ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Heterotopic gastric mucosa (inlet patch): Endoscopic prevalence and association with supraesophageal and upper esophageal symptoms
Remzi Beştaş, Nazım Ekin

Remzi Beştaş, Memorial Dicle Hospital, Department of Gastroenterology. Diyarbakır, Turkey e-mail: bestasr@gmail.com

Heterotopic gastric mucosa (inlet patch): Endoscopic prevalence and association with supraesophageal and upper esophageal symptoms

Abstract

Objective: To determine the frequency, demographic and clinical features of the heterotopic gastric mucosa (inlet patch).

Methods: This retrospective study involves 244 patients who applied to the gastroenterology outpatient clinic with different symptoms between September 2016 and December 2019, and who were diagnosed with inlet patch in elective esophagogastroduodenoscopy. All endoscopic procedures were performed by the same clinical endoscopist. All medical records of patients including demographic and clinical features and endoscopy findings were reviewed.

Results: Considering 2823 patients who underwent elective esophagogastroduodenoscopy in the same study period, inlet patch was detected in 224 (8.6%). The number of male patients was 138 (56.6%) and there was no statistical difference between the two genders. The mean age of the patients was 37.73 ± 13.01 years. Single lesion was detected in 204 (83.6%) patients. The size of the largest lesion was 4.5 cm and the smallest lesion was 0.3 cm. All of the lesions were in the proximal esophagus. 54 patients (22.1%) had at least one supraesophageal or upper esophageal symptom. The most common symptom was globus sensation (64.8%). Patients with large lesions were more likely to experience symptoms (28.2% vs. 13.7%, p=0.008).

Conclusion: Careful examination of the proximal esophagus may increase the chance of detecting inlet patch and may explain persistent symptoms in patients without a specific cause. Further understanding of the clinical significance of the disease may also prevent unnecessary diagnostic interventions.

Keywords: İnlet patch, Heterotopic gastric mucosa, Prevalence, Globus sensation, Endoscopy

 

Heterotopik mide mukozası (inlet patch): Endoskopik prevalansı ile supraözofageal ve üst özofageal semptomlar ile ilişkisi

Öz

Amaç: Heterotopik mide mukozasının (Inlet patch) sıklığını, demografik ve klinik özelliklerini belirlemek amaçlandı.

Yöntemler: Gastroenteroloji polikliniğine Eylül 2016 ve Aralık 2019 tarihleri arasında değişik semptomlar ile başvuran, endoskopi endikasyonu konulan ve elektif olarak tek endoskopist tarafından özofagogastroduodenoskopi yapılan 2823 hasta çalışmaya dahil edildi. İnlet patch tespit edilen 244 hastanın verileri analiz edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ile lezyonun özellikleri kaydedildi.

Bulgular: Bu çalışmada elektif özofagogastroduodenoskopi yapılan 2823 hasta göz önüne alındığında, inlet patch hastaların 224’ünde (%8,6) tespit edildi. İnlet patch tespit edilen hastaların %56,6’sı erkek olup iki cinsiyet arasında istatistiksel fark yoktu. Hastaların yaş ortalaması 37.73 ± 13.01 yıl idi. Hastaların %83,6’sında sadece bir lezyon vardı. En büyük lezyonun boyutu 4.5 cm, en küçük lezyon ise 0.3 cm idi. Lezyonların hepsi proksimal özefagusta yerleşikti. Hastaların 54 (%22,1)’ünde supraözofajial ve üst özofajial semptomlardan en az biri mevcuttu. Bu semptomlardan en sık görüleni de globus hissi (%64,8) idi. Lezyonu büyük olan hastalarda semptom görülme ihtimali daha yüksek idi (%28,2’ye %13,7, p=0.008).

Sonuç: Proksimal özofagusun dikkatli incelenmesi inlet patchin tespit etme şansını artırabilir ve bazı hastalarda belirli bir nedeni olmayan inatçı semptomları açıklayabilir. Hastalığının klinik öneminin daha fazla anlaşılması, gereksiz tanısal girişimleri de engelleyebilir.

Anahtar kelimeler: İnlet patch, Heterotopik mide mukozası, Prevalans, Globus hissi, Endoskopi.

Dicle Med J  2021; 48 (3): 507-513

Doi: 10.5798/dicletip.988062

Volume 48, Number 3 (2021)