ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The pulmonary annular motion velocity assessed using tissue Doppler imaging could predict the proximal right coronary artery occlusion in patients with inferior myocardial infarction
Emrah Acar, Neryan Ozgul, Ibrahim Dönmez, Osman Yasin Yalçın, Sait Alan

Emrah Acar, Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Department of Cardiology, Bolu, Turkey e-mail: dreacar44@hotmail.com

The pulmonary annular motion velocity assessed using tissue Doppler imaging could predict the proximal right coronary artery occlusion in patients with inferior myocardial infarction

Abstract

Objective: The right ventricle myocardial infarction (RVMI) is one of the leading reasons for right ventricle(RV) dysfunction. RVMI occurs in 20-50% of inferior infarctions. Echocardiography was applied to study RV involvement and proximal right coronary artery (RCA) occlusion in individuals with acute inferior MI. The objective of this study was to investigate if pulmonary annulus motion velocity (PAMVUT) levels in individuals with acute inferior myocardial infarction were linked to proximal RCA lesions.

Method: The study comprised 50 people who had been diagnosed with acute inferior myocardial infarction and had culprit lesions in the right coronary artery. The RCA occlusion in Group A was proximal to the right ventricular branch, while the RCA occlusion in Group B was distant to the RV branch. The PAMVUT was tested, as well as other echocardiographic parameters.

Results: In terms of metrics indicating right ventricular function, there were substantial disparities between the groups. A favorable association was established in the univariate correlation analysis between PAMVUT and RV TAPSE, with FAC, and with St.PAMVUT was identified as an independent predictor of proximal RCA occlusion in a multivariate logistic regression test. In the ROC analysis, PAMVUT<8,5 cm/s indicated proximal RCA occlusion with 85 percent sensitivity and 69 percent specificity (AUC=0.80, p<0.001).

Conclusion: PAMVUT measurements were revealed to be an important predictor of proximal RCA occlusions in this investigation.

Keywords: Doppler echocardiography; Inferior myocard infarction; Pulsed-wave tissue Doppler; Right coronary artery; Right ventricular function

Doku Doppler görüntüleme kullanılarak değerlendirilen pulmoner anüler hareket hızı, inferior miyokard enfarktüsü olan hastalarda proksimal sağ koroner arter tıkanıklığını öngördürebilir

Öz

Amaç: Sağ ventrikül miyokard enfarktüsü (RVMI), sağ ventrikül (RV) işlev bozukluğunun önde gelen nedenlerinden biridir. RVMI, inferior enfarktüslerin %20-50'sinde görülür. Akut inferiyor MI hastalarında sağ ventrikül katılımını ve proksimal sağ koroner arter (RCA) tıkanıklığını tahmin etmek için ekokardiyografi yapıldı. Bu çalışma, RCA'nın suçlunun damarı olduğu akut inferiyor miyokard enfarktüslü hastalarda doku Doppler görüntüleme (PAMVUT) değerleri kullanılarak değerlendirilen pulmoner anulus hareket hızının proksimal RCA lezyonları ile korele olup olmadığını yanıtlamaya çalıştı.

Yöntemler: Sunulan çalışmada, suçlu lezyonları sağ koroner arterde olan akut inferiyor miyokart enfarktüsü tanısı alan toplam 50 hasta alındı. Sağ ventrikül dalı proksimalinde RCA tıkanıklığı olan hastalar Grup A'ya, RV dalının distalinde RCA tıkanıklığı olanlar Grup B'ye atandı. PAMVUT dahil olmak üzere ekokardiyografik parametreler ölçüldü.

Sonuçlar: Sağ ventrikül fonksiyonlarını gösteren parametreler açısından gruplar arasında anlamlı fark vardı. Tek değişkenli korelasyon analizinde; PAMVUT ile RV TAPSE arasında FAC ile St ile pozitif korelasyon bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon testinde PAMVUT proksimal RCA oklüzyonu için bağımsız bir prediktif parametre olarak tanımlandı. ROC analizinde, PAMVUT <8,5 cm/s, proksimal RCA oklüzyonunu %85 duyarlılık ve %69 özgüllükle öngördü (AUC = 0.80, p < 0.001).

Sonuç: Bu çalışmada, PAMVUT değerlerinin proksimal RCA oklüzyonlarının önemli bir belirleyicisi olduğunu bulduk.

Anahtar kelimeler: Doppler ekokardiyografi; inferiyor miyokard enfarktüsü; pulsed-wave doku Doppler; sağ koroner arter; sağ ventrikül fonksiyonu

Dicle Med J  2021; 48 (3): 431-438

Doi: 10.5798/dicletip.987888

Volume 48, Number 3 (2021)