ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Effect of misoprostol on cervical transition pain in office hysteroscopy: Results of a tertiary center
Fatma Ölmez, Süleyman Cemil Oğlak, Mehmet Rıfat Göklü, Şeyhmus Tunç, Mehmet Özer

Süleyman Cemil Oğlak, Department of Obstetrics and Gynecology, Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey e-mail: sampson_21@hotmail.com   

Effect of misoprostol on cervical transition pain in office hysteroscopy: Results of a tertiary center         

Abstract

Objective: Office hysteroscopy is a method that has become increasingly popular because of its low complication rate, rapid recovery, and cost-effectiveness. Pain is the biggest obstacle to the successful completion of office hysteroscopy procedures. Thus, the present study aimed to investigate the efficacy of misoprostol in providing cervical ripening, and thus reducing pain during the cervical transition of hysteroscopy.

Methods: This research was conducted as an observational case-control study. Seventy-nine patients who underwent office hysteroscopy were included. Twenty-nine patients were administered 200 μg of vaginal misoprostol 4 h before office hysteroscopy, whereas the control group consisting of 50 patients was not provided with premedication for cervical dilatation. Patients were asked to rate their pain between 0 and 10 using the visual analog scale (VAS) 30 min after the procedure.

Results: VAS pain scores after diagnostic office hysteroscopy (3.61 ± 0.61) and operative office hysteroscopy (4.45 ± 0.82) were significantly lower in the misoprostol group than in the control group patients. None of the patients experienced serious side effects caused by misoprostol and requested to end the procedure.

Conclusion: A significant reduction in the VAS pain score was detected in patients who were administered 200 μg of vaginal misoprostol 4 h before office hysteroscopy. Misoprostol facilitated transition by providing cervical maturation and reduced the risk of pain-related unsuccessful hysteroscopy.

Keywords: Office hysteroscopy, misoprostol, visual analog scale, pain

Misoprostolün ofis histereskopide servikal geçiş ağrısı üzerine etkisi: Tersiyer bir merkezin sonuçları

Öz

Amaç: Ofis histereskopi düşük komplikasyon oranı, hızlı iyileşme ve düşük maliyet nedeniyle gittikçe daha fazla tercih edilmektedir. Ağrı, ofis histereskopi prosedürünün başarıyla tamamlanabilmesi önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle, bu çalışmada misoprostolün servikal olgunlaşmayı sağlamadaki ve böylece histereskopinin servikal geçişi sırasında ağrıyı azaltmadaki etkinliğinin araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Gözlemsel vaka kontrol araştırması şeklinde yürütülen çalışmamızda ofis histereskopi uygulanan 79 hastaya yer verildi. Hastaların 29 tanesine ofis histereskopiden 4 saat önce 200 μg vajinal misoprostol uygulanırken 50 hastadan oluşan kontrol gruba servikal dilatasyon amaçlı premedikasyon uygulanmadı. Hastalardan işlemden 30 dakika sonra VAS (Visual Analog Skala) yardımıyla ağrılarını 0-10 puan arası derecelendirmeleri istendi.

Sonuçlar: Misoprostol uygulanan hastalarda hem diagnostik ofis histerskopi sonrası VAS ağrı skoru (3,61 ± 0,61) hem de operatif ofis histereskopi sonrası VAS ağrı skoru (4,45 ± 0,82) kontrol grubu hastalar göre anlamlı düşük bulundu. Hiçbir hastada misoprostolün neden olduğu ciddi yan etki görülmedi ve işlemin sonlandırılması talep edilmedi.

Tartışma: Ofis histreskopiden 4 saat önce 200 μg vajinal misoprostol uygulanan hastalarda VAS ağrı skorunda anlamlı azalma saptanmıştır. Misoprostolün servikal olgunlaşma sağlayarak geçişi kolaylaştırdığı ve başarısız histereskopi sayısını azalttığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Ofis histereskopi, misoprostol, visuel analog skala (VAS), ağrı.

Dicle Med J  2022; 49 (3): 447-454

Doi: 10.5798/dicletip.1170154

Volume 49, Number 3 (2022)