ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Nerve Conduction Studies in post COVID-19 Patients Without Neuropathic Complaints
Derya Özdoğru, Miray Erdem, Halit Fidancı, Zülfikar Arlıer

Derya Özdoğru, Department of Neurology, Adana City Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Adana, Turkey e-mail: deryaozdogru@hotmail.com              

Nerve Conduction Studies in post COVID-19 Patients Without Neuropathic Complaints

Abstract

Objective: Neurological diseases related to the coronavirus disease (COVID-19) are known. In this study, it was aimed to find out whether the peripheral nervous system is affected in patients with a history of COVID-19 (post COVID-19) without neurological findings.

Methods: Patients with a positive history of the nose swap polymerase chain reaction test and clinical signs of COVID-19 (post COVID-19 patients), and controls who have not had COVID-19 were included in this retrospective cohort study. Neurological examinations of post-COVID-19 patients and controls should have been normal. Nerve conduction studies including median, ulnar, posterior tibial and peroneal nerves were applied to all participants.

Results: Thirty controls (14 males, 16 females) and 32 post COVID-19 patients (19 males, 13 females) were included. The mean ages of postCOVID-19 patients and controls were 49.7±10.9 and 38.0±7.6 years, respectively. Age and gender were not different between post COVID-19 patients and controls (p=0.122, p=0.316122). Nerve conduction study findings of median, ulnar, posterior tibial and sural nerves were not different between the two groups (p>0.05).

Conclusion: This study may show that routine nerve conduction studies are not subclinically affected in post COVID-19 patients without neurological findings.

Keywords: COVID-19, nerve conduction study, peripheral neuropathy

Nöropatik Şikayetleri Olmaksızın COVID-19 Geçiren Hastalarda Sinir İletim Çalışmaları

Öz

Amaç: Coronavirüs hastalığına (COVID-19) bağlı nörolojik hastalıklar bilinmektedir. Bu çalışmada, nörolojik bulgusu olmayan COVID-19 (COVID-19 sonrası) öyküsü olan hastalarda periferik sinir sisteminin etkilenip etkilenmediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu retrospektif kohort çalışmasına, sürüntü polimeraz zincir reaksiyonu testi öyküsü pozitif ve COVID-19 klinik belirtileri (COVID-19 sonrası hastalar) öyküsü olan hastalar ve COVID-19 olmayan kontroller dahil edildi. COVID-19 sonrası hasta ve kontrollerin nörolojik muayeneleri normal olmalıydı. Tüm katılımcılara median, ulnar, posteriortibial ve peroneal sinirleri içeren sinir iletim çalışmaları uygulandı.

Bulgular: Otuz kontrol (14 erkek, 16 kadın) ve 32 COVID-19 sonrası hasta (19 erkek, 13 kadın) dahil edildi. COVID-19 sonrası hastaların ve kontrollerin ortalama yaşları sırasıyla 49.7±10.9 ve 38.0±7.6 yıldı. COVID-19 sonrası hastalar ve kontroller arasında yaş ve cinsiyet farklı değildi (p=0,122, p=0,316). Median, ulnar, posteriortibial ve sural sinirlerin sinir iletim çalışması bulguları iki grup arasında farklı değildi (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma, nörolojik bulgusu olmayan COVID-19 sonrası hastalarda rutin sinir iletim çalışmalarının subklinik olarak etkilenmediğini gösterebilir.

Anahtar kelimeler: COVID-19, sinir iletim çalışması, periferik nöropati.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 597-603

Doi: 10.5798/dicletip.1220886

Volume 49, Number 4 (2022)