ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Is C-reactive Protein a Superior Marker of Inflammation over the Neutrophil/Lymphocyte Ratio or Platelet/Lymphocyte Ratio in Acute Cholecystitis?
Feridun Suat Gökçe, Aylin Hande Gökçe

Aylin Hande Gokce, İstanbul Atlas Tıp Fakültesi Genel cerrahi ABD. Barbaros mahallesi Gunesli post code: 34010

Bagcılar/İstanbul, Türkiye e-mail: ahgokce79@hotmail.com 

Abstract

Objective: Acute cholecystitis is one of the common conditions encountered in emergency services and general

surgery outpatient clinics. Survival and mortality rates positively correlate with the severity of inflammation. In this

study, we aimed to compare established markers of inflammation to the neutrophil/lymphocyte ratio,

platelet/lymphocyte ratio and the mean platelet volume and to assess which were the most clinically relevant.

Methods: Patients who underwent cholecystectomy in our clinic between June 2012 and June 2017 were

retrospectively reviewed. Study subjects were classified into two groups: Group 1, patients with acute cholecystitis

and Group 2, patients without acute cholecystitis. Two groups were compared to each other in the length of hospital

stay, CRP concentrations, leukocyte counts, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR),

red blood cell distribution width, and the mean platelet volume.

Results: The length of hospital stay was significantly longer in the Group 1 compared to the Group 2 (p<0.001). No

significant differences were found between the groups in the MPV and RDW (p=0.128 and p=0.707, respectively). The

NLR, PLR,leukocyte and C-reactive protein were statistically significantly higher in the Group 1 compared to the

Group 2 ( all; p<0.001).

Conclusion: Our study failed to demonstrate clinical relevance of RDW and MPV values as inflammation markers. We

would like to emphasize that the NLR and PLR may be at least as helpful as other routine tests in determining the

severity of inflammation.

 

Keywords: Acute cholecystitis,Leukocytosis, C reactive protein, Cholelithiasis, Inflammation.

 

Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?

                

Öz

 

Amaç: Akut kolesistit acil servis ve genel cerrahi polikliniklerinde sık tanı alan hastalıklardandır. İnflamasyon derecesi

hastalığın morbidite ve mortalitesi üzerine etkilidir. Bu çalışmada inflamasyon derecesini ölçmede; nötrofil-lenfosit

oranı, trombosit-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi düzeyini klasik inflamasyon belirteçleriyle karşılaştırmak

ve hangi değerlerin daha anlamlı olduğunu değerlendirmek istedik.

Yöntemler: Kliniğimizde Haziran 2012 ve Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan kolesistektomi olguları retrospektif

olarak incelendi. Çalışmaya alınan olgular; patoloji sonuçlarına göre akut kolesistit olan olgular grup 1, akut kolesistit

olmayan olgular ise grup 2 olarak ayrıldı. Çalışmada gruplar arası yatış süreleri, C-Reaktif Protein (CRP), lökosit

değerleri, nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (PLO), kırmızı kan hücre dağılımı (RDW) ve ortalama

trombosit hacmi düzeyleri (MPV) karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1 deki olguların hastanede yatış süresi grup 2 ye göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha uzundu

(p<0.001). Gruplar arası MPV ve RDW değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p=0.128, p=0,707). Grup

1’de NLO, PLO, lökosit ve CRP değerleri grup 2 ye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı ( hepsi;

p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızda, akut kolesistit tanısında RDW ve MPV değerlerini, inflamasyon belirteci olarak anlamlı

bulmadık. Akut kolesistitte, inflamasyon derecesini saptamada; NLO ve PLO’ nın rutinde kullanılan tetkikler olan

lökosit ve CRP değeri kadar anlamlı olduğu söylenebilir.

 

Anahtar kelimeler: Akut kolesistit, Lökositoz, C-reaktif protein, Kolelitiazis, inflamasyon.

Dicle Med J  2019;46 (4): 839-845

Doi: 10.5798/dicletip.661406

Volume 46, Number 4 (2019)