ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - COVID-19 and Other Viral Pneumonias
Nazlı Görmeli Kurt, Melih Çamcı

Nazlı Görmeli Kurt, Specialist Physician, Service of Emergency Medicine, Ankara City Hospital, 06800, Ankara, Turkey e-mail: nazligormeli@yahoo.com

COVID-19 and Other Viral Pneumonias

Abstract

Objectıve: Distinguishing COVID-19 pneumonia, which shares common symptoms with other respiratory viruses, from other pneumonia types will be of utmost importance for maintaining the sustainability of health services, preventing long waiting times of patients at emergency services, and isolating. We compared patients with COVID-19 pneumonia and those with NONCOVID-19 pneumonia with a view to distinguishing COVID-19 pneumonia from other pneumonias.

Methods: Our study retrospectively reviewed the medical records of patients who were admitted to the emergency service of training and research hospital in Ağrı, Turkey between April 1-July 1, 2020. In our study two groups: patients with COVID-19 pneumonia and those with other pneumonias (non COVID-19) were compared in terms of demographic characteristics, laboratory data, and thoracic computerized tomography (CT) findings.

Results: Our study included 201 patients in the non COVID-19 group and 165 patients in the COVID-19 group. An analysis based on the CT findings showed that the rate of ground glass opacities (GGO) was significantly higher in the COVID-19 group (P < 0.01). The rate of isolated lobar or segmental consolidation was significantly higher in the non COVID-19 group (P < 0.01). The lesions had a significantly higher rate of bilateral distribution and peripheral location in the COVID-19 group (P < 0.01). There was no significant difference between the two groups in terms of the mortality rate (P = 0.469).

Conclusıon: We believe that in order to differentiate COVID-19 pneumonia from other pneumonias, a rapid thoracic computed tomography scan can be performed in the emergency department to be successfully patient management.

Keywords: COVID-19, Viral pneumonias, Emergency services.

COVID-19 ve Diğer Viral Pnömoniler

Öz

Amaç: Diğer solunum yolu virüsleri ile ortak belirtiler paylaşan COVID-19 pnömonisini diğer pnömoni türlerinden ayırt etmek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, hastaların acil servislerde uzun bekleme sürelerinin önlenmesi ve izole edilmesi açısından büyük önem taşıyacaktır. COVID-19 pnömonisini diğer pnömonilerden ayırt etmek amacıyla COVID-19 pnömonisi ve NONCOVID-19 pnömonisi olan hastaları karşılaştırdık.

Yöntemler: Çalışmamızda 1 Nisan-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvuran hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak gözden geçirilmiştir. Çalışmamızda iki grup: COVID-19 pnömonili hastalar ve diğer pnömoniler (COVID-19 olmayan), demografik özellikler, laboratuvar verileri ve bilgisayarlı torasik tomografi (BT) bulguları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamıza COVID-19 dışı grupta 201 hasta ve COVID-19 grubunda 165 hasta dahil edildi. BT bulgularına dayanan bir analiz, buzlu cam opasitelerinin (GGO) oranının COVID-19 grubunda önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi (P <0.01). İzole lober veya segmental konsolidasyon oranı COVID-19 olmayan grupta anlamlı olarak daha yüksekti (P <0.01). COVID-19 grubunda lezyonlar anlamlı olarak daha yüksek oranda bilateral dağılım ve periferik yerleşime sahipti (P <0.01). Ölüm oranı açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (P = 0.469).

Sonuç: COVID-19 pnömonisini diğer pnömonilerden ayırt etmek için acil serviste hızlı toraks bilgisayarlı tomografi taraması yapılabileceğine ve başarılı bir şekilde hasta yönetimi sağlanabileceğine inanıyoruz.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Viral pnömoniler, Acil servisler.

Dicle Med J  2021; 48 (1): 40-46

Doi: 10.5798/dicletip.887396

Volume 48, Number 1 (2021)