ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Retrospective evaluation of pediatric patients with acute meningitis - 8 years of experience
Ahmet Nergiz, Ahmet Kan, Kamil Yılmaz

Kamil Yılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Diyarbakır, Türkiye e-mail: drkamilyilmaz@gmail.com

Retrospective Evaluation of Pediatric Patients with Acute Meningitis; 8 years of experience

Abstract

Objective: Acute meningitis is one of the infectious diseases of childhood with high morbidity and mortality. It may be due to viral, bacterial, or less commonly fungal, drug-induced or oncological reasons. It was aimed to examine the epidemiological, clinical, laboratory data of patients diagnosed with acute meningitis, cellular and biochemical properties of Cerebrospinal fluid(CSF), and to identify new markers in the diagnosis and follow-up of the disease.

Methods: This study includes 49 cases diagnosed with acute bacterial or modified purulent meningitis in Dicle University Faculty of Medicine between January 2010 and January 2018 in our Pediatric Service and hospitalized and a control group of 61 healthy children. Age, gender, presentation complaints, serum and CSF findings, microorganism produced in cultures, antibiotics used, clinical and laboratory findings were analyzed retrospectively.

Results: 61.2% (n = 30) of the cases diagnosed with meningitis were male and 38.8% (n = 19) were female. Fever (100%) was observed in all patients diagnosed with acute meningitis. Of the children diagnosed with acute meningitis, 67.3% (n = 33) had headache, 80% (n = 39) had vomiting, 6.1% (n = 3) had a change in consciousness, and 6% (n = 3) had weakness. Meningeal irritation findings (neck stiffness, kernig sign, brudzinski) were observed in only 20.4% (n = 10) of the patients. Staphylococcus aureus and streptococcus pneumoniae were the most common microorganisms in CSF cultures. When the coagulation parameters were compared between the groups, a statistically significant difference was found between INR and PT levels (p <0.05). While the mean value of neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) was found to be 14.48 ± 18.23 in meningitis cases, it was found to be 1.37 ± 1.1 in the control group. Neutrophil / lymphocyte ratio was higher in patients with meningitis than control group (p <0.01).

Conclusion: We think that more studies are needed on this subject that NLR value can be used as a supportive laboratory parameter in the diagnosis of acute bacterial meningitis.

Keywords: Fever, meningitis, neutrophil-lymphocyte ratio, staphylococcus aureus.

Akut Menenjitli Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi; 8 Yıllık Deneyim

Öz

Amaç: Akut menenjitler çocukluk çağının sık görülen, morbidite ve mortalitesi yüksek olan enfeksiyon hastalıklarından biridir. Viral, bakteriyel, daha az olarak mantar, ilaç kaynaklı ya da onkolojik nedenlerle olabilir. Bu çalışmada akut menenjit tanısı almış hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar verileri, BOS’ un hücresel ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi, hastalığın tanı ve takibinde yeni belirteçlerin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ocak 2010-Ocak 2018 tarihleri arasında Çocuk kliniğinde akut bakteriyel veya modifiye pürülan menenjit tanısı ile takip ve tedavi edilen 49 olgu ile 61 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubunu kapsamaktadır. Olgular; yaş, cinsiyet, başvuru yakınmaları, serum ve BOS bulguları, kültürlerde üretilen mikroorganizmalar, kullanılan antibiyotikler, klinik ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Menenjit tanısı almış olguların % 61.2 ’si (n=30) erkek, % 38.8’i (n=19) kızdı. Akut menenjit tanılı hastaların hepsinde ateş (%100) görülmekteydi. Menenjit tanısı alan çocukların % 67.3 (n=33)’ ünde baş ağrısı, %80 (n=39) ’inde kusma, % 6.1 (n=3)’ inde bilinç değişikliği, %6 (n=3)’sında halsizlik, güçsüzlük görülmekte idi. Hastaların sadece % 20.4 (n=10)’ünde meninks irritasyon bulgusu (ense sertliği, kernig, brudzinski) saptandı. BOS kültürlerinde en fazla üreyen mikroorganizma stafilococcus aureus ve streptococcus pneumoniae idi. Gruplar arasında koagülasyon parametreleri karşılaştırıldığında, INR ve PT düzeyleri arasında istatistiksel anlamda farklılık tespit edildi(p<0,05). Menenjit olgularında nötrofil / lenfosit sayısı oranı(NLO) ortalama değeri 14.48±18.23 olarak saptanırken, kontrol grubu olgularında 1.37±1.1 olarak tespit edildi. Menenjit tanılı hastalarda nötrofil /lenfosit sayısı kontrol grubuna göre daha yüksek idi (p<0.01).

Sonuç: Akut bakteriyel menenjit tanısında NLO değerinin tanıda destekleyici bir laboratuvar parametresi olarak kullanılabileceği bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Ateş, menenjit, nötrofil-lenfosit oranı, stafilococcus aureus.

Dicle Med J  2021; 48 (1): 114-121

Doi: 10.5798/dicletip.887318

Volume 48, Number 1 (2021)