ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Management of Adults With Suspected Foreign Body Aspiration
Efsun Gonca Uğur Chousein, Elif Tanrıverdi, Demet Turan, Binnaz Zeynep Yıldırım, Şeyma Yılmaz, İrfan Chousein, Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya

Efsun Gonca Uğur Chousein, University of Health Sciences Turkey, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Istanbul, Turkey e- mail: efsungoncachousein@yahoo.com

Management of Adults With Suspected Foreign Body Aspiration

Abstract

Objective: Although foreign body aspiration (FBA) in adulthood is not as common as in childhood, it can sometimes be encountered with clinical situations that require urgent interventions. Removal of foreign bodies (FBs) is crucial in all cases of aspiration, even if they seem trivial and symptoms have resolved. Unremoved FBs cause chronic lung pathologies such as postobstructive pneumonia, bronchiectasis, atelectasis and scar formation which can be definitely treated only by FB removal. The treatment of choice is either fiberoptic or rigid bronchoscopy.

The aim of our study was to create an algorithm for the management of patients presenting to our bronchology and interventional pulmonology unit with suspected FBA by reviewing their radiologic findings, the bronchoscopic methods used in their management and outcomes.

Methods: We retrospectively reviewed the medical records of 70 patients who underwent fiberoptic bronchoscopy (FOB) and rigid bronchoscopy (RB) for suspected FBA in our bronchology and interventional pulmonology center between January 2010 and December 2019.

Results: There were 70 patients with suspected FBA, who had an average age of 47.22±20.76 years, and 62.8% were males. Twenty-nine (41.4%) were treated with FOB and 25 (35.7%) with RB. A FB was detected initially by FOB in 16 (22.9%) who subsequently had to undergo RB for FB removal. Fifteen (33.3%) FOB and 9 (21.9%) RB procedures were performed on an emergent basis.

A total of 86 bronchoscopic treatments were performed on 70 patients. FBs were detected with FOB in 29 patients. The FB was removed in 13 (28.8%) patients with the help of FOB, while 16 (35.5%) patients in whom FB removal was not possible were referred to the interventional pulmonology unit for RB. In the remaining 16 (35.5%) patients, no FB was found during FOB. A total of 41 patients were treated with RB, including 16 patients who had initially undergone FOB. FB was detected and removed in 38 (92.6%) patients, 2 (4.8%) patients had no FB detected and received no further treatment after being consulted with thoracic surgery. One (2.4%) patient in whom FB was detected but could not be removed was referred to surgery and was operated.

Rates of FB detection were high for both chest x-ray and unenhanced thoracic computerized tomography (CT) in favor of CT (p=0.038 and 0.022 respectively). Thirty-three (58.9%) of the FB removed were in the right bronchial system and composition of FBs (organic or inorganic) was equal.

Conclusion: When thoracic CT is not available chest x-ray can also be helpful in cases of suspected FBA. Because the possibility of FBA should be considered in many chronic pulmonary conditions, physicians choose FOB for their initial evaluation, especially if transfer to an interventional pulmonology unit is not feasible. RB performed by interventional pulmonologists is a safe therapeutic option in critical patients and cases when FOB fails.

Keyword: Suspected foreign body aspiration, adult, bronchoscopic procedures.

Erişkin Yabancı Cisim Aspirasyon Şüpheli Olguların Yönetimi

Öz

Amaç: Erişkinlik çağında çocukluk çağındaki kadar sık rastlanmasa da erişkinlerde de bazen acil müdahale gerektirecek tablolarla yabancı cisim aspirasyonları (YCA) karşımıza çıkabilmektedir. Semptomlar kaybolsa, önemsiz görünseler de YC’lerin tüm aspirasyon vakalarında çıkarılması çok önemlidir çünkü çıkarılmamış YC'ler, postobstrüktif pnömoni, bronşektazi, atelektazi ve skar oluşumu gibi kronik akciğer patolojilerine neden olabilir. Terapötik yaklaşımda ilk tercih fiberoptik ya da rijid bronkoskopik uygulamalardır.

Çalışmamızın amacı YCA şüphesi ile bronkoloji ve girişimsel pulmonoloji birimimizde işlem uygulanan hastaların radyolojik bulgularını, tedavide kullanılan bronkoskopik yöntemleri ve sonuçlarını gözden geçirilerek bu hastaların yönetimine yönelik bir algoritma oluşturmaktır.

Yöntemler: Bronkoloji ve girişimsel pulmonoloji merkezimizde Ocak 2010 ile Aralık 2019 tarihleri arasında YCA şüphesi nedeniyle fiberoptik bronkoskopi (FOB) ve rijid bronkoskopi (RB) yapılan 70 hastanın tıbbi kayıtlarını geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Ortalama yaşları 47.22 ± 20.76 yıl olan ve % 62.8'i erkek olan 70 YCA şüphesi olan hasta değerlendirildi. Yirmi dokuzu (% 41.4) FOB ile, 25 (% 35.7)’i RB ile tedavi edilmişti. 16 (%22.9) hastada ise FOB ile YC saptanmış ancak çıkarılamayınca RB’ye geçilmişti. FOB uygulanan olguların 15 (%33.3)’i, RB uygulanaların ise 9 (%21.9)’u işleme acil olarak alınmıştı.

70 hastaya toplam 86 bronkoskopik tedavi uygulanmıştı. 29 hastada FOB ile FB'ler tespit edilmişti. 13 (% 28,8) hastada FOB yardımı ile YC çıkarılabilirken, çıkarılması mümkün olmayan 16 (% 35,5) hasta RB için girişimsel pulmonoloji ünitesine refere edilmişti. Geri kalan 16(%35.5) hastada ise FOB’de yabancı cisime rastlanmamıştı.

Başlangıçta FOB uygulanan 16 hasta dahil toplam 41 hasta RB ile tedavi edilmişti. RB ile 38(%92.6) hastada YC saptanmış ve çıkarılabilmiş, 2(%4.8) hastada YC saptanamayarak, göğüs cerrahisi ile konsültasyon sonrası hastalar takipe alınmıştı. Bir (%2.4) hastada ise RB ile YC çıkarılamamış göğüs cerrahisine refere edilmiş ve opere olmuştu.

YC saptama oranları toraks bilgisayarlı tomografide (BT) daha yüksek olmakla beraber hem akciğer grafisi hem de kontrastsız toraks BT’de yüksekti (sırasıyla p = 0.038 ve 0.022). Çıkarılan YC’in 33 (% 58.9)’ü sağ bronşiyal sistemdeydi ve YC'lerin bileşimi (organik veya inorganik) eşitti.

Sonuç: YCA şüphesinde toraks BT’ye ulaşım imkanı olmayan durumlarda akciğer grafisi de yol gösterici olabilir. Birçok kronik pulmoner patolojide YCA olasılığının göz önünde bulundurulması gerektiğinden, hekimler, özellikle bir girişimsel pulmonoloji ünitesine transfer mümkün değilse, ön değerlendirme amaçlı FOB'yi seçebilirler. Girişimsel pulmonologlar tarafından gerçekleştirilen RB, kritik hastalarda ve FOB'nin başarısız olduğu durumlarda güvenli bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi, erişkin, bronkoskopik işlemler.

Dicle Med J  2021; 48 (1): 99-107

Doi: 10.5798/dicletip.887383

Volume 48, Number 1 (2021)