ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Corneal Optic Quality In Amblyopia
Hasan Öncül, Mehmet Fuat Alakuş

Hasan Öncül, Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey e-mail: hasan.oncul@hotmail.com

Evaluation of Corneal Optic Quality in Amblyopia

Abstract

Objective: To compare corneal aberrations and densitometry values in children with amblyopia due to anisometropic hyperopia with those of healthy children.

Methods: This study included 173 children with amblyopia due to hyperopic anisometropia in one eye and 173 children with both healthy eyes. The amblyopic eye (Group 1) and the fellow normal eye (Group 2) of the amblyopic patients and the right eye of the healthy control group (Group 3) were evaluated. Of the corneal aberration and corneal densitometry (CD) measured using Scheimpflug corneal topography values were noted.

Results: While there was a significant difference in total root mean square (RMS), higher-order aberration (HOA) RMS, coma horizontal, trefoil horizontal and spherical aberration values between the groups (p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0.008, respectively), there was no difference between coma vertical and trefoil oblique values (p=0.076, p=0.074, respectively). There was no significant difference in terms of CD values in the anterior 0–2mm and 2–6mm regions between the groups (p=0.081, p=0.054,respectively). However, the difference between the groups in the central (0-2mm, 2-6mm) and posterior (0-2mm, 2-6mm) area was statistically significant (p<0.001, p=0.009, p=0.009, p<0.001, respectively). In addition, the difference between the groups in the total 0-2mm and 2-6mm area was statistically significant (p=0.001, p<0.001, respectively).

Conclusions: Total HOA values were higher in amblyopic eyes compared to the fellow normal eye. Central and posterior corneal densitometry values were decreased in patients’ amblyopic eyes compared to their fellow eye. This may be related to some compensation mechanisms and/or microstructural changes in the cornea.

Keywords: amblyopia, corneal densitometry, optic quality, Pentacam HR

Ambliyopide Korneal Optik Kalitenin Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Anizometropik hipermetropiye bağlı ambliyopili çocuklarda korneal aberasyonları ve dansitometri değerlerini sağlıklı çocuklarla karşılaştırmak.

Yöntemler: Bu çalışmaya bir gözünde hipermetropik anizometropiye bağlı ambliyopi olan 173 çocuk ve her iki gözü sağlıklı 173 çocuk dahil edildi. Ambliyopik hastaların ambliyopik gözü (Grup 1), diğer normal gözü (Grup 2) ve sağlıklı kontrol grubunun sağ gözü (Grup 3) değerlendirildi. Scheimpflug korneal topografi kullanılarak ölçülen korneal aberasyon ve korneal dansitometri değerleri not edildi.

Sonuçlar: Gruplar arasında toplam kök ortalama kare, yüksek dereceli aberasyon kök ortalama kare, koma yatay, trefoil yatay ve sferik aberasyon değerlerinde anlamlı farklılık varken (p <0.001, p <0.001, p <0.001, p <0.001, p = 0.008; sırasıyla), koma dikey ve trefoil oblik değerleri arasında fark yoktu (p = 0.076, p = 0.074; sırasıyla). Gruplar arasında ön 0–2 mm ve 2–6 mm bölgelerde korneal dansitometri değerleri açısından anlamlı fark yoktu (p = 0.081, p = 0.054; sırasıyla). Bununla birlikte, merkezi (0-2 mm, 2-6 mm) ve arka (0-2 mm, 2-6 mm) alanda gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0.001, p = 0.009, p = 0.009, p <0.001; sırasıyla). Ayrıca toplam 0-2 mm ve 2-6 mm alanda gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.001, p <0.001; sırasıyla).

Tartışma: Ambliyopik gözlerde toplam yüksek dereceli aberasyon değerleri diğer normal göze göre daha yüksekti. Merkezi ve arka korneal dansitometri değerleri hastaların ambliyopik gözlerinde diğer gözlerine kıyasla azalmıştır. Bu korneadaki bazı kompansasyon mekanizmaları ve/veya mikroyapısal değişikliklerle ilgili olabilir.

Anahtar kelimeler: ambliyopi, korneal dansitometri, optik kalite, Pentacam HR.

Dicle Med J  2021; 48 (1): 1-8

Doi: 10.5798/dicletip.887261

Volume 48, Number 1 (2021)