hasta retrospektif olarak incelendi. Beyin tomografisinde SISH olan hastalar değerlendirildi. Hematom lokalizasyonu frontal, parietal, temporal, occipital yerleşimli olanlar lobar; talamik, putaminal ve bazal gangliyon olanlar ise derin yerleşimli olarak değerlendirildi. glaskow koma skoruna (GKS) göre hastalar üç gruba ayrıldı: GKS 5–8, GKS 9–12 ve GKS 13–15.

Bulgular: Retrospektif olarak değerlendirilen 41’i erkek, 12’si kadın olmak üzere toplam 53 hasta 19-92 yaş aralığında olup yaş ortalaması 62,87 idi. Ölen ve yaşayan gruplar arasında yaş açısından istatistiksel farklılık yoktu (p =0,211). Hastaların genel mortalite oranı %60,3 olarak bulundu. Çalışmamızda mortalitenin artmış hematom hacmi ve düşük GKSile ilişkili olduğunu tespit ettik (p < 0,001). Receiver operating characteristic (ROC) analizi, hematom hacminin %84,4 duyarlılığa ve %90,5 özgüllüğe sahip, 59.5 cm3'lük kesme noktası ile cerrahi sonucun tahmininde önemli bir öngörücü değer olduğunu gösterdi (p < 0.001). Benzer şekilde, kesme noktası 8.5, duyarlılığı %96,9 ve özgüllüğü %71,4 olan GKS da mortalitenin önemli bir öngörücüsü olarak tespit edildi (p < 0.001).

Sonuç: SISH hastalarında düşük GKS, hematom hacminin artması ve özellikle eşlik eden hipertansiyon (HT) varlığı kötü prognoz ile ilişkilidir.

Anahtar kelimeler: Spontan intraserebral hematom, mortalite, hematom hacmi, Glaskow koma skoru.   

Dicle Med J  2024; 51 (1): 28-35

Doi: 10.5798/dicletip.1451458

Volume 51, Number 1 (2024)