ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of Perinatal Complications in Macrosomic İnfants of Diabetic and Nondiabetic Mothers
Akan Yaman, Ibrahim Kandemir, Zeynep Alp Unkar, Sinem Gulcan Kersin, Mehmet Tolga Kole, Hulya Bılgen, Eren Ozek

Mehmet Tolga Kole, 5 University of Health Science, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey e-mail: mehmet_tolga@hotmail.com                

Comparison of Perinatal Complications in Macrosomic İnfants of Diabetic and Nondiabetic Mothers

Abstract

Introduction: Metabolic, congenital disorders, and complications seen in infants of diabetic mothers (IDM) are well defined in the literature. We aimed to compare perinatal problems in macrosomic IDM and infants of mothers without diabetes.

Methods: We included all macrosomic infants admitted to neonatal intensive care unit (NICU) at two centers between 2017-2020. Birth history, anthropometric measurements, gestational age, metabolic and cardiac problems were compared between macrosomic IDMs and infants of non-DMs. The p-value less than 0.05 was considered statistically significant.

Results: 156 (37 IDM, and 119 non-IDM) macrosomic newborns were included in the study. While the incidence of hypoglycemia, need for mechanical ventilation, respiratory distress syndrome, ventricular septal defect (VSD) and persistent pulmonary hypertension (PPH) were statistically similar, the incidence of cesarean section (p=0.002), myocardial hypertrophy (p=0.001), and polycythemia (p=0.019) was higher in the IDM group. While the incidence of respiratory problems and VSD was similar in both groups, myocardial hypertrophy was found in approximately in one fourth (22.2%) of the non-diabetic group.

Conclusion: Macrosomic non-IDMs have a similar risk for perinatal-postnatal complications as macrosomic IDMs and should be evaluated accordingly.

Keywords: Infant of diabetic mother; Macrosomia; Macrosomic infant; Newborn; Persistent Pulmonary Hypertension

Diyabetik ve diyabetik olmayan annelerin makrozomik bebeklerinde perinatal komplikasyonların karşılaştırılması

Öz

Giriş ve Amaç: Diyabetik annelerin bebeklerinde (DAB) görülen metabolik, konjenital bozukluklar ve komplikasyonlar literatürde iyi tanımlanmıştır. Diyabetik ve non-diyabetik annelerden doğan makrozomik bebeklerde görülen perinatal komplikasyonların karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) 2017-2020 yılları arasında iki merkezde başvuran tüm makrozomik bebekleri dahil ettik. Makrozomik DAB’ ler ile DAB olmayan bebekler arasında doğum öyküsü, antropometrik ölçümler, gebelik yaşı, metabolik ve kardiyak problemler karşılaştırıldı. 0.05'in altındaki p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya 156 (37 DAB ve 119 DAB dışı) makrozomik yenidoğan dahil edildi. Hipoglisemi, mekanik ventilasyon ihtiyacı, solunum sıkıntısı sendromu, ventriküler septal defekt (VSD) ve persistan pulmoner hipertansiyon insidansı istatistiksel olarak benzer iken, DAB'de sezaryen (p=0.002), miyokardial hipertrofi (p=0.001) ve polisitemi (p=0.019) insidansı daha yüksekti. Solunum problemleri ve VSD insidansı her iki grupta da benzer iken, hipertrofik kardiyomiyopati diyabetik olmayan grubun yaklaşık dörtte birinde (% 22.2) bulundu.

Sonuç: Makrozomik non-IDM'ler, makrozomik IDM'ler ile benzer perinatal-postnatal komplikasyon riskine sahiptir ve buna göre değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Diyabetik anne bebeği; Makrozomi; Makrozomik bebek; Yenidoğan; Persistan Pulmoner Hipertansiyon.

Dicle Med J  2023; 50 (4): 439-446

Doi: 10.5798/dicletip.1411481

Volume 50, Number 4 (2023)