ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Relatıonshıp Between Epıcardıal Adıpose Tıssue And Syntax Score In Patıents Wıth Acute Coronary Syndrome
Fatih Fatih Öztürk, Adem Atıcı, Yunus Emre Okudan, Ali Yaşar Kılınç, Mehmet Yaman, Koray Demir, Serkan Akdağ, Hakkı Şimşek

Fatih Öztürk, Van Yuzuncu Yil University, Cardiology Department, Van, Turkey e-mail: fatihozturk2488@gmail.com

Relatıonshıp Between Epıcardıal Adıpose Tıssue And Syntax Score In Patıents Wıth Acute Coronary Syndrome

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the relationship between epicardial adipose tissue (EAT) thickness and SYNTAX score in patients with acute coronary syndrome (ACS).

Methods: The study included 200 patients with ACS and 150 non-ACS. Systolic (EAT-S) and diastolic EAT (EAT-D) thickness was measured in each patient. EAT thickness and the relationship between EAT thickness and SYNTAX score were compared between the patient and control groups.

Results: Age, body mass index, and presence of hypertension and diabetes mellitus (DM) established a significant difference while smoking status and presence of hyperlipidemia caused no significant difference between the patient and non-ACS. Both EAT-S and EAT-D thickness established a significant difference between the two groups (5.57±1.15 vs. 4.47± 0.60, p<0.001; 3.18±0.81 vs. 2.71±1.90, p=0.014, respectively). EAT thickness established a significant correlation with SYNTAX score in the patient group (p<0.001; r=0.740).

Conclusion: EAT thickness was greater in the patient group and established a significant correlation with SYNTAX score. This situation offers us the opportunity to determine the severity of the disease with a non-invasive method before performing coronary angiography.

Keywords: Acute Coronary Syndrome, Echocardiography, Epicardial Adipose Tissue, Syntax Score

Akut Koroner Sendrom Hastalarında Syntax Skoru İle Epikardiyal Yağ Doku Arasındaki İlişki

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda epikardiyal yağ dokusu (EYD) kalınlığı ile Syntax Skoru arasındaki ilişkiyi değerlendirmektedir.

Yöntemler: Çalışmaya AKS geçiren 200 ve AKS geçirmemiş olan 150 hasta dahil edilmiştir. Her hasta için sistolik(S-EYD) ve diyastolik(D-EYD) EYD kalınlığı ölçülmüştür. EYD kalınlığı ve EYD ile Syntax Skoru arasındaki ilişki hastalar ve kontrol grupları arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Hastalar ve kontrol grubu karşılaştırıldığında yaş, vücut kitle indeksi, hipertansiyon ve diyabet varlığı anlamlı olarak farklı iken, tütün kullanımı ve hiperlipidemi varlığı açısından her iki grup arasında farklılık saptanmamıştır. Hem S-EYD hem de D-EYD kalınlığı her iki grup arasında farklı olarak bulunmuştur (5.57±1.15 vs. 4.47± 0.60, p<0.001; 3.18±0.81 vs. 2.71±1.90, p=0.014, sırasıyla). Hasta grubunda EYD kalınlığı Syntax Skoru ile önemli bir korelasyon göstermiştir (p<0.001; r=0.740).

Sonuç: EYD kalınlığı hasta grubunda daha fazla bulunmuş ve Syntax Skoru ile anlamlı bir korelasyon göstermiştir. Bu durum bize hastalara koroner anjiografi yapmadan önce hastalığını ciddiyetini, noninvaziv bir yöntemle belirleme fırsatı sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Akut Koroner Sendrom, Ekokardiyografi, Epikardiyal Yağ Doku, Syntax Skor.

Dicle Med J  2021; 48 (1): 31-39

Doi: 10.5798/dicletip.887388

Volume 48, Number 1 (2021)