ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Effect of Hyaluronic Acid on αVβ3 Integrin and Matrix Metalloproteinase Expression in Endometrial Tissue
Hatice Oruç Demirbağ, Nazlı Çil, Gülçin Abban Mete, Semih Tan

Nazlı Çil, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Pamukkale, Denizli, Türkiye e-mail: ncil@pau.edu.tr

The Effect of Hyaluronic Acid on αVβ3 Integrin and Matrix Metalloproteinase Expression in Endometrial Tissue

Abstract

Objectives: We aimed to investigate the effect of hyaluronic acid on αV,β3 integrin expression and matrix metalloproteinase expression during the menstrual cycle.

Method: In this study we used 48 female rats. The rats were divided into two groups and from each group 6 rats had bilateral ovariectomized. 12mg/kg (0,6 ml) hyaluronic asid were given to experimental group of rats. 24 hours after injection menstrual cycles of rats which are not ovariectomized, detected by vaginal smears prior to cervical dislocation. Uterine horn resection was performed to estrus(n=6),diestrus(n=6),proestrus(n=6) rats and ovariectomy (n=6)rats. In control group, menstrual cycles of rats were detected by vaginal smears. Cervical dislocation and resection of uterus were applied to estrus(n=6), diestrus(n=6), proestrus(n=6) rats and ovariectomy(n=6) rats. Followed by conventional light microscopy method, the tissue sections were cut from paraffin blocks. Immunohistochemical procedures were performed in order to determine the reaction of αV,β3 and matrix metalloproteinas-2.

Results: The important results of our study taken from the estrus, diestrus and ovariectomy groups. In these groups, αV and β3 integrin showed weak/negative staining for both luminal epitelial cells and glandular epitelial cells. In the experimental group which hyaluronic asid given,in both phases of glandular and luminal epitelial cells showed positive staning interestingly. In estrus group staning is both nuclear and cytoplasmic but in diestrus group staning is only cytoplasmic. In both groups there were no reactions in stromal cells but weak reactions were seen in fibers.

Conclusion: In the experimental study, we found that hyaluronic acid increased the immunoreactivity of αV, β3 integrin and matrix metalloproteinase-2.

Keywords: Hyaluronic Acid, matrix metalloproteinase, αVβ3 integrin.

Hyaluronik Asitin Endometrium Dokusunda αVβ3 İntegrin ve Metalloproteinaz Ekspresyonuna Etkisi

Öz

Amaç: Amacımız hyaluronik asitin menstrüel siklus boyunca αVβ3 integrin ekspresyonuna ve matriks metalloproteinaz-2 ekspresyonuna etkisini araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmamızda 48 adet dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar iki gruba ayrılarak her gruptan 6 sıçana çift taraflı ovariektomi yapıldı. Deney grubu sıçanlara 12mg/kg (0,6 ml) hyaluronik asit verildi. 24 saat sonra ovariektomi yapılmayan sıçanların menstrüel döngüleri servikal dislokasyon yapılmadan önce vajinal smear yöntemiyle belirlendi. Östrus (n=6), diöstrus (n=6) ve proöstrus (n=6) dönemlerindeki sıçanların ve ovariektomi yapılan sıçanların (n=6) uterusları alındı. Kontrol grubunda da sıçanların menstrüel döngüleri vajinal smear yöntemiyle belirlendi. Östrus (n=6), diöstrus (n=6) ve proöstrus (n=6) dönemlerindeki sıçanların uterusları ve ovariektomi yapılan sıçanların (n=6) uterusları servikal dislokasyon yapılarak alındı. Dokulara rutin doku takibi yapıldıktan sonra elde edilen parafin bloklardan kesitler alındı. αV, β3 ve matriks metalloproteinaz-2 reaksiyonun belirlenmesi için immunohistokimya yapıldı.

Bulgular: Çalışmamızın en önemli bulgusu östrus, diöstrus ve ovariektomi gruplarında izlendi. Bu gruplarda αV ve β3 integrin hem lümen epitel hücrelerinde hem de bez epitel hücrelerinde zayıf/negatif boyanma göstermişti. Hyaluronik asit uygulanan deney grubunda ise her iki fazda da lümen ve bez epitel hücrelerinin pozitif reaksiyon göstermesi oldukça ilginçti. Boyanma östrus grubunda hem nükleer hem de sitoplazmik olurken diöstrus grubunda yalnızca sitoplazmikti. Ayrıca östrus fazında stromal hücre reaksiyonu deney ve kontrol grubunda aynı idi. Her iki grupta da stromal hücrelerde reaksiyon izlenmezken liflerde reaksiyon zayıftı.

Sonuç: Yapılan deneysel çalışmada hyaluronik asitin αV, β3 integrin ve matriks metalloproteinaz-2 immünreaktivitesini arttırdığını gördük.

Anahtar kelimeler: Hyaluronik asit, matriks metalloproteinaz, αVβ3 integrin

Dicle Med J  2021; 48 (1): 153-162

Doi: 10.5798/dicletip.887648

Volume 48, Number 1 (2021)