ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of Plasmapheresis Therapy Using Single Filter Vs Double Filter- Five Year Experience of Nephrology Unit
Sibel Sibel Gökçay Bek, Serkan Bakirdogen, Necmi Eren, Yusuf Hanzay, Betül Kalender Gönüllü

Sibel Gokcay Bek, Nephrology Department Kocaeli University Hospital, Kocaeli, Turkey e-mail: beksibel@gmail.com, sibel.bek@kou.edu.tr

Comparison of Therapeutic Plasma Exchange and Double Filtration Plasmapheresis: Five Year Experience of Nephrology Unit

Abstract

Objective: The aim of the study was to evaluate the outcomes and characteristics of therapeutic plasma exchange (TPE) and double filtration plasmapheresis (DFPP) in one center.

Method: The data of cases treated with therapeutic plasmapheresis at the university hospital between 2007 and 2012 were retrospectively analyzed. 445 TPE and 391 DFPP sessions were done totally.

Results: In the 5.5 years, in 116 cases 445 TPE and 391 DFPP sessions were done. The mean age was 46.61±16.83 years. There were 49 female and 67 male patients. Guillain-Barre syndrome ( 8.6%) was the commonly encountered indication for neurological diseases, glomerulonephritis ( 25%) was the leading indication for the renal-related diseases. Skin involvement due to diabetes mellitus (13.8%) and Pemphigus Vulgaris (5.2%) were the dermatological diseases. Complication rates were similar between DFPP and TPE sessions (p= 0.411).

Conclusion: TPE and DFPP are safe and vital membrane separation techniques used as a treatment for a wide spectrum of diseases. These treatments can be safely done in hemodialysis units intensive care units and DFPP should be considered for the therapy refractory neurological diseases.

Keywords: Double filtration plasmapheresis - Theurapetic plasma exchange

 

Terapötik Plazmaferez ve Çift Filtreli Plazmaferez Tedavisinin Karşılaştırılması- Beş Yıllık Nefroloji Merkez Deneyimi

Öz

Giriş: Bu çalışmanın amacı, tek merkezde yapılan terapötik plazma değişimi ve çift filtreli plazmaferez tedavisinin sonuçlarının ve özelliklerinin değerlendirilmesidir.

Yöntemler: 2007-2012 yılları arasında üniversite hastanesinde terapötik plazmaferez ile tedavi edilen olguların verileri geriye dönük olarak incelendi. 445 TPE ve 391 DFPP seansı yapıldı

Bulgular: 5.5 yılda 116 vakada 445 seans TPE ve 391 seans DFPP yapıldı. Ortalama yaş 46.61±16.83yıldı. 49 kadın ve 67 erkek hasta vardı. Guillain-Barre sendromu (%8.6) nörolojik hastalıkların en sık rastlanan nedeni iken, böbrekle ilgili hastalıklarda en sık neden glomerülonefritlerdi (%26.1). Dermatolojik hastalıkların nedenleri Diyabetes Mellitus (%13.8) ve Pemfigus Vulgarisdi (%5,2). DFPP ve TPE komplikasyon oranları arasında fark yoktu (p= 0.411).

Sonuç: TPE ve DFPP, çok çeşitli hastalıkların tedavisi olarak kullanılan güvenli ve hayati önemi olan tedavi yöntemleridir. Bu tedaviler hemodiyaliz üniteleri yoğun bakım ünitelerinde güvenle yapılabilir ve tedaviye dirençli nörolojik hastalıklarda ilk seçenek olarak DFPP kullanılabilinir.

Anahtar kelimeler: Çift filtrasyon plazmaferez, Plazmaferez

Dicle Med J  2021; 48 (3): 523-528

Doi: 10.5798/dicletip.988064

Volume 48, Number 3 (2021)