ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The importance of the systemic immune-inflammation index in ulcerative colitis
Haydar Adanır, Pırıl Akıncıoğlu

Haydar Adanır, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye e-mail: haydaradanir@hotmail.com       

The importance of the systemic immune-inflammation index in ulcerative colitis

Abstract

Objective: To evaluate the relationship between the systemic immune-inflammation index (SII) level and disease activity as well as the extent of involvement in patients with ulcerative colitis (UC).

Methods: 272 patients who were followed up with the diagnosis of UC in the Gastroenterology Outpatient Clinic of Akdeniz University were retrospectively screened. According to the Mayo endoscopic score, 82 patients were considered as in remission and 190 patients were considered as disease-active patients. The disease-active group was divided into 3 subgroups according to the Montreal classification in terms of the extent of involvement, as E1 (proctitis), E2 (left colon involvement), E3 (diffuse colitis). The relationship between C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte ratio (PLO) and SII with the severity of activation and extent of involvement was compared between the groups.

Results: CRP, ESR, NLR, PLR and SII were found to be significantly higher in the disease-active group compared to the group in remission (p<0.05). When the 3 subgroups were compared among themselves according to the extent of involvement, all parameters were found to be significantly higher in those with E3 compared to the others (p<0.05); There was no significant difference between E1 and E2. It was determined that SII and other markers were positively correlated. In the ROC curve analysis, the cut-off value of the SII level was calculated as 597.66.

Conclusion: In cases with UC, where colonoscopy cannot be performed, SII is a simple, easily accessible and promising parameter in estimating disease activity and the extent of disease involvement.

Key words: Systemic immune-inflammation index; Ulcerative colitis; Neutrophil-lymphocyte ratio, Platelet-lymphocyte ratio.

Sistemik immün-inflamasyon indeksinin ülseratif kolitteki önemi

Öz

Amaç: Bu çalışmada, ülseratif kolit (ÜK) hastalarında sistemik immün-inflamasyon indeks (Sİİ) düzeyi ile hastalık aktivitesinin yanı sıra tutulum yaygınlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlandı.

Yöntemler: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği’nde ÜK tanısıyla takip edilen 272 hasta retrospektif olarak tarandı. Mayo endoskopik skoruna göre 82 hasta remisyonda, 190 hasta aktif hasta olarak kabul edildi. Aktif hasta grubu hastalığın tutulum yaygınlığı açısından Montreal sınıflamasına göre E1 (proktit), E2 (sol kolon tutulumu), E3 (yaygın kolit) şeklinde gruplandırıldı. Gruplar arasında C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (PLO) ve Sİİ değerlerinin aktivasyon şiddeti ve tutulum yaygınlığı ile ilişkisi karşılaştırıldı.

Bulgular: CRP, ESH, NLO, PLO ve Sİİ değerlerinin remisyondaki hasta grubuna kıyasla aktif grupta belirgin olarak daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Tutulum yerine göre 3 alt grup kendi arasında karşılaştırıldığında E3 olanlarda diğerlerine göre bu parametrelerin anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<0,05); E1 ve E2 arasında ise anlamlı fark olmadığı görüldü. Sİİ ile diğer belirteçlerin pozitif korele olduğu saptandı. ROC eğrisi analizinde Sİİ düzeyinin cut-off değeri 597,66 olarak hesaplandı.

Sonuç: Ülseratif kolitte kolonoskopinin yapılamadığı durumlarda Sİİ; hastalık aktivitesi ve hastalığın tutulum yaygınlığını değerlendirmek açısından basit, kolay ulaşılabilir ve gelecek vadeden bir parametredir.

Anahtar kelimeler: Sistemik immün-inflamasyon indeksi; Ülseratif kolit; Nötrofil-lenfosit oranı, Trombosit-lenfosit oranı

Dicle Med J  2022; 49 (3): 521-528

Doi: 10.5798/dicletip.1170395

 

Volume 49, Number 3 (2022)