ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation Of Tumoral Lesions Of The Skin And Subcutaneous Tissue Of The Head And Neck In Geriatric Population
Kemal Koray Bal, Talih Özdaş, Emin Kapı, Sedat Alagöz, Elif Burcu Şenyurt, Asiye Merve Erdoğan, Ragıp Onur Öztornacı

Kemal Koray Bal, Otorhinolaryngology Specialist, Department of Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Adana City Hospital, Adana, Turkey e-mail: dr.kemalkoraybal@gmail.com

Evaluation Of Tumoral Lesions Of The Skin And Subcutaneous Tissue Of The Head And Neck In Geriatric Population

Abstract

Introduction: Malignant tumors of the skin include basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, malignant melanoma and tumors of the skin appendages.Skin lesions in the head and neck region are frequently encountered in the geriatric population. Although these lesions are generally benign, it is widely known that the prevalence of malignant lesions increases with age.In adults, 80% of the masses in the neck, except benign thyroid diseases, are of neoplastic origin and this rate reaches 90% after the 5th decade. About 70% of these neoplastic masses are malignant, and three-quarters of these are metastatic and one-fourth is primary malignancies.

Objectives: Increasing world population, increasing survival time and increasing geriatric patient population create some differences in healthcare. We planned this study for this purpose.

Methods: The data of 73 patients aged 65 and over were retrospectively analyzed. Patients were divided into two groups as 65-75 years old (Group 1), > 75 years old (Group 2), by age.

Results: Premalignant lesions were found to be statistically significantly higher in Group 1 (p<0.01). It was observed that malignant lesions were statistically significantly more common in the skin compared to the subcutaneous tissue. (p=0.015) Malignant skin lesions were observed statistically significantly more frequently in the neck region compared to other regions (p=0.004).

Conclusions: The risk of malignancy in the patient group over 75 years is approximately doubled. It is necessary to approach the neck and subcutaneous masses carefully in terms of malignancy in the geriatric patient group

Keywords: Geriatric, Otorhinolaryngology, Skin, Subcutaneous, Tumor

Geriatrik Populasyonda Baş Boyun Cilt, Ciltaltı Tümöral Lezyonlarının İncelenmesi

Öz

Giriş: Derinin malign tümörleri arasında bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom, malign melanom ve deri eklerinin tümörleri bulunur.Geriatrik popülasyonda baş ve boyun bölgesindeki deri lezyonlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu lezyonlar genellikle iyi huylu olmakla birlikte, malign lezyonların prevalansının yaşla birlikte arttığı yaygın olarak bilinmektedir.Yetişkinlerde benign tiroid hastalıkları dışında boyundaki kitlelerin 80%'i neoplastik kökenlidir ve bu oran 5. dekaddan sonr 90%'a ulaşır. Bu neoplastik kitlelerin yaklaşık 70%'i maligndir,bunların dörtte üçü metastatik malignite ve dörtte biri birincil malignitelerdir.

Amaç: Dünya nüfusunun artması, sağkalım süresinin artırılması ve geriatrik hasta popülasyonunun artırılması sağlık hizmetlerinde bazı farklılıklar yaratır. Bu çalışmayı bu amaçla planladık.

Yöntemler: 65 yaş ve üstü 73 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaşa göre 65-75 yaş (Grup 1),> 75 yaş (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Premalign lezyonlar Grup 1'de istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p <0.01). Malign lezyonların ciltte deri altı dokuya göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yaygın olduğu gözlendi. (p = 0.015) Malign deri lezyonları boyun bölgesinde diğer bölgelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha sık gözlendi (p = 0.004).

Sonuçlar: Malignite riski 75 yaşın üzerindeki hasta grubunda yaklaşık iki katına çıkar. Geriatrik hasta grubunda boyun ve deri altı kitlelere malignite açısından dikkatle yaklaşmak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik, Kulak Burun Boğaz, Deri, Subkutan, Tümör.

Dicle Med J  2021; 48 (1): 23-30

Doi: 10.5798/dicletip.887373

Volume 48, Number 1 (2021)