ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - In Pediatric Gastroenteritis: the Presence of Helicobacter Pylori Prevalence of Entamoeba Histolytica, Giardia Intestinalis And Cryptosporidium Spp
Demet Çelebi, Özgür Çelebi

Demet Celebi, Ataturk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Erzurum, Turkey e-mail: celebiidil@atauni.edu.tr

In Pediatric Gastroenteritis: the Presence of Helicobacter Pylori Prevalence of Entamoeba Histolytica, Giardia Intestinalis And Cryptosporidium Spp

Abstract

Objective: Parasitic gastroenteritis continues to be an important cause of morbidity and mortality in children worldwide. The purpose of this study is to evaluate the frequency of Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis and Cryptosporidium spp species in diarrhea samples taken from children.

Methods: Between August 2018 and January 2019, 400 stool samples of children suffering from gastroenteritis were examined for important intestinal protozoa agents by both direct examination (Native & Lugol iodine) and antigen detection tests.

Results: It was determined that G. intestinalis was the most common pathogen (13%). This was followed by Cryptosporidium spp (7.75), E. histolytica (4.00%), T. hominis (1.00%). The common complaint in children in this study was diarrhea.

Conclusion: E. histolytica, G. intestinalis and Cryptosporidium spp were identified as important pathogens commonly seen in Erzurum. Adequate hygienic measures should be taken to reduce the frequency of enteric pathogens. Immunological and molecular tests should be done for a better interpretation of the results.

Keywords: Gastroenteritis, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp., Erzurum, Turkey

Pediatrik Gastroenteritlerde Entamoeba Histolytica, Giardia Intestinalis ve Cryptosporidium Spp. Görülme Sıklığı

Öz

Amaç: Tüm dünyada parazitik gastroenterit, çocuklarda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, çocuklardan alınan ishal örneklerinde Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidiumspp türlerinin sıklığını değerlendirmektir.

Yöntemler: Ağustos 2018'den Ocak 2019 tarihleri arasında , gastroenterit şikayetli olan çocukların 400 dışkı numunesi, hem direkt bakı (Native & Lugol iyot) hem de antijen saptama testleri ile önemli bağırsak protozoa etkenleri açısından incelendi.

Bulgular: Giardia intestinalis'in en sık görülen patojen olduğu (%13) tespit edildi. Bunu Cryptosporidium spp (7.75), E. histolytica(%4,00), T. hominis (%1,00) oranlarında izledi. Bu çalışmada çocuklardaki ortak şikayet ishal tablosuydu.

Tartışma ve Sonuç: Erzurum'da yaygın olarak görülen önemli patojenler E. histolytica, G. intestinalis ve Cryptosporidium spp olarak belirlendi. Enterik patojenlerin sıklığını azaltmak için yeterli hijyenik önlemler alınmalıdır. Sonuçların daha iyi yorumlanması için immünolojik ve moleküler testler yapılmalıdır. Anahtar kelimeler: Gastroenterit; Entamoeba histolytica; Giardia intestinalis; Cryptosporidium spp; Erzurum

Dicle Med J  2021; 48 (3): 425-430

Doi: 10.5798/dicletip.987884

Volume 48, Number 3 (2021)