ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Effect of Using Silicone Oil on The Thickness of Macular Layers in Patients with Rheumatogenous Retinal Detachment without Macular Involvement
Umut Dağ, Mehtap Çağlayan

Mehtap Çağlayan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye e-mail: drmehtap85@hotmail.com

The Effect of Using Silicone Oil on The Thickness of Macular Layers in Patients with Rheumatogenous Retinal Detachment without Macular Involvement

Abstract

Objective: To investigate the effect of silicone oils used as intraocular tamponade in the treatment of retinal detachment on the thickness of the macular layers.

Method: Forty-two eyes of 42 patients who underwent surgery for rheumatogenic retinal detachment without macular involvement and using silicone oil as intraocular tamponade were included to the study. The best corrected visual acuity values (BCVA) , measurements automatically with the Optical Coherence Tomography (OCT) device using the segment analysis system; central macular thickness (CMT), retinal nerve fiber layer (RNFL), ganglion cell layer (GCL). ), inner plexiform layer (IPL), inner nuclear layer (INL), outer plexiform layer (OPL), outer nuclear layer (ONL), retinal pigment epithelium layer (RPEL), inner retina layer (IRL) and outer retina layer (ORL) thickness values were compared before surgery and after silicone oil removal. In addition, subgroup analysis was performed according to the viscosity of the silicone oil used, and the data of the cases using 1000 and 5000 centistokes (cst) silicone oil were compared separately.

Results: In siliconized eyes, there was a significant thinning in CMT, RNFL, GCL, IPL, INL, OPL, ONL and IRL thickness values compared to pre-surgery (p> 0.05 for all values). The thickness values of IPL, INL, OPL, ONL and IRL in the 1000 cst group were significantly lower than the preoperative values (respectively; p: 0.013, p: 0.049, p: 0.023, p: 0.008 and p <0.001), CMT, RNFL, GCL, IPL, INL, OPL, ONL and IRL thickness values were lower in the 5000 cst group (respectively; p: 0.013, p: 0.07, p: 0.042, p <0.001, p: 0.014, p: 0.001, p: 0.037 and p: 0.011).

Discussion: Silicone oils cause thinning in the inner retinal layers. However, this thinning in macular layers is more noticeable as the viscosity of silicone oil increases.

Key words: Retinal detachment, silicone oils, viscosity, macula.

 

Makula Tutulumu Olmayan Regmatojen Retina Dekolmanlı Hastalarda Silikon Yağı Kullanımının Makula Tabakalarının Kalınlıkları Üzerine Etkisi

Öz

Amaç: Retina dekolmanı tedavisinde göz içi tamponad olarak kullanılan silikon yağlarının makula tabakalarının kalınlıkları üzerine etkisini araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya makula tutulumu olmayan Regmatojen retina dekolmanı nedeniyle opere edilen ve göz içi tamponad olarak silikon yağı kullanılan 42 hastanın 42 gözü dahil edildi. Tüm hastaların cerrahi öncesi ve silikon yağı çıkarıldıktan sonraki en iyi görme keskinliği değerleri (EİGK) ile segment analiz sistemi kullanılarak Optik Koharens Tomografi (OKT) cihazı ile otomatik olarak ölçülen merkezi makula kalınlığı (MMK), retina sinir lifi tabakası (RSLT), gangliyon hücre tabakası (GHT), iç pleksiform tabaka (İPT), iç nükleer tabaka (İNT), dış pleksiform tabaka (DPT), dış nükleer tabaka (DNT), retina pigment epitelyum tabakası (RPET), iç retina tabakası (İRT) ve dış retina tabakası (DRT) kalınlık değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca kullanılan silikon yağının viskozitesine göre subgrup analizi yapılarak 1000 ve 5000 centistokes (cst)silikon yağı kullanılan olgulara ait veriler ayrı ayrı karşılaştırıldı.

Bulgular:Silikonize gözlerde MMK, RSLT, GHT, İPT, İNT, DPT, DNT ve İRT kalınlık değerlerinde cerrahi öncesine göre anlamlı bir incelme mevcuttu (tüm değerler için p>0,05). 1000 cst grubunda İPT, İNT, DPT, DNT ve İRT kalınlık değerleri cerrahi öncesi değerlere göre anlamlı düşükken (sırasıyla; p: 0,013, p: 0,049, p: 0,023, p: 0,008 ve p<0,001), 5000 cst grubunda MMK, RSLT, GHT, İPT, İNT, DPT, DNT ve İRT kalınlık değerleri cerrahi öncesi değerlere göre anlamlı düşüktü (sırasıyla; p: 0,013, p: 0,07, p: 0,042, p<0,001, p: 0,014, p: 0,001, p:0,037 ve p: 0,011).

Sonuç: Silikon yağları iç retina tabakalarında incelmeye neden olmakla birlikte makula tabakalarındaki bu incelme silikon yağının viskozitesi arttıkça daha belirgindir.

Anahtar kelimeler: Retina dekolmanı, silikon yağlar, viskozite, makula

Dicle Med J  2021; 48 (3): 551-558

Doi: 10.5798/dicletip.988070

Volume 48, Number 3 (2021)