ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Distribution and Antimicrobial Susceptibilities of Stenotrophomonas maltophilia Strains Isolated from Various Clinical Samples: A 8-Year Study
İlkay Bahçeci, Uğur Kostakoğlu, Ömer Faruk Duran, İlknur Esen Yıldız, Aziz Ramazan Dilek

İlkay Bahçeci, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/Rize, Türkiye e-mail: bahceciie@hotmail.com

Distribution and Antimicrobial Susceptibilities of Stenotrophomonas maltophilia Strains Isolated from Various Clinical Samples: An 8-Year Study

Abstract

Objective: Hospital infections which associated with increased mortality have brought opportunistic pathogens like Stenotrophomonas maltophilia, with multiple drug resistance into focus. The aim of this study was to investigate the distribution and antimicrobial susceptibility of S. maltophilia isolates obtained from various clinical samples in our hospital for a period of eight years.

Method: Antimicrobial resistance rates of 149 strains of S. maltophilia isolated from various clinical samples between January 2011 and December2019 were investigated. Bacterial identification and antibiotic susceptibility were performed with routine conventional microbiological methods and the VITEK 2 compact automated system (BioMerieux, France).

Results: While S. maltophilia was most frequently isolated in intensive care units, from a total of 50 samples (33.5%), the rate was 0.6% (1 sample) the cardio vascular surgery service and pediatrics services. 85 (57%) of the samples were respiratory tract isolates (tracheal aspirate, lavage, sputum) with at least 1 (0.6%) pleural and joint fluid. Among these isolates of S maltophilia, which shows natural resistance to carbapenems, resistance for levofloxacin was 6% and for trimethoprim/ sulfamethoxazole was 12%.

Conclusion: Due to the high resistance rates observed in the study, in vitro susceptibility tests should be used as much as possible in the treatment of nosocomial infections caused by S. maltophilia strains. In cases where this is not possible and empirical treatment is required, trimethoprim-sulfamethoxazole and levofloxacin are reasonable treatment options. Also, before starting treatment, the separation between colonization and agent should be decided in accordance with the clinical findings.

Keywords: Antimicrobial susceptibility, resistance, stenotrophomonas maltophilia.

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomonas maltophilia Suşlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları: 8 Yılık Çalışma

Öz

Amaç: Hastane enfeksiyonları ve buna bağlı mortalitenin artması çoklu ilaç direncine sahip fırsatçı patojenleri her zamankinden daha fazla gündeme getirmiştir. Bunlar arasında yer alan stenotrophomonas maltophilia önemi giderek artan fırsatçı bir patojendir. Bu çalışmanın amacı,sekiz yıllık süre boyunca hastanemizde çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş S. maltophilia izolatlarının dağılımını ve antimikrobiyal duyarlılıklarını araştırmaktır.

Yöntemler: Ocak 2011-Aralık 2019 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 149 S. maltophilia suşunun antimikrobiyallere direnç oranları araştırıldı. Bakteri identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılığı rutin konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ve VİTEK 2 kompakt otomatize sistem (BioMerieux, France) ile yapılmıştır.

Bulgular: S. maltophilia en sık yoğun bakım ünitelerinde izole edilirken 50 (%33,5), en az 1 örnekle ( %0,6) Kardiyovasküler cerrahi servisi, Pediatri servisinden izolasyon gerçekleşmiştir. Örneklerin 85’i (%57,) solunum yolu izolatları olurken (trakeal aspirat, lavaj, balgam), en az 1 örnek ( %0,6) ile plevra ve eklem sıvısı olmuştur. Karbapenemlere doğal direnç gösteren S. maltophilia’da levofloksasin direnci % 6 iken, trimetoprim/sulfametoksazol’de %12, seftazidim’de %45 olarak tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmada saptanan yüksek direnç oranları nedeniyle, S. maltophilia suşlarının etken olduğu nozokomiyal enfeksiyonların tedavisinde mümkün olduğunca in vitro duyarlılık testlerinin yapılması gerekir. Bunun yapılamadığı durumlarda ise tedavi planlamasında trimetoprim-sulfametoksazol ve levofloksasin iyi birer tedavi seçeneğidir. Ayrıca tedaviye başlamadan önce kolonizasyon - etken ayrımı klinik bulgularda göz önünde tutularak birlikte karar verilmelidir.

Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal duyarlılık, direnç, stenotrophomonas maltophilia

Dicle Med J  2021; 48 (1): 147-152

Doi: 10.5798/dicletip.887633

Volume 48, Number 1 (2021)