ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Relationship Between Systemic Immune Inflammation Index and Prognosis in Patients with COVID-19
Şebnem Nergiz, Önder Öztürk

Onder Ozturk, University of Health Sciences, Diyarbakir Gazi Yasargil Education and Research Hospital Department of Cardiology, Uckuyular, Kayapinar, Diyarbakir, Turkey e-mail: droozturk21@hotmail.com               

Relationship Between Systemic Immune Inflammation Index and Prognosis in Patients with COVID-19

Abstract

Objectives: Inflammation and coagulation perform a substantial act in the pathophysiology of COVID-19 cases. The systemic immune-inflammation index (SII) is a novel prognosis and inflamation index. In this study, we aimed to research the relation between SII and prognosis in COVID-19 patients.

Methods: 315 cases (males, 136 ; females, 179 ; 63.2 ± 11.4 years) with positive PCR and lung tomography evidences compatible with COVID-19 pneumonia were recorded in the research. Patients were separated into 2 groups according to the mortality (Group 1; Surviving patients, Group 2; Ex patients). Clinical, demographic, and laboratory datas for whole patients were registered Laboratory datas were measured from blood parameters taken during hospitalization. The SII was calculated as “ SII = neutrophil count × platelet count / lymphocyte count ”.

Results: The mean hospital stay of the patients is 12 (5-26) days. When the patients were assessment of according to clinical features, an important distinction was found between the two groups according to age, gender, cardiovascular disease, chronic renal failure, neurolvascular disease, and diabetes mellitus. When the patients were evaluated according to laboratory parameters, white blood cells, neutrophils, creatinine, D-Dimer, ferritin, CRP values were observed to be significantly higher in Group 2 patients than Group-1 patients. However, lymphocyte count, serum potassium level, albumin and calcium levels were observed to be significantly lower in Group-2 patients than in Group-1 patients. SII level was significantly higher in Group 2 patients than Group-1 patients (1813.4 ±118.7 vs 978.2 ± 93.1, p<0.001).

Conclusions: Our results suggested that a relation between a higher SII value and a death in COVID-19 patients. As a simple parameter, SII is a significantly estimating of death in COVID-19 patients.

Key words: COVID-19, inflammation index, prognosis

COVID-19 Hastalarında Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi ile Prognoz Arasındaki İlişki

Öz

Amaç: İnflamasyon ve pıhtılaşma, COVID-19 hastalarının patofizyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Sistemik immün inflamasyon indeksi (SII) yeni bir prognostik ve inflamasyon indeksidir. Araştırmamızda COVID-19 hastalarında SII ile prognoz arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Araştırmaya PCR pozitif ve akciğer tomografisi bulguları COVID-19 pnömonisi ile uyumlu 315 hasta (erkek, 136 ; kadın, 179 ; 63.2 ± 11. yıl) kaydedildi. Hastalar surveye göre 2 gruba ayrıldı (Grup 1; Sağ kalan hastalar, Grup 2; Ex olan hastalar). Tüm hastaların klinik, demografik ve laboratuvar parametreleri kaydedildi. Laboratuvar parametreleri hastanede yatış sırasında alınan kan parametrelerinden ölçüldü. SII, “ SII = trombosit sayısı × nötrofil sayısı / lenfosit sayısı olarak hesaplandı.

Bulgular: Hastaların ortalama hastanede kalış süresi 12 (5-26) gündür. Hastalar klinik özelliklerine göre değerlendirildiğinde, yaş, cinsiyet, kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği, nörovasküler hastalık ve diabetes mellitus açısından iki grup arasında önemli bir fark bulundu. Hastalar laboratuvar parametrelerine göre değerlendirildiğinde Grup 2 hastalarında, Grup 1hastalarına göre beyaz küre, nötrofil, kreatinin, D-Dimer, ferritin, CRP düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Ancak lenfosit sayısı, serum potasyum düzeyi, albümin ve kalsiyum değerleri Grup-2 hastalarında Grup-1 hastalarına göre anlamlıi düzeyde düşük bulundu. Grup 2 hastalarında SII düzeyi Grup-1 hastalarına göre önemli derecede yüksekti (1813,4 ±118,7 vs 978,2 ± 93,1).

Sonuçlar: Sonuçlarımız, COVID-19 hastalarında daha yüksek bir SII seviyesi ile mortalite arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Basit bir biyobelirteç olarak SII, COVID-19 hastalarında mortalitenin bağımsız bir öngörücüsüdür.

Anahtar kelimeler: COVID-19, inflamasyon indeksi, prognoz.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 612-618

Doi: 10.5798/dicletip.1220894

Volume 49, Number 4 (2022)