ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Pediatric Pyoderma Gangrenosum
Rana Kapukaya, Ahmet Kapukaya, İsmail Akçay

Rana Kapukaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servis Adana, Türkiye e-mail: dr__rana@hotmail.com

Pediatric Pyoderma Gangrenosum

Abstract

Objective: Pyoderma Gangrenosum (PG) is commonly seen in adults. We aimed to show the differences in clinical presentation and treatment of (PG) in pediatric patients.

Methods: In this study; we reported the clinicals, hystopathological and applied treatment informations of the patients who applied to our clinic with the pyoderma gangrenosum problem between the dates of October 2018 and October 2020 retrospectively.

Findings: The mean age of the patients was 2.2 years (min 15 days-max 9 years). The gender distribution was five girls and three boys. Lesions in the patients were mostly located in the gluteal region (7/8). All of the patients with gluteal ulcers were Syrian refugees. In most patients (7/8), complete recovery was achieved in wound care with systemic steroid (1 mg / kg) and topical %3 boric acid.

Discussion: In previous studies, it has been stated that PG seen in children shows altered anatomical region involvement and is common with inflammatory bowel disease. However, in our case series, ulcers were frequently found in the gluteal, perianal and perineal regions, and no other associated disease was found in these patients.

Conclusion: The fact that the majority of the patients (7/8) are Syrian refugees suggests that the disease may show demographic characteristics and environmental and genetic factors may be important in the etiology. The clinical presentation of PG seen in the pediatric age group shows different characteristics from the adult age group.

Keywords: Pyoderma gangrenosum, pediatric, genital ulcers, boric acid.

Pediatrik Pyoderma Gangrenozum

Öz

Giriş: Sıklıkla erişkinlerde görülen Pyoderma Gangrenozum (PG)’un pediatrik hastalarda klinik prezentasyonu ve tedavisi ile ilgili farklılıkları göstermeyi amaçladık.

Yöntemler: Ekim 2018-Ekim 2020 yılları arasında hastanemize başvurmuş 8 PG hastasının klinik, histopatolojik ve tedavisi ile ilgili bilgilerini retrospektif olarak raporladık.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 2.2 yıl (min 15 gün-max 9 yaş) idi. Cinsiyet dağılımı beşi kız, üçü erkek idi. Hastalarda lezyonlar daha çok gluteal bölge (7/8) yerleşimli idi. Gluteal ülsere sahip hastaların hepsi Suriye’li mültecilerden oluşmaktaydı. Hastaların çoğunda (7/8) sistemik steroid (1 mg/kg) ve topikal %3 borik asit ile yapılan yara bakımında tam iyileşme sağlandı.

Tartışma: Daha önce yapılmış çalışmalarda çocuklarda görülen PG’un değişen anatomik bölge tutulumu gösterdiği ve inflamatuar barsak hastalığı ile birlikte sık görüldüğü beyan edilmiş. Ancak bizim vaka serimizde ülserler sıklıkla gluteal, perianal ve perineal bölgede olup, bu hastalarda ilişkili başka bir hastalık bulunamadı.

Sonuç: Hastaların çoğunluğunun (7/8) Suriyeli mültecilerden olması, hastalığın demografik özellik gösterebileceğini ve etiyolojide çevresel ve genetik faktörlerin önemli olabileceğini düşündürmüştür. Pediatrik yaş grubunda görülen PG’ un klinik prezantasyonu erişkin yaş grubundan farklı özellikler göstermektedir.

Anahtar kelimeler: pyoderma gangrenosum, pediatrik genital ülser, borik asit

Dicle Med J  2021; 48 (1): 141-146

Doi: 10.5798/dicletip.887364

Volume 48, Number 1 (2021)