ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Is Optimal Treatment Effective on Survival in Patients Diagnosed with Glioblastome Multiforme of Sixty-Five Years and Over?
Atike Gökçen Demiray, Arzu Yaren, Burcu Yapar Taşköylü, Serkan Değirmencioğlu, Gamze Gököz Doğu

Atike Gökçen Demiray, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Denizli, Türkiye e-mail: gokcenakaslan@gmail.com

Is Optimal Treatment Effective on Survival in Patients Diagnosed with Glioblastome Multiforme of Sixty-Five Years and Over?

Abstract

Objective: Glioblastoma Multiforme (GBM) is the most common primary malignant brain tumor in adults. Optimal treatment is adjuvant concomitant chemoradiotherapy following the widest possible surgical resection (maximum safe resection) followed by adjuvant chemotherapy. However, the geriatric group is not treated optimally. Recent studies have shown that optimal treatment benefits in the older group, similar to those in younger patients.We aimed to investigate the effect of optimal treatment on survival in patients 65 years of age and older with GBM.

Methods: In Pamukkale University Medical Oncology Clinic, the files of 71 patients with a pathological diagnosis of GBM between 2010 and 2018 were retrospectively evaluated.Demographic and clinicopathological characteristics of the patients were recorded from the file.

Results: Of the 71 patients evaluated, 25 (35.2%) were 65 and over, 46 (64.8%) were under 65 years old. Of the twenty-five patients, 11 (44%) were male and 14 (56%) were female. Median follow-up time was 16.2 months (12.4-19.9) and median overall survival time was 12.5 months (10.4-14.7) in all patient groups. The median overall survival of patients under the age of 65 years was 15.1 months (12.6-17.6 months), and patients aged 65 and over were 8.6 months (7.9-9.3 months) (p <0.001). The median overall survival was 8.9 months (8.4-9.4 months) in patients 65 years and older who received optimal treatment, while the median overall survival was 7.9 months (3.4-12.4 months) in patients who did not (p:0.048).

Conclusion: The median overall survival time of patients 65 years and older who received optimal therapy was significantly longer than those who did not. It has been observed that survival outcomes are improved when elderly patients with good performance can receive optimal treatment like younger patients.

Keywords: Glioblastome Multiforme, elderly , survival.

Optimal Tedavi, Altmış Beş Yaş ve Üstü Glioblastome Multiforme Tanılı Hastalarda Sağkalım Üzerine Etkili mi?

Öz

Amaç: Glioblastoma Multiforme (GBM) erişkinlerde en sık görülen primer malign beyin tümörüdür. Optimal tedavisi, mümkün olan en geniş cerrahi rezeksiyon (maksimum güvenli rezeksiyon) sonrasında adjuvan eşzamanlı kemoradyoterapi ve ardından adjuvan kemoterapidir. Fakat, geriatrik grup optimal tedavi edilmemektedir. Son çalışmalarda genç hastalarla benzer olarak yaşlı grupta da optimal tedavinin fayda sağladığı gösterilmiştir. Biz de, 65 yaş ve üstü GBM’li hastalarda optimal tedavinin sağkalım üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde 2010-2018 yılları arasında takip edilen GBM patolojik tanılı 71 hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinikopatolojik özellikleri dosyadan kaydedildi

Bulgular: Değerlendirilen 71 hastanın 25’i (%35,2) 65 yaş ve üstü, 46’sı (%64,8) 65 yaş altındaydı. Yirmi beş hastanın 11’i (%44) erkek, 14’ü (%56) kadındı. Tüm hasta grubunda ortanca takip süresi 16,2 ay (12,4-19,9), ortanca genel sağkalım süresi 12,5 ay (10,4-14,7 ay) idi. Altmış beş yaş altı hastaların ortanca genel sağkalımı 15,1 ay (12,6-17,6 ay), 65 yaş ve üstü hastaların ise 8,6 ay (7,9-9,3 ay) idi (p<0.001). Optimal tedavi alan 65 yaş ve üstü hastaların ortanca genel sağkalımı 8,9 ay (8,4-9,4 ay) iken, almayan hastalarda ortanca genel sağkalım 7,9 ay (3,4-12,4 ay) idi (p:0.048).

Sonuç: Optimal tedavi alan 65 yaş ve üstü hastaların ortanca genel sağkalım süresi almayanlara göre anlamlı olarak daha uzundu. Performansı iyi olan yaşlı hastaların genç hastalar gibi optimal tedaviyi alabildiklerinde sağkalım sonuçlarının iyileştiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Gliyoblastomea Multiforme, yaşlı, sağkalım

Dicle Med J  2021; 48 (1): 163-170

Doi: 10.5798/dicletip.887660

Volume 48, Number 1 (2021)