ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Long-Term Follow-Up Outcomes of Cervical Cancer Patients: A Single Center Experience from the East Anatolian Region of Turkey
Cem Mirili, Ali Yılmaz, Mehmet Bilici, Salim Basol Tekin

Cem Mirili, Department Of Medical Oncology, Ataturk University Faculty of Medicine Yakutiye, Erzurum, Turkey,

25050 e-mail: cemirili@gmail.com

Abstract

Objective: Cervical cancer (CC) is the 4th most common cause of cancer-related deaths in women all over the world.

The most important etiologic cause is HPV, and this allows tumor to have high chance of curing with early diagnosis

by screening programs. However, information about long-term survival data of CC is limited in our country. In our

study; we wanted to reveal the survival times of our patients with CC and the factors that predict these times.

Methods: Seventy-three patients with CC, followed between 2000 and 2017 were analyzed retrospectively.

Associations between clinical and histopathological parameters with overall survival (OS) and progression-free

survival (PFS) were analyzed using Kaplan- Meier curves and compared by the log-rank test. Univariate and

multivariate analysis were used to assess their prognostic values for PFS and OS.

Results: The median age of the patients was 56 years. The most common histological subtype was squamous cell

carcinoma (79.5%) followed by adenocarcinoma (16.4%).According to FIGO staging system, 31 (43.8%) of the

patients were diagnosed as stage 1-2 and 42 (56.2%) were as stage 3-4.The median PFS and OS are 44 months and 78

months. The 5-year survival rate is 37.5% (12%-75%). Although there was no difference in length of life between

histological subtypes, both PFS and OS were longer in patients with good ECOG performance score (0-1), early FIGO

stage (1-2), tumor size <4 cm, and without parametrial and lymph node involvement. Multivariate analysis showed

that ECOG performance score, parametrial involvement and lymph node involvement were independent prognostic

factors for PFS and OS.

Conclusion: The stage at time of diagnosis of CC patients in our region is more advanced and their 5-year survival

rates are below the world average, so our women need to be better informed about this subject.

Keywords: Cervical Cancer, HPV DNA, Prognostic Factors

 

Servikal Kanser Hastalarinin Uzun Dönem Sonuçlari: Doğu Anadolu Tek Merkez Deneyimi

                

Öz

 

Amaç: Servikal kanser (SK) tüm dünyada kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık 4. Sebebi iken ülkemizde 12.

Sebebidir. En önemli etyolojik neden HPV olması nedeniyle tarama programları ile erken tanı ile kür olma şansı

yüksek olan tümörlerdendir. Ancak ülkemizde SK’lerin uzun dönem yaşam verileri ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bizde

çalışmamızda öncelikli olarak SK tanılı hastalarımızın yaşam sürelerini ve bu süreleri predikte eden faktörleri ortaya

koymak istedik.

Yöntemler: Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı'nda 2007-2017 yılları arasında

SK nedeniyle takip edilen 73 hasta çalışmaya retrospektif olarakdahil edildi. Genel sağkalım (OS) ve progresyonsuz

sağkalım (PFS) ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişkiler Kaplan-Meier eğrileri kullanılarak analiz edildi ve

log-rank testi ile karşılaştırıldı. Tek ve çok değişkenli analiz kriterlerin PFS ve OS için prognostik önemlerini tespit

etmek için kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların median yaşı 56’dır. En sık görülen histolojik alttip skuamoz hücreli karsinom (%79,5) ardından

adenokarsinom (%16,4) gelmektedir. FIGO evreleme sistemine göre hastaların 31’i (%43,8) evre 1-2, 42’si (%56,2)

evre 3-4 olarak tanı almıştır. Median PFS ve OS 44 ay ve 78 aydır. 5 yıllık yaşam oranı %37,5 (%12-%75) dur.

Histolojik alttiplerin yaşam süreleri arasında fark olmamakla beraber ECOG performans skoru iyi (0-1) olanların,

erken FIGO evresi (1-2) olanların, tumor boyutu <4 cm olanların, parametrial ve lenf nodu tutulumu olmayanların

hem PFS hem de OS leri daha uzundur. Multivariate analizler sonucunda ECOG performans skoru, parametrial

tutulum ve lenf nodu tutulumu PFS ve OS için bağımsız prognostik faktör olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Bölgemizdeki SK’li hastaların tanı anında evreleri daha ileri ve 5 yıllık yaşam oranları dünya ortalamalarının

altındandır bu sebeple kadınlarımızın bu konuda daha iyi bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Servikal kanser, HPV, Prognostik faktörler.

Dicle Med J  2019;46 (4): 857-865

Doi: 10.5798/dicletip.579312

Volume 46, Number 4 (2019)