ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Usefulness of the CHA2DS2-VASc Score to Predict “St Segment Resolution Failure” In Patients Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention for St-Segment Elevation Myocardial Infarction
Fatih Aksoy, İsmail Barkın Işık, Hasan Aydin Baş, Ali Bağcı, Fatih Kahraman, Yunus Emre Okudan, Mevlüt Serdar Kuyumcu, Ahmet Altınbaş

Fatih Aksoy, Cunur Mahallesi, PK: 32200 Suleyman Demirel Univesitesi Tip Fakultesi, Isparta, Turkey                     

e-mail: dr.aksoy@hotmail.com  

Abstract

Objective: Rapid supply of coronary blood flow in the occluded coronary artery is the principle aim of early ST-elevation

myocardial infarction (STEMI) therapy. Although coronary blood flow has been supplied, insufficient myocardial reperfusion

mainly at the level of micro vascular circulation has been assessed a large number of patients. Electrocardiographically by

measuring ST-segment resolution (STR) after procedure is an easy and good indicator for the evaluation of reperfusion failure. The

CHA2DS2-VASc risk score is used to predict the risk of thromboembolism in non-valvular AF patients. Its usefulness in predicting

AF in the development of STR failure in patients presenting with STEMI is unknown. We evaluated the predictive value of the

CHA2DS2-VASc score in patients with STR failure following STEMI.

Methods: Models including clinical and laboratory parameters were constructed to test the predictive value of CHA2DS2-VASc and

CHA2DS2-VASc -HS scores. Patients were divided into two groups: those with STR> 70 % and those without STR> 70. Predictors of

STR failure were determined by multivariate regression analysis.

Results: Multiple regression analysis showed that CHA2DS2-VASc-HS score, Anterior STEMI, peak CK-MB level and symptom to

percutaneous coronary intervention time were associated with development of STR failure in patients presenting with STEMI. ROC

curve analyses showed that CHA2DS2-VASc and CHA2DS2-VASc -HS scores were significant predictors for STR failure.

Conclusion: CHA2DS2-VASc and CHA2DS2-VASc -HS scores predict STR failure in patients presenting STEMI.

Keywords: CHA2DS2-VASc scores, ST segment resolution, myocardial infarction 

CHADS2-VASc skorunun primer perkutan koroner girişim yapılan ST yükselmeli miyokart

enfarktüslü hastalarda ST segment rezolusyonunu öngörmedeki yararlılığı

                

Öz

 

Amaç: Tıkalı koroner arterde hızlı koroner kan akımın sağlanması, ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYMI)

tedavisinin temel amacıdır. Her ne kadar koroner kan akımı sağlanmış olsa da, çoğunlukla mikrovasküler düzeyde

yetersiz miyokart reperfüzyonu çok sayıda hastada saptanmıştır. Elektrokardiyografik olarak işlem sonrası STsegment

 

rezolusyonunu (STR) ölçmek reperfüzyon başarısını değerlendirilmek için kolay ve iyi bir göstergedir.

CHA2DS2-VASc risk skoru, valvüler olmayan AF hastalarında tromboembolizm riskini tahmin etmek için kullanılır.

STEMI ile başvuran hastalarda STR yetersizliğinin gelişmesini öngörmedeki yararı bilinmemektedir. STEMI sonrası

STR’ nun değerlendirilmesinde CHA2DS2-VASc skorunun ön gördürücü değerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: CHA2DS2-VASc ve CHA2DS2-VASc -HS puanlarının ön gördürücü değerini test etmek için klinik ve

laboratuvar parametrelerini içeren modeller yapıldı. Hastalar STR>% 70 olan ve olmayan olarak iki gruba ayrıldı. STR

başarısızlığının ön gördürücüleri, çok değişkenli regresyon analizi ile belirlendi.

Bulgular: Çalışmada % 70 STR saptanmayan hastalarda CHA2DS2-VASc ve CHA2DS2-VASc-HS skorları anlamlı olarak

yüksekti. Çoklu regresyon analizi, CHA2DS2-VASc-HS skoru, anterior STYMI, pik CK-MB seviyesi ve perkütan koroner

girişim zamanının STEMI ile başvuran hastalarda yetersiz STR gelişimi ile ilişkili olduğunu gösterdi. ROC eğrisi analizi,

CHA2DS2-VASc ve CHA2DS2-VASc –HS skorlarının STR başarısızlığı için ön gördürücü olduğunu göstermiştir.

Sonuç: CHA2DS2-VASc ve CHA2DS2-VASc -HS skorları, STEMI ile başvuran hastalarda başarısız STR öngörmektedir.

Anahtar kelimeler: CHA2DS2-VASc skoru, ST segment rezolusyonu, miyokart enfarktüsü.

Dicle Med J  2019;46 (4): 847-855

Doi: 10.5798/dicletip.570650

Volume 46, Number 4 (2019)