ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation of the presence of SARS-CoV-2 in the lacrimal sac and sustainability of lacrimal surgeries during the pandemic period
Oksan Alpogan, Cemile Anil Aslan

Oksan Alpogan, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology. Tıbbiye Street, Number 23, Uskudar, Istanbul, Turkey e-mail: oksanalpogan68@gmail.com

Investigation of the presence of SARS-CoV-2 in the lacrimal sac and sustainability of lacrimal surgeries during the pandemic period     

Abstract

Objective: To investigate the reliability of dacryocystorhinostomy operations in terms of viral spread by examining the presence of severe acute respiratory syndrome (SARS) corona-virus type 2 (SARS-CoV-2) in the lacrimal sac.

Methods: A total of 15 eyes in 14 patients of nasolacrimal duct obstruction that was scheduled for external dacryocystorhinostomy operation were prospectively included in the study. Patients who have coronavirus disease 2019 (COVID-19), had recovered from COVID-19, have a history of close contact with COVID-19 infected persons, and are with vaccination were not included in the study. A nasopharyngeal swab was taken from the surgery planned side of each patient 24 hours before their operation. All cases were real-time, reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) negative. Lacrimal swabs were taken from the lacrimal sac during surgery in these cases. The compatibility of the RT-PCR test results from the lacrimal sac and nasopharyngeal swab was evaluated.

Results: The mean age of the patients was 56.04 ± 14.91 years. The mean duration of nasolacrimal duct occlusion was 3.93 ± 3.40 years. RT-PCR was negative in the swabs taken from the lacrimal sac of all cases (100%). This result showed agreement with the RT-PCR test results of the nasopharyngeal swabs.

Conclusions: Viral RNA of SARS-CoV-2 was not detected in the lacrimal sac in this study. Lacrimal sac surgeries can be performed by taking the necessary precautions.

Keywords: COVID-19; dacryocystorhinostomy; lacrimal sac surgery; pandemics; SARS-Cov-2.

Pandemi döneminde gözyaşı kesesinde SARS-CoV-2 varlığının ve gözyaşı ameliyatlarının sürdürülebilirliğinin araştırılması

Öz

Amaç: Gözyaşı kesesinde şiddetli akut solunum sendromu (SARS) korona-virüs tip 2 (SARS-CoV-2) varlığını inceleyerek dakriyosistorinostomi operasyonlarının viral yayılım açısından güvenilirliğini araştırmak.

Yöntemler: Nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeniyle eksternal dakriyosistorinostomi operasyonu planlanan 14 hastanın toplam 15 gözü prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olan, COVID-19'dan iyileşen, COVID-19 ile enfekte kişilerle yakın temas öyküsü olan ve aşısı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Ameliyattan 24 saat önce her hastanın ameliyat planlanan tarafından nazofaringeal sürüntü alındı. Tüm vakalarda gerçek zamanlı, ters transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) negatifti. Bu olgularda ameliyat sırasında gözyaşı kesesinden sürüntü alındı. Gözyaşı kesesi ve nazofaringeal sürüntüden alınan RT-PCR test sonuçlarının uyumluluğu değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 56.04 ± 14.91 yıldı. Nazolakrimal kanal tıkanıklık süresi ortalama 3.93 ± 3.40 yıldı. Tüm olguların lakrimal keseden alınan sürüntülerde RT-PCR negatifti (%100). Bu sonuç, nazofaringeal sürüntülerin RT-PCR test sonuçları ile uyum gösterdi.

Sonuçlar: Bu çalışmada gözyaşı kesesinde SARS-CoV-2 viral RNA'sı saptanmadı. Gerekli önlemler alınarak gözyaşı kesesi ameliyatları yapılabilir.

Anahtar kelimeler: COVID-19; dakriyosistorinostomi; gözyaşı kese cerrahisi; pandemiler; SARS-CoV-2.

Dicle Med J  2022; 49 (3): 408-413

Doi: 10.5798/dicletip.1169731

Volume 49, Number 3 (2022)