ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Risk Factors in Infants with Premature Retinopathy Treated with Intravitreal Bevacizumab
Leyla Hazar, Mine Karahan, Mehmet Emin Dursun, Sedat Ava, Seyfettin Erdem, Esra Vural, Uğur Keklikçi

Leyla Hazar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, 21280, Sur/Diyarbakır, Türkiye e-mail: drleylahazar@hotmail.com

Evaluation of Risk Factors in Infants with Premature Retinopathy Treated with Intravitreal Bevacizumab

Abstract

Objective: To analyze the relationship between the severity of retinopathy in premature infants and risk factors in the mother and infant.

Methods: The medical records of the infants who were followed up at Dicle University Faculty of Medicine due to retinopathy of premature (ROP) between June 2017 and October 2020 were retrospectively evaluated. Birth age, birth weight, accompanying comorbid diseases during the follow-up period, and pregnancy problems of the mother were recorded. Those who were followed up without treatment (group 1) and those who received intravitreal bevacizumab treatment (group 2) were compared.

Results: One hundred sixty seven premature infants were included in the study. Ninety nine of them (60%) had ROP that did not require treatment (group 1), 68 (40%) were administered intravitreal bevacizumab (group 2). While the gestational age and birth weight of group 2 were significantly lower than group 1 (p <0.001 and p <0.001), no difference was found in terms of gender distributions (p = 0.387). Respiratory Distress Syndrome (RDS) was significantly more common in premature infants who received intravitreal treatment (p = 0.010). Birth weight was found to be a significant independent risk factor in logistic regression analysis (p = 0.048; 95% CI, 0.993-1.00). The rates of twin to twin transfusion, Rh incompatibility, chorioamnionitis, and premature rupture of membranes were similar in the two groups (p> 0.05).

Discussion: Low birth weight is a significant independent risk factor in infants with retinopathy of prematurity requiring treatment. Large-scale, multi-center studies are needed to better reveal the effect of risk factors.

Keywords: prematurity, retinopathy, bevacizumab, respiratory distress syndrome, low birth weight.

İntravitreal Bevacizumab ile Tedavi Edilen Prematüre Retinopatili Bebeklerde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Prematüre retinopatisi (PR) olgularında retinopatinin şiddeti ile anne ve bebekteki risk faktörlerinin ilişkisini analiz etmek

Yöntemler: Haziran 2017- Ekim 2020 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde prematüre retinopatisi nedeniyle takip edilen bebeklerin verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Prematüre bebeklerin, doğum yaşı, doğum ağırlığı, takip süresince eşlik eden komorbid hastalıklar, annenin gebelik problemleri kaydedildi. Tedavisiz takip edilenler (grup 1) ve intravitreal bevacizumab tedavisi uygulananlar (grup 2) karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Çalışmaya 167 prematüre bebek alındı. Prematüre bebeklerin 99’unda (%60) tedavi gerektirmeyen PR vardı (grup 1), 68’ine (%40) intravitreal bevacizumab (grup 2) uygulandı. Grup 2’nin gestasyonel yaşı ve doğum ağırlığı grup 1’den anlamlı olarak düşük iken (p<0.001 ve p<0.001) cinsiyet dağılımları açısından fark yoktu (p=0.387). İkizden ikize transfüzyon, Rh uyumsuzluğu, korioamnionit, erken membran rüptürü oranları iki grupta benzer bulundu (p>0.05). Grup 2’de Respiratuar Distress Sendromu (RDS) anlamlı olarak daha yaygın görüldü (p=0.010). Lojistik regresyon analizinde doğum ağırlığı anlamlı bağımsız risk faktörü olarak bulundu (p=0.048; %95 GA, 0.993-1.00).

Tartışma: Tedavi gerektiren PR’ li bebeklerde düşük doğum ağırlığı bağımsız bir risk faktörüdür. Eşlik eden komorbid durumların etkisini daha iyi ortaya koymak için büyük ölçekli, çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: prematüre, retinopati, bevacizumab, solunum sıkıntısı sendromu, düşük doğum ağırlığı

Dicle Med J  2021; 48 (3): 605-611

Doi: 10.5798/dicletip.988082

Volume 48, Number 3 (2021)