ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Metabolic Effectiveness of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy in Morbid Obesity Treatment: Early and Mid-Term Results of a Single Center
Mehmet Ali Kırşan, Mehmet Tolga Kafadar, Abdullah Oğuz

Mehmet Tolga Kafadar, Dicle University School of Medicine Department of General Surgery, Diyarbakır, Turkey e-mail: drtolgakafadar@hotmail.com

Metabolic Effectiveness of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy in Morbid Obesity Treatment: Early and Mid-Term Results of a Single Center

Abstract

Objective: The aim of this study is to reveal the efficacy of laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) in the preventable metabolic consequences of morbid obesity. We evaluated the weight loss according to body mass index (BMI), changes in comorbid diseases accompanying obesity in patients who underwent surgery in our clinic in the early and mid-period postoperatively, whether there was vitamin deficiency in the mid-term, and the complications associated with the surgery.

Methods: In this study, a total of 50 patients aged 18-60 who underwent LSG intervention due to morbid obesity between January 1, 2010 and December 2019 by Dicle University School of Medicine, General Surgery Clinic, were retrospectively evaluated. Sociodemographic data of the patients, preoperative BMI, postoperative 3th month, 6th month and 1st year BMI values, preoperative and postoperative 12th month HgA1c levels were measured. Mortality and complication rates were evaluated.

Results: The mean BMI of 50 patients at pre-LSG, postoperative 3rd month, 6th month and 1st year controls were respectively; 45.83±6.37, 37.63±5.88, 31.91±5.10 and 26.82±3.08kg/m2. Compared to before the intervention, the decrease in BMI was significant at the 3rd month, 6th month and 1st year controls (p <0.05). When paired comparisons were made, the BMI at the 1st year control was lower than the 6th and 3rd month (p<0.05). It was found that the preoperative HbA1c level of 6.55±1.37 decreased to 5.32±0.57 in the postoperative 12th month (p<0.05). Complication rate was determined as 2%. No mortality was observed during the follow-up.

Conclusion: As a result of this study, it has been shown that LSG provides sufficient weight loss. In addition, LSG was found to be effective in achieving glycemic control and remission in Type 2 diabetes. In this study where mortality was not observed, LSG, which is a reliable method with acceptable operation time and postoperative complication rates, seems to be an effective solution in the surgical treatment of obesity. However, there is a need for more comprehensive randomized studies evaluating the long-term results of LSG.

Keywords: Complication; Diabetes; Laparoscopic Sleeve Gastrectomy; Morbid Obesity

 

Morbid Obezite Tedavisinde Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Metabolik Etkinliği: Tek Merkezin Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı morbid obezitenin önlenebilir metabolik sonuçlarında yapılan laparoskopik sleeve gastrektominin (LSG) etkinliğini ortaya koymaktır. Kliniğimizde ameliyat olan hastaların ameliyat sonrası erken ve orta dönemde vücut kitle indeksine (VKİ) göre kilo kayıplarını, obeziteye eşlik eden komorbid hastalıklardaki değişimlerini, orta dönemde vitamin eksikliğinin olup olmadığını ve ameliyatla ilişkili komplikasyonları değerlendirdik.

Yöntemler: Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği tarafından 1 Ocak 2010- Aralık 2019 tarihleri arasında, morbid obezite nedeniyle LSG girişimi uygulanan 18-60 yaş arası toplam 50 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların sosyodemografik verileri ile preoperatif VKİ, postoperatif 3.ay, 6.ay ve 1.yıl VKI değerleri, preoperatif ve postoperatif 12.ay HgA1c düzeylerine bakıldı. Mortalite ve komplikasyon oranları değerlendirildi.

Bulgular: Elli hastanın LSG öncesi, operasyon sonrası 3.ay, 6.ay ve 1.yıl kontrollerindeki ortalama VKİ sırasıyla; 45.83±6.37, 37.63±5.88, 31.91±5.10 ve 26.82±3.08kg/m2 olarak bulundu. Girişim öncesine göre, 3.ay, 6.ay ve 1.yıl kontrollerinde VKİ’ndeki düşüş anlamlı idi (p<0.05). İkili karşılaştırmalar yapıldığında, 1. yıl kontrolündeki VKİ 6.aya ve 3.aya göre daha azdı (p<0.05). Preoperatif HbA1c 6.55± 1.37 düzeyinin postoperatif 12.ayda 5.32±0.57’ye gerilediği tespit edildi (p<0.05). Komplikasyon oranı %2 olarak tespit edildi. Takip süresince mortalite izlenmedi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda LSG’nin yeterli düzeyde kilo kaybı sağladığı gösterildi. Ayrıca LSG’nin glisemik kontrol ve Tip 2 diyabette remisyon sağlamada da etkili olduğu saptandı. Mortalitenin gözlenmediği bu çalışmada, kabul edilebilir operasyon süresi ve postoperatif komplikasyon oranları ile güvenilir bir yöntem olan LSG, obezitenin cerrahi tedavisinde etkili bir çözüm gibi görünmektedir. Bununla birlikte LSG’nin uzun dönem sonuçlarının değerlendirildiği daha kapsamlı randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Komplikasyon; Diyabet; Laparoskopik Sleeve Gastrektomi; Morbid Obezite.

Dicle Med J  2021; 48 (3): 478-487

Doi: 10.5798/dicletip.987915

Volume 48, Number 3 (2021)