ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - An Extremely Rare Community-Acquired Wound Infection Cause: Ralstonia pickettii
Özge Alkan Bilik, Fatma Meral İnce, Nida Özcan

Özge Alkan Bilik, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Yenişehir Diyarbakır, Türkiye 21100, e-mail: dr_ozgealkan@hotmail.com        

An Extremely Rare Community-Acquired Wound Infection Cause: Ralstonia pickettii

Abstract

Ralstonia pickettii, the most common species in the genus Ralstonia, is a Gram-negative aerobic non-fermenter rod. This opportunistic pathogen can be transmitted from the hospital environment and environmental sources. R. pickettii, which lives commensally in the oral cavity and upper respiratory tract of healthy individuals, can cause serious infections in immunocompromised individuals. While mostly hospital-acquired infections related to R. pickettii have been reported, there are few reported community-acquired cases. In this report, an adult patient with community-acquired wound infection is presented.

A 69-year-old female patient applied with the complaint of an open lesion with seropurulent discharge in the lower extremity. The White Blood Cell (WBC), neutrophil ratio, and sedimentation values of the patient were evaluated as higher than normal. After sampling for culture, cefuroxime-axetil 2 x 500 mg/day treatment was started empirically. The score of Gram-stained smear of the wound was evaluated as Q3, revealed abundant polymorphonuclear leukocytes and Gram-negative bacilli. Colonies grown in culture were identified as Ralstonia pickettii by Vitek 2 Compact (bioMerieux, France) automated system. The isolate was susceptible to standart dose of amikacin, cefepime, cefuroxime, ceftazidime, gentamicin, meropenem, piperacillin-tazobactam, and ciprofloxacin but resistant to trimethoprim-sulfamethoxazole. In the control examination on the third day, the wound healed and the current antimicrobial therapy was continued for up to seven days.

This case aimed to draw attention to the fact that R. pickettii can also be encountered in community-acquired soft tissue infections. The possibility of community-acquired Ralstonia pickettii infection should not be ignored and it should be kept in mind that bacteria, which are often considered as contaminants, may cause infections.

To our knowledge, this is the first case of community-acquired wound infection due to R. pickettii reported from Turkey.

Key words: Ralstonia pickettii, Community-acquired infection, wound infection..

Oldukça Nadir Görülen Toplum Kaynaklı Yara Yeri Enfeksiyonu Etkeni: Ralstonia pickettii

Öz

Ralstonia pickettii (R. pickettii), Ralstonia cinsi içerisinde en sık rastlanılan tür olup non-fermenter, aerobik, Gram-negatif bir basildir. Fırsatçı bir patojen olan bakteri, hastane ortamından ve çevresel kaynaklardan bulaşabilir. R. pickettii immunkompetan bireylerde oral flora ve üst solunum yolu florasında kommensal olarak yaşayabilirken immun-kompromize kişilerde şiddetli enfeksiyonlara neden olabilmektedir. R. pickettii ile ilgili toplum kaynaklı rapor edilmiş az sayıda vaka bildirilmişken, genellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlar rapor edilmiştir. Bu olguda ise toplum kökenli yara yeri enfeksiyonu olan erişkin bir hasta sunulmuştur.

Alt ekstremitede seropürülan akıntılı açık lezyon şikayeti ile başvuran 69 yaşında kadın hastanın laboratuvar parametrelerinden lökosit ve nötrofil sayısı ile sedimantasyon hızı değeri normalden yüksek olarak değerlendirildi. Yara kültürü alınan hastaya sefuroksim aksetil 2 x 500 mg/gün tablet tedavisi ampirik olarak başlandı. Numuneden hazırlanan Gram boyalı preparatta bol PMNL ve gram negatif basiller görüldü, Q-skoru Q3 olarak değerlendirildi. Kültürde üremiş olan koloniler Vitek 2 Compact (bioMerieux, Fransa) otomatize sistemi ile R. pickettii olarak tanımlandı. Mikroorganizmanın antibiyotik duyarlılık testi yine aynı otomatize sistem ile çalışıldı. Suş gentamisin, amikasin, piperasilin-tazobaktam, seftazidim, sefepim, siprofloksasin ve meropeneme standart dozda duyarlı iken trimetoprim-sulfametoksazole dirençliydi. 3 gün sonra poliklinik kontrolüne gelen hastanın yarasında iyileşme gözlendiği için mevcut antimikrobiyal tedavi devam ettirildi.

Bu olgu sunumunda, R. pickettii’nin toplumdan edinilmiş yara yeri enfeksiyonlarında karşımıza çıkabileceğine dikkat çekmek istedik. Genellikle kontaminant olarak kabul edilen bazı mikroorganizmaların enfeksiyon etkeni olabileceği akılda tutulmalı, toplum kökenli R.pickettii enfeksiyonu olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Yapılan literatür taramasında ülkemizden bildirilmiş R. pickettii’ye bağlı toplum kaynaklı yara yeri enfeksiyonuna rastlanmadı. Dolayısı ile vakamız bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de bildirilen R. pickettii’ye bağlı ilk toplum kaynaklı yara yeri enfeksiyonu vakasıdır.

Anahtar kelimeler: Ralstonia pickettii, , Yara yeri enfeksiyonu, Toplum kaynaklı enfeksiyon

Dicle Med J  2022; 49 (3): 529-533

Doi: 10.5798/dicletip.1170396

Volume 49, Number 3 (2022)