ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - COVID-19 Pandemic Assistant Physicians How Has It Affected Their Lifestyle?
Hatice Tuba Akbayram, Hamit Sırrı Keten, Yunus Aksoy, Muhammed Mustafa Yıldız

Hatice Tuba Akbayram, Gaziantep Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 27600 Gaziantep, Türkiye e-mail: tubaakbayram@gmail.com

COVID-19 Pandemic Assistant Physicians How Has It Affected Their Lifestyle?

Abstract

Objective: It is very important for physicians to protect their own health with healthy lifestyle behaviors during the pandemic process. This study was conducted to evaluate the lifestyle behaviors of assistant physicians and the effect of the pandemic on these behaviors.

Method: This cross-sectional study was conducted in a university hospital. In the online questionnaire form, some characteristics of assistant physicians (socio-demographic information, having COVID-19, COVID-19 vaccine, COVID-19 anxiety level, height, body weight, sleep quality in the last year) and changes in exercise, smoking, alcohol, fast food, sugary food and fruit-vegetable consumption during the pandemic process.

Results: The rate of those who had COVID-19 was 46.4% (n=89). 50.6% of those who had COVID-19 described the severity of symptoms as "moderate". According to body mass index, 8.3% (n=16) of the physicians were obese and 33.3% (n=64) were overweight. 7.3% (n=14) of the physicians had a chronic disease, 29.7% (n=57) smoked, 23.4% (n=45) used alcohol, and 31.3% (n=60) never exercised. The increase in cigarette and alcohol use during the pandemic period was 56.1% and 20%, respectively. 39.6% (n=76) of physicians reduced exercise during the pandemic, 18.2% (n=35) decreased fruit-vegetable consumption, 38.5% had sugary foods (n=74) and it was determined that 40.1% (n=77) of them consumed fast food/ready-made food more. The rate of physicians who gained weight was 35.4% (n=68).

Conclusion: The results of our study show that a significant part of physicians does not pay attention to healthy lifestyle behaviors. It has been found that more than half of the physicians' fruit-vegetable consumption did not change during the pandemic process, a significant portion of them consumed more cigarettes, sugary foods and fast food/ready-made foods, reduced exercise and gained weight.

Key words: COVID-19, Assistant Physicians, Pandemic, lifestyle.

COVID-19 Pandemisi Asistan Hekimlerin Yaşam Tarzı Davranışlarını Nasıl Etkiledi?

Öz

Giriş: Pandemi sürecinde hekimlerin sağlıklı yaşam tarzı davranışlarıyla kendi sağlıklarını korumaları çok önemlidir. Bu çalışma asistan hekimlerin yaşam tarzı davranışlarını ve pandeminin bu davranışlara etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma 1-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde gerçekleştirildi. Online anket formunda asistan hekimlerin bazı özellikleri (sosyo-demografik bilgiler, COVID-19 geçirme, COVID-19 aşısı, COVID-19 endişe düzeyi, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, son bir yıldaki uyku kalitesi) ve pandemi sürecinde egzersiz, sigara, alkol, fastfood, şekerli yiyecek ve meyve-sebze tüketimindeki değişikler sorgulandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 192 hekimin yaş ortalaması 28,95±3,19 (24-45) yıl, %54,2’si (n=104) erkekti. COVID-19’u geçirenlerin oranı %46,4 (n=89) idi. COVID-19’u geçirenlerin %50,6'sı semptomların şiddetini "orta şiddetli" olarak tanımladı. Beden kitle indeksine göre hekimlerin %8,3’ü (n=16) obez, %33,3’ü (n=64) fazla kiloluydu. Hekimlerin %7,3’ünün (n=14) kronik hastalığı olduğu, %29,7’sinin (n=57) sigara içtiği, %23,4 (n=45)’ünün alkol kullandığı ve %31,3’ünün (n=60) hiç egzersiz yapmadığı saptandı. Pandemi sürecinde sigara ve alkol kullanımında artma sırasıyla %56,1 ve %20 olarak bulundu. Hekimlerin %39,6’sının (n=76) pandemi sürecinde egzersiz yapmayı azalttığı ve %35,4’ünün (n=68) kilo aldığı, %18,2’sinin (n=35) meyve-sebze tüketimini azalttığı, %38,5'inin (n=74) şekerli yiyecekleri ve %40,1'inin (n=77) fast food/hazır gıdaları daha fazla tükettiği belirlendi.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları hekimlerin önemli bir kısmının sağlıklı yaşam tarzı davranışlarına dikkat etmediklerini göstermektedir. Pandemi sürecinde hekimlerin yarısından fazlasının meyve-sebze tüketiminin değişmediği, önemli bir kısmının sigara, şekerli gıda ve fastfood/hazır gıdaları daha çok tükettiği, egzersiz yapmayı azalttığı ve kilo aldığı bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: COVID-19, asistan hekim, pandemi, yaşam tarzı.

Dicle Med J  2021; 48 (3): 612-620

Doi: 10.5798/dicletip.988083

Volume 48, Number 3 (2021)