ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Burn wound bacterial profile and antibiotic sensitivity results in Turkey’s southeast region of Anatolia
Cemalettin Durgun, Ebral Yiğit

Cemalettin Durgun, Memorial Dicle Hospital Urfayolu üzeri 3. Km 507. Sk. No: 150 Kayapınar, Diyarbakır, Turkey 21070 e-mail: drdurgun@gmail.com                                

Burn wound bacterial profile and antibiotic sensitivity results in Turkey’s southeast region of Anatolia

Abstract

Introduction: The conducted study was done to reveal the profile of bacteria isolated from wound sites of patients hospitalized in our burn center. We also aimed to find the appropriate sensitive antibiotics for use in the treatment.

Methods: In the study, we examined 394 patients with (+) wound cultures reports from the 1,415 patients hospitalized at the Gazi Yaşargil Training and Research Hospital Burn Center between January 2010 and January 2020.

Results: From 394 patients, 217 (55%) were male and 177 (45%) were female. The average age of patients was 12.86 ± 17.34 (min 1 - max: 94 years). In the wound culture results, bacteria were 70.55% gram-pozitive and 28.68% gram-negative Candida albicans was found in wound culture growth at a rate of 0.07%. The most common gram (+) pathogen was Staphylococcus aureus at 23.09% (n = 91). The most common gram (-) pathogens were Escherichia coli at 9.13% (n = 36) and Pseudomonas aeruginosa at 9.13% (n = 36).

Conclusion: As a result of our study, we found that the most common causes of burn infections in our region were due to S. aureus, E. coli, and P. aeruginosa, We hope that the use of broad spectrum antibiotics can be effective against these bacteria and will contribute to clinical treatments until culture reports are available.

Keywords: Burn, Wound, Microbiological culture results, Antibiotics

Highlights

•The reasons that increase the infection rate of burn wound sites in our region

•The common results of burn wound culture report in our region.

•The results of susceptibility rate of bacteria to antibiotics in our region

•The results of resistant rate of bacteria to antibiotics in our region

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yanık Yarası Bakteri Profili ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçları

Öz

Giriş: Yapılan çalışmada, bölgemizin tek yanık merkezi olan yanık merkezimizde yatan hastaların yara yerlerinden izole edilen bakteri profilini ortaya çıkarmak ve ayrıca tedavide kullanılmak üzere uygun duyarlı antibiyotikleri bulmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmada Ocak 2010-Ocak 2020 tarihleri arasında Gazi Yaşargil Training and Research Hastanesi Yanık Merkezi'nde yatan 1.415 hastadan (+) yara kültürü raporu alınan 394 hasta incelendi.

Bulgular: 394 hastanın 217'si (%55) erkek, 177'si (%45) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 12,86 ± 17,34 (min 1 - max: 94 yıl) idi. Yara kültürü sonuçlarında %70,55 bakteri gram (+) ve %28,68 gram (-) olarak bulundu. Yara kültüründe %0,07 oranında Candida albicans üremesi saptandı. En yaygın gram (+) patojen %23,09 (n=91) ile Staphylococcus aureus idi. En sık görülen gram (-) patojenler %9,13 (n=36) ile Escherichia coli ve %9,13 (n=36) ile Pseudomonas aeruginosa idi.

Sonuç: Çalışmamız sonucunda bölgemizde yanık enfeksiyonlarının en sık nedenlerinin S. aureus, E. coli ve P. aeruginosa'ya bağlı olduğunu tespit ettik. Bu bakterilere karşı etkili geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının kültür raporları gelene kadar klinik tedavilere katkı sağlayacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Yanık, Yara, Mikrobiyolojik kültür sonuçları, Antibiyotikler

Öne Çıkanlar

• Bölgemizde yanık yara yeri enfeksiyon oranını arttıran nedenler

• Yanık yara kültürü raporunun bölgemizde yaygın olarak görülen sonuçları

• Bölgemizdeki bakterilerin antibiyotiklere duyarlılık sonuçları

• Bölgemizde bakterilerin antibiyotiklere direnç sonuçları

Dicle Med J  2023; 50 (2): 141-148

Doi: 10.5798/dicletip.1313154

Volume 50, Number 2 (2023)