ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Effects of Lactate And Lactate Clearance On Mortality of Stroke Cases Who Admitted To Emergency Department
Murat Orak, Mustafa İpek, Mehmet Üstündağ, Mahmut Yaman, Mehmet Ufuk Aluçlu, Cahfer Güloğlu

Mahmut Yaman, Kıtılbil Mah. Dicle Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sur/ Diyarbakır, Türkiye Posta Kodu: 21200 e-mail: drmahmutyaman@hotmail.com

The Effects of Lactate And Lactate Clearance On Mortality of Stroke Cases Who Admitted To Emergency Department

Abstract

Objective: Ischemic and hemorrhagic cerebrovascular diseases are an important cause of morbidity and mortality. Lactate clearance has been shown to be associated with all mortalities in the critically ill group. In this study, we aimed to investigate the role of lactate and lactate clearance in determining the prognosis in patients with pre-diagnosis of stroke who may be in the critically ill group.

Methods: Approximately 300 patients were retrospectively analyzed who applied to the Dicle University emergency service with a pre-diagnosis of stroke between 01.01.2018 and 31.12.2018. The lactate level at the time of admission, lactate level at the 24th hour and lactate clearance at the 24th hour of the 50 patients who met the study criteria were evaluated. The effects of the results on mortality were examined.

Results: 50 patients were included in the study. 23 of these patients were men and 27 were women. The mean age of the patients was calculated as 64.18 ± 17.80 years. 6 of the patients who died were male and 13 were female, and the mean age was 66.11 ± 19.95 years. When evaluated according to the lactate levels and lactate clearance of our surviving and deceased patients, the lactate level at the 24th hour is significantly higher in our patients who died

Conclusion: It was revealed that lactate clearance is not a good marker for determining prognosis in patients admitted to the emergency service with a pre-diagnosis of stroke, and the 24th hour lactate level is more significant.

Keywords: Lactate, lactate clearance, stroke, emergency department, prognosis.

Acil Servise Başvuran İnme Olgularında Laktat ve Laktat Klirensinin Mortalite Üzerine Etkileri

Öz

Amaç: İskemik ve hemorajik serebrovasküler hastalıklar, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Laktat klirensinin kritik hasta grubunda tüm mortaliteler ile ilişkili olduğu gösterilmiş. Biz bu çalışmada kritik hasta grubu içinde olabilecek inme ön tanılı hastalarda laktat ve laktat klirensinin prognozu tayin etmede yerini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi acil servisine inme ön tanısıyla başvuran yaklaşık 300 hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışma kriterlerine uyan 50 hastanın geliş anı laktat değeri, 24. saat laktat değeri ve 24. saat laktat klirensi değerlerine bakıldı. Çıkan sonuçların mortalite üzerine etkileri incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 50 hasta dahil edildi. Bu hastaların 23’ü erkek, 27’si kadındı. Hastaların yaş ortalaması 64,18±17.80 yıl olarak hesaplandı. Ölen hastaların 6’sı erkek, 13’ü kadın olup yaş ortalaması 66.11±19.95 yıl idi. Sağ kalan ve ölen hastalarımızın laktat düzeyleri ve laktat klirenslerine göre değerlendirildiğinde ölen hastalarımızda 24’üncü saatteki laktat düzeyi anlamlı derecede yüksektir

Sonuç: İnme ön tanısıyla acile başvuran hastalarda laktat klirensinin prognoz tayini açısından iyi bir marker olamayacağı, 24. Saat laktat değerinin daha anlamlı olduğu ortaya çıktı.

Anahtar kelimeler: Laktat, laktat klirensi, inme, acil servis, prognoz

Dicle Med J  2021; 48 (3): 577-582

Doi: 10.5798/dicletip.988079

Volume 48, Number 3 (2021)