ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cells Exposed To Oxytocin and Sunitinib are Synergistically Dystrophic
Meliz Sofu, Bakiye Göker Bağca, Derya Erısık, Cigir Bıray Avcı, Yigit Uyanıkgil

Bakiye Goker Bagca,Aydin Adnan Menderes University, Medical Faculty, Department of Medical Biology, Aydin, Turkey e-mail: bgbagca@adu.edu.tr

Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cells Exposed To Oxytocin and Sunitinib are Synergistically Dystrophic      

Abstract

Objective: Mesenchymal stem cells (MSCs) are also promising in immunosuppressed patients after organ and tissue transplantation, in addition to their current wide range of uses and research areas. Sunitinib is a receptor tyrosine kinase with immunosuppressive properties and its cytotoxic activity in different types of cells is known. Our study aimed to elucidate the effect of oxytocin on sunitinib-treated MSCs.

Methods: For this purpose, commercially available rat adipose tissue-derived MSC (ADMSCs) was used. The individual or combinational effect of the active substances on viability was evaluated with WST-1, the effect on apoptosis Annexin V, the effect on oxidative stress markers MDA, CAT, GPX, and SOD ELISA tests.

Results: The IC50 value of sunitinib was determined as 44.57 μM at the 48th hour, and it was determined that oxytocin had no cytotoxic effect in doses up to 100 μM. Treatment of the two agents in combination increased the cytotoxic effect of sunitinib. Oxytocin attenuated the effect of sunitinib on apoptosis and lipid peroxidation.

Conclusion: It is important to investigate the efficacy of these two substances individually and in combination with ADMSCs with further experiments to evaluate the potential use of oxytocin in organ and tissue transplantations.

Keywords: Mesenchymal Stem Cells, Oxytocin, Sunitinib

Oksitosin ve Sunitinib'e Maruz Kalan Yağ Dokusu Mezenkimal Kök Hücreleri Sinerjistik Olarak Distrofiktir

Öz

Giriş: Mezenkimal kök hücreler (MKH) mevcut geniş kullanım ve araştırma alanlarına ek olarak, organ ve doku nakli sonrası immün sistemi baskılanmış hastalarda da umut vadetmektedir. Sunitinib, immun baskılayıcı özelliği de olan bir reseptör tirozin kinazdır ve farklı tipteki hücrelerde sitotoksik etkinliği bilinmektedir. Çalışmamızda oksitosinin sunitinibin uygulanmış MKH'ler üzerindeki etkisinin aydınlatılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu amaçla ticari olarak temin edilmiş sıçan adipoz doku kökenli MKH (ADMKH) kullanılmıştır. Etken maddelerin bireysel ve kombinasyon halinde canlılık üzerine etkisi WST-1, apoptoz üzerine etkisi Annexin V, oksidatif stres belirteçleri üzerine etkisi MDA, CAT, GPX ve SOD ELISA testleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sunitinibin IC50 değeri 48. saatte 44,57 μM olarak belirlenmiş, oksitosinin 100 μM’a kadar doz uygulamasında sitotoksik etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. İki maddenin kombinasyon halinde uygulanması, sunitinibin sitotoksik etkisini arttırmıştır. Oksitosin, sunitinibin apoptoz ve lipid peroksidasyonu etkisini hafifletmiştir.

Sonuç: Bu iki maddenin bireysel ve kombinasyon halinde ADMKH üzerindeki etkinliğinin ileri deneylerle araştırılması, oksitosinin organ ve doku nakillerinde potansiyel kullanımının değerlendirilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Mezenkimal Kök Hücre, Oksitosin, Sunitinib.

Dicle Med J  2022; 49 (3): 414-421

Doi: 10.5798/dicletip.1170070

Volume 49, Number 3 (2022)