ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Neoadjuvan Kemoterapi Alan Luminal Tip Meme Kanserli Hastalarda Patolojik Tam Yanıtı Predikte Eden Faktörler
Zuhat Urakçı, Nadiye Akdeniz, Sezai Tunç, Zeynep Oruç, Mehmet Küçüköner, Muhammet Ali Kaplan, Hüseyin Büyükbayram, Abdurrahman Işıkdoğan

Zuhat Urakçı, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Kıtılbıl Mah. Sur, Diyarbakır, Türkiye e-mail: dr.zurak@hotmail.com    

Factors Predicting Pathological Complete Response in Patients with Luminal Type Breast Cancer Receiving Neoadjuvant Chemotherapy

Abstract

Objective: Although many studies have been conducted on luminal type breast cancer, the factors that predict pathological complete response (pCR) in this type breast cancer are still not known clearly. In this study, we aimed to investigate the factors that predict pathological complete response in patients with luminal type breast cancer receiving neoadjuvant chemotherapy.

Methods: The study included 122 female patients older than 18 years of age with luminal type local and locally advanced breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy in our oncology center between January 2010 and December 2018. In our study, we retrospectively analyzed the factors that have the potential to predict pathological complete response in patients diagnosed with luminal type breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy.

Results: There was no statistically significant relationship between pCR and menopausal status (p=0.638), tumor localization (right-left) (p=0.791) and tumor size (p=0.861). A statistically significant correlation was found between pCR and having invasive ductal carcinoma histology (p=0.001), estrogen receptor (ER) negativity (p=0.034), human epidermal growth factor receptor-2 (HER2) positivity (p=0.030) and node negativity (p=0.023). There was borderline statistical significance between pathological complete response and disease stage (II-III) (p=0.051) and Ki-67 level (<20%/ ≥20%) (p=0.060).

In regression analysis, when evaluated together with other potential prognostic factors, node negativity and ER negativity were determined as independent factors predicting pCR (p=0.008, p=0.040, respectively). There was no difference between the patient group with pCR and the group without pCR in terms of both disease-free survival and overall survival (p=0.315, p=0.576, respectively).

Conclusion: In our study, ER negativity and node negativity were found to be independent factors predicting pCR. The Ki-67 score above 20% showed borderline significance in terms of pCR. Pathological complete response was not found as a prognostic factor in the patient group with luminal type breast cancer.

Keywords: Luminal type breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, complete pathological response.

Neoadjuvan Kemoterapi Alan Luminal Tip Meme Kanserli Hastalarda Patolojik Tam Yanıtı Predikte Eden Faktörler     

Öz

Amaç: Luminal tip meme kanserinde birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen günümüzde bu tip meme kanserinde patolojik tam yanıtı (pCR) predikte eden faktörler halen net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmamızda neoadjuvan kemoterapi alan luminal tip meme kanserli hastalarda patolojik tam yanıtı predikte eden faktörleri incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya Ocak 2010 ile Aralık 2018 arasında onkoloji merkezimizde neoadjuvan kemoterapi alan, luminal tip lokal ve lokal ileri evre meme kanserli, 18 yaşından büyük, 122 kadın hasta dahil edildi. Çalışmamızda neoadjuvan kemoterapi alan luminal tip meme kanseri tanılı hastalarda patolojik tam yanıtı predikte etme potansiyeli olan faktörleri retrospektif olarak inceledik.

Bulgular: Hastaların menopozal durumu (p=0.638), tümör lokalizasyonu (sağ-sol) (p=0.791) ve tümör boyutu (p=0.861) ile pCR arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki izlenmedi. Patolojik tam yanıt ile invaziv duktal karsinom histolojisine sahip olma (p=0.001), östrojen reseptör (ER) negatifliği (p=0.034), insan epidermal büyüme faktörü reseptör-2 pozitifliği (HER2) (p=0.030) ve nod negatifliği (p=0.023) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Patolojik tam yanıt ile hastalığın evresi (II-III) (p=0.051) ve Ki-67 düzeyi (<%20/ ≥%20) (p=0.060) arasında sınırda istatistiksel anlamlılık mevcuttu.

Regresyon analizinde, diğer potansiyel prognostik faktörler ile birlikte değerlendirildiğinde, nod negatifliği ve ER negatifliği pCR’ı predikte eden bağımsız faktörler olarak saptandı (p=0.008, p=0.040, sırası ile). Patolojik tam yanıt elde edilen hasta grubuyla pCR sağlanamayan grup arasında hem hastalıksız sağkalım (DFS) hem de genel sağkalım (OS) açısından farklılık izlenmedi (p=0.315, p=0.576 sırası ile).

Sonuç: Çalışmamızda ER negatifliği ve nod negatifliği pCR’ı predikte eden bağımsız faktörler olarak saptandı. Ki-67’nin %20 üzerinde olması pCR açısından sınırda anlamlılık göstermekteydi. Luminal tip meme kanserli hasta grubunda patolojik tam yanıt prognostik bir faktör olarak saptanmadı.

Anahtar kelimeler: Luminal tip meme kanseri, neoadjuvan kemoterapi, patolojik tam yanıt

Dicle Med J  2023; 50 (2): 269-276

Doi: 10.5798/dicletip.1313421

Volume 50, Number 2 (2023)