ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - People's View of COVID-19 Vaccine in Turkey
Hatice İlke Yılmaz, Başak Turğut, Göksu Çıtlak, Oğulcan Mert, Bilge Paralı, Muhammed Engin, Aylin Aktaş, Orhan Alimoğlu

Oğulcan Mert, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 2 Öğrencisi, İstanbul, Türkiye e-mail: ogulcanmert4@gmail.com

People's View of COVID-19 Vaccine in Turkey

Abstract

Objective: Although there has been great progress in the vaccine against COVID-19, uncertainty about public acceptance of the vaccine is an obstacle to vaccination. In this study, it was aimed to investigate the public's view of the vaccine and the factors affecting this condition in the case of the introduction of an effective vaccine against COVID-19 in Turkey.

Methods: For the study, a questionnaire was prepared in December 2020, with the permission of the Ethics Committee of Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital. It was applied to people living in Turkey online. The data was evaluated using the chi-square test in the IBM SPSS statistical program.

Results: The survey was conducted with 1,293 participants. 41.2% of respondents were positive about getting the COVID-19 vaccine, while 37.9% were undecided. When people who were not thinking or hesitant about getting vaccinated were asked about the cause, 75.9% reported that they were afraid of its side effects because it was a new vaccine, 34.4% did not trust the companies that produced the vaccine, and 20.9% thought that the vaccine could not protect against COVID-19. 47.7% (n=617) thought COVID-19 was artificially produced in a laboratory environment, 45.9% thought COVID-19 was a biological weapon (n=594). 64.3% said they would prefer the domestic vaccine.

Conclusion: There is a hesitation against the COVID-19 vaccine in Turkey. In addition, in the case of a possible vaccine preference, confidence in the domestic vaccine is greater compared to the imported vaccine.

Keywords: COVID-19 Virus, Vaccines, COVID-19 Vaccines, Questionnaire.

 

 Türkiye’de İnsanların COVID-19 Aşısına Bakışı

Öz

Amaç: COVID-19’a karşı aşı konusunda büyük ilerlemeler olmasına karşın aşının halk tarafından kabulü konusundaki belirsizlik aşılamanın önünde engel oluşturabilecek bir husustur. Bu çalışmada, Türkiye'de COVID-19’a karşı etkili bir aşının kullanıma sunulması durumunda halkın aşıya bakış açısı ve bu durumu etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Çalışma için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulundan izin alınarak Aralık 2020’de anket hazırlandı. Çevrimiçi olarak Türkiye'de yaşayan insanlara uygulandı. Veriler, IBM SPSS İstatistik programında ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Anket 1293 katılımcı ile yapıldı. Katılımcıların %41,2’si COVID-19 aşısı olmaya olumlu yaklaşırken %37,9’u ise kararsızdı. Aşı yaptırmayı düşünmeyen veya kararsız olan bireylere sebebi sorulduğunda %75,9’u yeni bir aşı olduğu için yan etkilerinden korktuğunu, %34,4’ü aşı üreten firmalara güvenmediğini, %20,9’u aşının COVID-19’a karşı koruyamayacağını düşündüğünü bildirdi. %47,7’si (n=617) COVID-19’un laboratuvar ortamında yapay olarak üretildiğini, %45,9’u COVID-19’un biyolojik bir silah olduğunu düşünüyordu (n=594). %64,3’ü yerli aşıyı tercih edeceğini belirtti.

Sonuç: Türkiye’de COVID-19 aşısına karşı bir tereddüt vardır. Bunun yanında olası bir aşı tercihi durumunda yerli aşıya olan güven ithal aşıya kıyasla daha fazladır.

Anahtar kelimler: COVID-19 virüs, Aşılar, COVID-19 Aşıları, Anket

Dicle Med J  2021; 48 (3): 583-594

Doi: 10.5798/dicletip.988080

Volume 48, Number 3 (2021)