ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Rare Anatomical Location Of Necrotizing Enterocolitis; Neonatal Appendicitis
Murat Konak, Mehmet Sarıkaya, Tamer Sekmenli, Fatma Hicret Tiyek, Pınar Karabağlı, Hanifi Soylu

Murat Konak, Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Selcuklu Medical Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey e-mail: drmkonak@hotmail.com

A Rare Anatomical Location of Necrotizing Enterocolitis; Neonatal Appendicitis

Abstract

Necrotizing enterocolitis(NEC) is the most significant gastrointestinal emergency in neonates, particularly affecting those who are premature. Neonatal appendicitis is highly uncommon in term infants and its diagnosis is typically incidental. The clinical presentation of newborn appendicitis is nonspecific and usually mimics that of NEC. Pneumatosis intestinalis is a finding that is extremely specific to NEC; it is very surprising to observe this finding in a patient with acute appendicitis. A 2730-g male infant was born at 39 weeks gestation to a 33-year-old mother. 30 minutes after delivery , the patient exhibited grunting and respiratory distress and was subsequently admitted to the Neonatal Intensive Care Unit. On the 7th day, the patient developed nutrition intolerance. The feeding was discontinued and the nasogastric catheter was switched to free drainage. Abdominal examination and laboratory parameters were not significant, but direct abdominal radiographs showed findings suggesting pneumatosis intestinalis. NEC was considered and the antibiotics were revised accordingly. The department of pediatric surgery was consulted as the patient’s abdominal examination and radiographs showed abnormalities suggestive of advanced NEC. The patient was taken into operation, gangrenous appendicitis was detected and an appendectomy was performed. When considering the differential diagnosis of NEC in neonatal patients, especially in term infants, clinicians should be mindful of acute appendicitis. In this study, we present a case of neonatal appendicitis, which is relatively common in pediatric cases but uncommon in the neonatal period, presenting as atypical NEC.

Keywords: Neonatal Appendicitis, Necrotizing Enterocolitis, Newborn, Pneumatosis intestinalis

Nekrotizan Enterokolitin Nadir Bir Lokalizasyonu: Neonatal Apendisit

Öz

Nekrotizan enterokolit (NEK), özellikle prematüre bebekleri etkileyen ve term bebeklerde oldukça nadir görülen neonatal dönemdeki en önemli gastrointestinal acil durumdur. Ek olarak, neonatal apandisit de çok nadirdir ve sıklıkla rastlantısal olarak tanımlanır. Yenidoğanda apandisitin klinik bulguları nonspesifiktir. Pnömatozis intestinalis, NEK’in son derece spesifik bulgularından biridir ancak apandisitte görülmesi çok ilginçtir. 2730 gramlık bir erkek bebek, 33 yaşındaki bir anneden 39. gestasyonel haftasında doğdu. 30 dakika sonra hastada inleme ve solunum sıkıntısı gözlenmesi üzerine Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatışı yapıldı. Hastanın yaşamının 7. gününde beslenme intoleransı gelişti. Beslenme kesildi ve nazogastrik kateter serbest drenaja alındı. Karın muayenesi ve laboratuar parametreleri normaldi, ancak batın grafisinde şüpheli pnömatozis intestinalis görüldü. Nekrotizan enterokolit düşünüldü ve antibiyotik revizyonu yapıldı. Hastanın karın muayenesi ve karın filminin bozulması nedeniyle ileri evre NEK tanısı ile Çocuk cerrahisine konsülte edildi. Operasyonda sadece gangrenöz apandisit tespit edilerek apendektomi yapıldı. Yenidoğan ünitelerinde ürkütücü bir tablo olan NEK ayrıcı tanısında özellikle term bebeklerde akut apendisit akılda tutulmalıdır. Bu yazı da pediatrik olgularda nispeten sık karşılaşılan ancak yenidoğan döneminde nadir görüldüğü için vurgulanmak istenen ayrıca atipik NEK tablosunda ortaya çıkan bir neonatal apandisit olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Neonatal apendisit, Nekrotizan Enterokolit, Yenidoğan, Pnömotozis intestinalis.

Dicle Med J  2021; 48 (3): 639-643

Doi: 10.5798/dicletip.988089

Volume 48, Number 3 (2021)