ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Impact of Vaccines On Mortality In Patients Treated In The Intensive Care Unit Due To COVID-19: A Multicenter Study
Yasemin Balkan, Ayşe Özlem Mete, Berna Uyan, Kübra Kocak, Selim Bülent Cansunar, Kenan Ugurlu, İlkay Karaoglan, Hüseyin Gurbuz

Huseyin Gurbuz, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Gaziantep, Turkey e-mail: dr.huseyingurbuz@hotmail.com               

Impact of Vaccines on Mortality in Patients Treated in The Intensive Care Unit Due To COVID-19: A Multicenter Study          

Abstract

Introduction: The importance of vaccines is increasing day by day because the COVID-19 pandemic has been going on for about two years and there is no effective antiviral treatment. The purpose of this study was to compare the impact of vaccination status on the mortality of patients monitored in the intensive care unit with the diagnosis of COVID-19.

Methods: Three hundred and forty-four patients treated in intensive care due to COVID-19 in three hospitals in Gaziantep were included in the study. Demographic characteristics and pre-COVID-19 vaccination status of all patients were recorded, and the diagnosis of COVID-19 was made with nasopharyngeal polymerase chain reaction (PCR) test and Thorax Computed Tomography (CT).

Results: Of the patients, 172 (50%) were male, 172 (50%) were female, 152 (44%) were unvaccinated and 192 (55%) were vaccinated. The number of male patients (n=106) (55.2%) in the vaccinated group was significantly higher than female patients (n=86) (44.8%) (p<0.05). Although the vaccination rate was higher in patients over 65 years of age, intubation status, mortality rate, number of hospitalisation days, urea and creatinine values were significantly higher and haemoglobin and white blood cell values were lower in younger and middle age groups (p<0.05). The age and intubation rate of patients who died due to Covid 19 were significantly higher than those who were discharged (p<0.001). The vaccination rate of young patients (28.3%) was significantly lower than that of middle-aged (47.3%) and over-65 (65.9%) patients (p<0.05). Among all vaccinated individuals, death was encountered in 57 (76.0%) of CoronaVac vaccinated and 18 (24.0%) of BioNTech vaccinated patients; the difference was statistically higher (p<0.05). The mortality rate of vaccinated patients over 65 years old was 61 (60.4%), while the mortality rate of unvaccinated patients was 40 (39.6%) and the difference was not statistically significant (p>0.05).

Conclusion: The majority of the patients monitored in the intensive care unit with the diagnosis of COVID-19 were vaccinated, and over the age of 65, and the mortality was high. However, vaccination, hospitalization in the intensive care unit, and mortality rates were low in the younger age group. In patients over 65 years of age, the mortality-reducing effect of the vaccine is low. Advanced age and comorbidity reduce the efficacy of the vaccine. In all patients, the BioNTech vaccine reduces the death rate more than the CoronaVac vaccine.

Key words: Covid-19 vaccines, Intensive Care Unit, Efficacy, Mortality

COVID-19 Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Eden Hastalarda Aşıların Mortaliteye Etkisi: Çok merkezli bir çalışma

Öz

Giriş: COVID-19 pandemisinin yaklaşık iki yıldır devam etmesi ve etkili bir antiviral tedavinin bulunmaması nedeniyle aşıların önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı COVID-19 tanısı ile yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaların aşılanma durumunun mortalite üzerine etkisini karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Gaziantep'teki üç hastanede COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören üç yüz kırk dört hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların demografik özellikleri ve COVID-19 öncesi aşılanma durumları kaydedildi ve COVID-19 tanısı nazofarengeal polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile konuldu.

Bulgular: Hastaların 172'si (%50) erkek, 172'si (%50) kadın, 152'si (%44) aşısız ve 192'si (%55) aşılıydı. Aşılanan gruptaki erkek hasta sayısı (n=106) (%55,2) kadın hastalara (n=86) (%44,8) göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Aşılanma oranı 65 yaş üstü hastalarda daha yüksek olmasına rağmen, entübasyon durumu, mortalite oranı, hastanede yatış gün sayısı, üre ve kreatinin değerleri genç ve orta yaş gruplarında anlamlı olarak daha yüksek, hemoglobin ve beyaz kan hücresi değerleri ise daha düşüktü (p<0,05). Covid 19 nedeniyle kaybedilen hastaların yaşı ve entübasyon oranı taburcu edilenlere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Genç hastaların aşılanma oranı (%28,3) orta yaşlı (%47,3) ve 65 yaş üstü (%65,9) hastalarınkinden anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Aşılanan tüm bireyler arasında CoronaVac ile aşılananların 57'sinde (%76,0) ve BioNTech ile aşılananların 18'inde (%24,0) ölümle karşılaşılmıştır; aradaki fark istatistiksel olarak daha yüksektir (p<0,05). Aşılanmış 65 yaş üstü hastaların ölüm oranı 61 (%60,4) iken aşılanmamış hastaların ölüm oranı 40 (%39,6) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).

Sonuç: COVID-19 tanısı ile yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaların çoğunluğu aşısız ve 65 yaş üzerindeydi ve mortalite yüksekti. Ancak genç yaş grubunda aşılanma, yoğun bakım ünitesinde yatış ve mortalite oranları düşüktü. 65 yaş üstü hastalarda aşının mortaliteyi azaltıcı etkisi düşüktür. İleri yaş ve komorbidite aşının etkinliğini azaltmaktadır. Tüm hastalarda BioNTech aşısı ölüm oranını CoronaVac aşısına göre daha fazla azaltmaktadır.

Anahtar kelimeler: Covid-19 aşıları, Yoğun Bakım Ünitesi, Etkinlik, Mortalite.

Dicle Med J  2023; 50 (4): 529-536

Doi: 10.5798/dicletip.1411963

Volume 50, Number 4 (2023)