ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Importance of MPV as a Marker of Subclinical Inflammation in FMF Patients and It s Correlation with Disease Severity
Mesut Çeliker, Sinan Kazan, Onur Tunca, Alper Sarı, Mustafa Köroğlu, Memnune Sena Ulu

Mesut Çeliker, Ahi Evran University Kırşehir Training and Research Hospital, Internal Medicine Clinic Kırşehir, Turkey e-mail: mesut_celiker@hotmail.com

The Importance of MPV as a Marker of Subclinical Inflammation in FMF Patients and It’s Correlation with Disease Severity

Abstract

Objective: Inflammation markers increase during Familial Mediterranean Fever (FMF) attacks and often return to normal within a few days. It is known that a subclinical inflammation continues in FMF patients in the inter-episode period, which increases the risk of developing amyloidosis. In recent years, several works have been conducted showing the relationship between platelet indices and inflammation, such as platelet count (PLT), platelet distribution width (PDW), mean platelet volume (MPV), plateletrite (PCT). In this study, we aimed to investigate the relationship between platelet indices and disease severity in FMF patients without attacks.

Method: The records of all FMF patients followed by us were reviewed retrospectively. Patients with a hematological or oncological disease, patients with data deficiency for the study, and patients under 18 years of age were excluded. While the laboratory data were recorded, the condition of patients to be at least 3 months without attack was required. As the control group, the automation records of all healthcare professionals working in the internal medicine clinic of our hospital were examined. Our clinical staff, who did not have chronic diseases and regular drug use, were taken as a healthy control group. 173 patients and 20 control groups who met the conditions mentioned above were included in the study. Platelet indices were compared between patient and control groups.

Results: It was determined that the value of MPV, one of the platelet indices, in the patient group was statistically significantly higher than the value in the healthy control group (p = 0.029). MPV was also found to correlate with disease severity (p<0.001 r = 0.329).

Discussion-Conclusion: In our study, it was determined that MPV was higher in FMF patients in the subclinical period compared to healthy controls and also correlated with disease severity. Studies investigating platelet indices and the risk of developing amyloidosis are needed in FMF patients.

Keywords: Familial Mediterranean Fever, Mean Platelet Volume, Subclinical inflammation

MPV’nin FMF Hastalarında Subklinik İnflamasyon Belirteci Olarak Önemi ve Hastalık Şiddeti ile Korelasyonu

Öz

Giriş: Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) atakları anında inflamasyon belirteçleri artış göstermekte ve çoğu zaman birkaç gün içerisinde normale dönmektedir. Ataklar arası dönemde de FMF hastalarında subklinik bir inflamasyonun devam ettiği ve bunun da amiloidoz gelişme riskini artırdığı bilinmektedir. Son yıllarda, trombosit sayısı (PLT), trombosit dağılım genişliği (PDW), ortalama trombosit hacmi (MPV), plateletkrit (PCT) gibi trombosit indeksleri ile inflamasyon arasındaki ilişkiyi gösteren birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmamızda ataksız dönemdeki FMF hastalarında trombosit indeksleri ile hastalık şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Kliniğimizce takip edilen tüm FMF hastalarının dosyaları retrospektif tarandı. Hematolojik veya onkolojik bir hastalığa sahip olanlar, çalışma için veri eksikliği olan hastalar ve 18 yaşından küçük hastalar çalışmaya alınmadı. Laboratuvar verileri kayıt altına alınırken hastaların en az 3 aylık ataksız dönemde olmaları koşulu arandı. Kontrol grubu olarak hastanemiz iç hastalıkları kliniğinde çalışan tüm sağlık çalışanlarının otomasyon kayıtları incelendi. Kronik hastalık ve düzenli ilaç kullanımı olmayan klinik çalışanlarımız sağlıklı kontrol grubu olarak alındı. Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan 173 hasta ve 20 kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol grupları arasında trombosit indeksleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Trombosit indekslerinden MPV'nin hasta grubundaki değeri sağlıklı kontrol grubundaki değerine göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunduğu tespit edildi(p= 0,029). MPV’nin aynı zamanda hastalık şiddeti ile de korelasyon gösterdiği tespit edildi (p<0,001 r=0,329).

Tartışma-Sonuç: Çalışmamızda MPV’nin subklinik dönemde FMF hastalarında sağlıklı kontrollere göre yüksek olduğu ve aynı zamanda hastalık şiddeti ile de korelasyon gösterdiği saptanmıştır. FMF hastalarında trombosit indeksleri ve amiloidoz gelişim riskini araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, Ortalama Trombosit Hacmi, Subklinik inflamasyon.>

Dicle Med J  2021; 48 (3): 387-395

Doi: 10.5798/dicletip.987759

Volume 48, Number 3 (2021)