ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The microbiological evaluation of Sphingomonas paucimobilis strains isolated in 2014-2020
Tuncer Özekinci, Zafer Habip, Mücahide Esra Koçoğlu

Tuncer Özekinci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye e_mail: tozekinci@gmail.com     

The microbiological evaluation of Sphingomonas paucimobilis strains isolated in 2014-2020          

Abstract

Objective: S.paucimobilis which rarely causes nosocomial infections is Gram negative, aerobic, oxidase and catalase positive, non-fermentative bacillus. This is organism ubiquitous in natural environment (especially in water and soil) and hospital environment. In this study, the determination of the antibiotic susceptibility of S.paucimobilis strains isolated as an infectious agent in 2014-2020 was aimed.

Methods: S.paucimobilis strains isolated from various clinical specimens between January 1, 2014 and December 31, 2020 was investigated retrospectively. Bacteria were identified with MALDI-TOF-MS (BiomerieuxInc., France) system. Antibiotic sensitivities of the strains were performed with Vitek 2 automated system.

Results: Total of 32 S.paucimobilis strains isolated from 12 blood, 6 wound/tissue, 5 urine, 4 tracheal aspirates, 2 catheter, 1 sputum, bronchoalveolar lavage and 1 joint fluid were analyzed. When the susceptibility results of the strains were determined piperacillin-tazobaktam 90.6%, ceftazidim 68.8%, meropenem 84.4%, amikacin 96.9%, gentamicin 90.6%, Ciprofloxacin 68.8% and trimethoprim-sulfamethoxazole 75%, respectively

Conclusion: It has been concluded that piperacillin-tazobaktam,amikacin and gentamicin are good treatment alternatives for S.paucimobilis infections in our study. In addition, as with other non-fermentative microorganism, it should be considered that increase in resistance rates reaches higher rates, there may be problems in the treatment

Key words: Sphingomonas paucimobilis, nosocomial infection, antimicobial.

2014-2020 Yıllarında İzole Edilen Sphingomonas paucımobılıs Suşlarının Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Nadiren hastane enfeksiyonlarına yol açan Sphingomonas paucimobilis, Gram negatif, aerop, oksidaz ve katalaz pozitif, non-fermentatif basildir. Başta toprak, su olmak üzere doğada ve hastane ortamında bulunabilir. Çalışmada 2014-2020 yıllarında enfeksiyon etkeni olarak izole edilen S.paucimobilis suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmada 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen S.paucimobilis suşları retrospektif olarak incelenmiştir. Bakteri tanımlaması MALDITOF-MS (Biomerieux Inc., Fransa)sisteminde yapılmıştır. Suşların antibiyotik duyarlılıkları Vitek 2 (Biomerieux Inc., Fransa) otomatize sistemi ileyapılmıştır.

Bulgular:12 kan, 6 yara/doku, 5 idrar, 4 trakeal aspirat, 2 katater, 1 balgam, 1bronkoalvoler lavaj ve 1 eklem sıvısı örneklerinden toplam 32 S.paucimobilis izole edilmiştir. Suşların duyarlılık test sonuçları incelendiğinde piperasilin-tazobaktam %90.6, seftazidim %68.8, meropenem %84.4, amikasin %96.9, gentamisin %90.6, siprofloksasin %68.8 ve trimetoprim-sülfametoksazol %75 oranında duyarlı saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmada piperasilin-tazobaktam,amikasin ve gentamisinin S.paucimobilis enfeksiyonları için iyi bir tedavi alternatifi olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca diğer non-fermentatif mikroorganizmalarda olduğu gibi direnç oranlarındaki artış daha yüksek oranlara ulaşırsa tedavisinde sıkıntılar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Sphingomonas paucimobilis, hastane enfeksiyonu, antimikrobiyal

Dicle Med J  2022; 49 (3): 486-490

Doi: 10.5798/dicletip.1170218

Volume 49, Number 3 (2022)