ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of hematological inflammatory parameters in patients with exfoliative glaucoma and exfoliative syndrome
Atılım Armağan Demirtaş, Mine Karahan

Atılım Armağan Demirtaş, Dept. of Ophthalmology, Health Sciences University, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey e-mail: atilimdemirtas77@gmail.com

Comparison of hematological inflammatory parameters in patients with exfoliative glaucoma and exfoliative syndrome

Abstract

Objective: To evaluate the neutrophil / lymphocyte ratio (NLR), platelet / lymphocyte ratio (PLR), and systemic immune inflammation index (SII) in exfoliative glaucoma (XFG) patients with the aim of comparing the findings with those of healthy controls and exfoliative syndrome (XFS) patients.

Methods: In this retrospective cross-sectional study included 134 participants, 22 XFG patients, 41 XFS patients and 71 healthy individuals were examined. Peripheral venous sample values including neutrophil, lymphocyte and platelet levels were recorded from the hospital database.

Results: Among evaluated hematological parameters, although the NLR values of the subjects with XFG were greater than those of the subjects with XFS, when the relationship between the NLR, PLR and SII parameters of the XFG and XFS groups, adjusted for age and gender, was examined by logistic regression analysis, no significant difference was found between the groups. Multiple linear regressions of the association between the NLR, PLR and SII parameters and the ocular parameters of the XFG and XFS groups revealed no significant relationship between the blood parameters and ocular measurements. Neutrophil / lymphocyte ratio was found to be the most acceptable discriminant parameter when comparing XFG group with the XFS and control groups (AUC [area under curve]=0.678, AUC=0.663, respectively). Platelet / lymphocyte ratio was found to be the best discriminant parameter between the XFS and control groups (AUC=0.605).

Conclusion: No significant difference was found between XFG and XFS groups in terms of NLR, PLR and SII parameters. Considering the fact that NLR has the best AUC when comparing XFG and XFS groups, it may be the most acceptable discriminant parameter between XFG and XFS.

Keywords: exfoliative glaucoma, exfoliative syndrome, neutrophil, platelet, systemic immune inflammation index

Eksfoliatif glokom ve eksfoliatif sendromlu hastalarda hematolojik enflamatuar parametrelerin karşılaştırılması

Öz

Amaç: Eksfoliatif glokom (XFG), eksfoliatif sendrom (XFS) hastalarında ve sağlıklı kontrollerde nötrofil / lenfosit oranı (NLO), platelet / lenfosit oranı (PLO) ve sistemik immün enflamasyon indeksini (Sİİ) karşılaştırmak amaçlandı.

Metod: Retrospektif kesitsel çalışmamızda 22 XFG’lu, 41 XFS’lu ve 71 sağlıklı bireyden oluşan toplam 134 katılımcı incelendi. Nötrofil, lenfosit ve trombosit düzeylerini içeren periferik venöz örnek değerleri hastane veri tabanından kaydedildi.

Bulgular: Değerlendirilen hematolojik parametreler arasında, XFG'lu olguların NLO değerleri XFS'lu olgulardan daha yüksek olmasına rağmen, XFG ve XFS gruplarının NLO, PLO ve Sİİ parametrelerinin yaş ve cinsiyet açısından düzeltilmiş ilişkileri lojistik regresyon analiziyle incelendiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı. XFG ve XFS gruplarının NLO, PLO ve Sİİ parametreleri ile oküler parametrelerinin yaş ve cinsiyet açısından düzeltilmiş ilişkileri çoklu doğrusal regresyon analiziyle incelendiğinde her iki grupta da kan parametreleri ile oküler ölçümleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı. XFG grubu; XFS ve kontrol grupları ile karşılaştırıldığında, NLO'nın en kabul edilebilir ayırt edici parametre olabileceği bulundu (sırasıyla AUC [area under curve]=0.678, AUC=0.663). Platelet lenfosit oranının, XFS ve kontrol grupları arasında en iyi ayırt edici parametre olabileceği bulundu (AUC=0.605).

Sonuç: Nötrofil / lenfosit oranı, PLO ve Sİİ parametreleri açısından XFG ve XFS grupları arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Eksfoliatif glokom ve XFS karşılaştırıldığında en iyi AUC’a sahip olan NLO, XFG ve XFS arasında en kabul edilebilir ayırt edici bir parametre olabilir.

Anahtar kelimeler: eksfoliatif glokom, eksfoliatif sendrom, nötrofil, platelet, sistemik immün enflamasyon indeksi.

Dicle Med J  2021; 48 (1): 83-91

Doi: 10.5798/dicletip.887421

Volume 48, Number 1 (2021)