ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The role of religiosity in the etiology of vaginismus in the light of socio-cultural features: The case of Turkey
Elif Aktan Mutlu, Mustafa Koç

Elif Aktan Mutlu, Psychiatrist Ministry of Health Bursa City Hospital, Department of Psychiatry 16110, Bursa, Turkey e-mail: aktanazer@hotmail.com

The role of religiosity in the etiology of vaginismus in the light of socio-cultural features: The case of Turkey

Abstract

Objective: Vaginismus is the most common female sexual dysfunction in Turkey and Middle East countries. Looking at the medical literature related to vaginismus, studies/patients have concentrated in the Middle east geographic area. Turkey is a developing, secular country located between Middle East and Europe with a mostly Muslim population. Many factors have been discussed in the etiology including psychosocial, cultural, biological and sexual causes. Religious beliefs of a person in the form of religiosity affect all social and spiritual spheres of his/her life in some way positively or negatively. One of the most affected life areas by religious beliefs is sexual life, which has a lots of taboos. In this study we aimed to compare religious belief levels that are thought to be effective in the etiology of vaginismus between patients and healthy controls and to discuss some of the other socio-cultural features.

Methods: 49 patients and 37 healthy volunteers were included. Sociodemographic data form, religious life scale and a form of common sexual myths were used as the measurement tools. Results: No statistically significant difference was found between the participants with and without vaginismus in terms of education duration, working status, occupations, economical status, longest living place and marriage type (p>0.05 for all). No statistically significant difference was found between the belief, emotions, behaviour, knowledge and total scores of both groups in terms of the presence of vaginismus (p>0.05for all).

Conclusions: In conclusion, most of the sociodemographic data involved in the etiology of vaginismus, including religiosity, can be equalized for both groups - with or without vaginismus - over time in the changing world and in life and mental factors can remain as independent variables therefore expanding our research in this direction will help us understand this disorder better. In addition, it can be considered that male hegemon culture is one of the important factors in the etiology of vaginismus. The interpretation of religion with a male -dominated language may be a result of this hegemon culture.

Keywords: vaginismus, religiosity, islam, turkey, socio-cultural features

Vajinismus etiyolojisinde sosyo-kültürel özellikler ışığında dindarlığın rolü: Türkiye örneği

Öz

Amaç: Vajinismus, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde en sık görülen kadın cinsel işlev bozukluğudur. Vajinismus ile ilgili tıbbi literatüre bakıldığında, çalışmalar / hastalar Orta Doğu coğrafyasında yoğunlaşmıştır. Türkiye, Orta Doğu ile Avrupa arasında yer alan, nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ve gelişmekte olan laik bir ülkedir. Etiyolojide psikososyal, kültürel, biyolojik ve cinsel nedenler dahil birçok faktör tartışılmıştır. Bir kişinin dindarlık biçimindeki dini inançları, hayatının tüm sosyal ve manevi alanlarını bir şekilde olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Dini inançlardan en çok etkilenen yaşam alanlarından biri de pek çok tabu içeren cinsel yaşamdır. Bu çalışmada, vajinismus etiyolojisinde etkili olduğu düşünülen dini inanç düzeylerini hastalar ve sağlıklı kontroller arasında karşılaştırmayı ve diğer sosyo-kültürel özelliklerden bazılarını tartışmayı amaçladık. Yöntemler: 49 hasta ve 37 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Sosyodemografik veri formu, dini yaşam ölçeği ve genel cinsel mit formu ölçüm araçları olarak kullanıldı.

Bulgular: Vajinismusu olan ve olmayan katılımcılar arasında eğitim süreleri, çalışma durumları, meslekleri, ekonomik durumları, en uzun süre yaşadıkları yerler ve evlilik şekilleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (tümü için p> 0,05). Vajinismus varlığı açısından her iki grubun inanç, duygu, davranış, bilgi ve toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (tümü için p> 0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, vajinismus etiyolojisine ait sosyodemografik verilerin çoğu, dindarlık da dahil olmak üzere, her iki grup için de - vajinismus olsun ya da olmasın - değişen dünyada ve yaşamda zamanla eşitlenebilir ve zihinsel faktörler bağımsız değişkenler olarak kalabilir, dolayısıyla bu yöndeki araştırmalarımız, bu bozukluğu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca erkek egemen kültürünün vajinismus etiyolojisindeki önemli faktörlerden biri olduğu düşünülebilir. Dinin erkek egemen bir dille yorumlanması bu baskın kültürün bir sonucu olabilir.

Anahtar kelimeler: vajinismus, dindarlık, islam, türkiye, sosyo-kültürel özellikler.

Dicle Med J  2021; 48 (3): 404-415

Doi: 10.5798/dicletip.987807

Volume 48, Number 3 (2021)