ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Alteration Of Thiol-Disulphide Homeostasis In Chronic Otitis Media
Muhammed Ayral, Serdar Ferit Toprak, Serkan Dedeoğlu, İlhan Sabancılar, Hakan Temiz

Hakan Temiz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD. Diyarbakır, Türkiye e-mail: hakan.temiz@dicle.edu.tr

Alteration Of Thiol-Disulphide Homeostasis In Chronic Otitis Media

Abstract

Objectives: We aimed to invastigate dynamic thiol-disulfide homeostasis, a new oxidative stress marker of oxidant and antioxidant balance, serum native thiol, total thiol and disulfide levels in patients with chronic otitis media in this study.

Method: A total of 59 patients with chronic otitis media between the ages of 18-60 and 59 healthy volunteers in the same age group were included in this study whose diagnosis was confirmed by otomicroscopic examination and audiological tests.The control group consisted of 59 healthy individuals who were asymptomatic with no medical history and normal physical examination. Pure tone audiometry and computed tomography of temporal bone were examined in all patients. Patients showing granulation tissue in mastoid cells and soft tissue density in the middle ear on computed tomography were selected for the study. Thiol-disulfide homeostasis parameters were measured by the spectrophotometric method using commercially avaible kits (Rel Assay Diagnostics, Turkey).

Results: Half of the 118 participants included in this study were cases and the other half constituted the control group. 74 (62,7%) of all participants included in the study were found to be women. The mean age of the case group was 42,03 ± 11,01; the average age of the control group was 41,47 ± 10,90. Various blood values and rates of the participants in the case and control groups were compared. Blood levels of native thiol (399,27 ± 41,57) and total thiol (411,30 ± 42,15) in the case group were determined as native thiol (422,13 ± 41,03) and total thiol (435,93 ± 44, 03) was significantly lower than the values of the control groups (p<0.01). Disulphide values of the case group (21,18 ± 4,57) were higher than the disulphide value in the control group (19,87 ± 5,01); but no significant difference was found between them, statistically (p>0.05).

Conclusion: In conclusion, the present results obtained from this study indicated that dynamic thiol changes were significantly impaired in patients with chronic otitis media. Further clinical studies and observations are needed to find out how effective the addition of antioxidant therapy can be in the treatment of chronic otitis media, whether it will change the treatment modalities, or whether it can break the absolute dominance of surgery.

Keywords: Total thiol level, disülfide level, Thiol Disülfide Homeostasis, Chronic otitis media.

Kronik Otitis Media’da Tiyol-Disülfid Homeostazının Değişikliği

Öz

Giriş: Bu çalışmada kronik otitis medialı hastalarda oksidan ve antioksidan dengenin yeni bir oksidatif stres indikatörü olan dinamik Tiyol-Disülfid Homeostazı’nın, serumda native tiyol, total tiyol ve disülfit seviyelerinin tespiti ve disulfid/total tiyol ve disulfid/native tiyol oranlarının saptanmasını amaçladık.

Yöntemler: Tüm hastalar saf ton odyometrisi ve temporal kemiğin bilgisayarlı tomografisi ile incelendi. Mastoid hücrelerde granülasyon dokusu ve BT'de orta kulakta yumuşak doku yoğunluğu gösteren hastalar çalışma için seçildi. Kontrol grubu, herhangi bir tıbbi öyküsü olmayan ve normal fizik muayenesi olan asemptomatik olan 59 sağlıklı kişiden oluşuyordu. Çalışmaya tanısı otomikroskobik muayene ve odyolojik testlerle ile doğrulanmış 18-60 yaş arası toplamda 59 kronik otitis medialı hasta ve kontrol grubunda ise benzer yaş aralığında 59 sağlıklı gönüllü çalışmaya alınmıştır. Tiyol-Disülfid Homeostazı parametreleri; ticari kitler (Rel Assay Diagnostics, Türkiye) kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 118 katılımcının yarısını vaka diğer yarısı da kontrol grubu oluşturmaktadır. Çalışmaya dahil edilen tüm katılımcıların 74 (%62,7)’ü kadın olarak bulunmuştur. Vaka grubunun yaş ortalaması 42,03±11,01; kontrol grubunun yaş ortalaması 41,47±10,90 olarak bulunmuştur. Vaka ve kontrol grubundaki katılımcıların çeşitli kan değerleri ve oranları karşılaştırılmıştır. Vaka grubundakilerin; kan native tiyol (399,27±41,57) ve total tiyol (411,30±42,15) düzeyleri kontrol grubundaki native tiyol (422,13±41,03) ve total tiyol (435,93±44,03) değerlerden anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.01). Vaka grubunun disülfid değerleri (21,18±4,57) kontrol grubundaki disülfid (19,87±5,01) değerinden fazla bulunmakla beraber aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, mevcut sonuçlar kronik otitis medialı hastalarda dinamik tiyol değişikliklerinin önemli ölçüde bozulduğunu göstermiştir. Kronik otitis medianın tedavisinde antioksidan tedavisi eklemenin ne kadar etkili olabileceği, tedavi modalitelerini değiştirip değiştirmeyeceğini, cerrahinin mutlak üstünlüğünü kırıp kıramayacağını öğrenmek için daha geniş klinik çalışma ve gözleme ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Toplam tiyol seviyesi, disülfid seviyesi, Tiyoldisülfid Homeostaz, Kronik otitis media

Dicle Med J  2021; 48 (1): 197-204

Doi: 10.5798/dicletip.887718

Volume 48, Number 1 (2021)