ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The importance of clinical and pathological features in bladder cancer and its effects on disease course
Şahin Laçin, Nilgün Söğütçü

Nilgun Sogutcu, University of Health Sciences, Diyarbakır GaziYasargil Training and Research Hospital,

Department of Pathology, Diyarbakır, Turkey e-mail: nilgunsogutcu@gmail.com

 

Abstract

Objective: Bladder cancer (BC) is the most common malignancy of the urinary system and the incidence of BC varies

regionally. Bladder cancer is more common in men than in women. Tumor stage and grade are the most important

prognostic factors of BC. We aimed to describe the patterns of BC presentation and to examine the differences in the

distribution of prognostic factors by gender, age, tumor size, and involvement region.

Method: The patients diagnosed with BC (non-muscle invasive or muscle-invasive BC) were included. Intravesical

treatment, tumor diameter, pathological grade, tumor involved area and tumor stage were recorded as variables. The

survival rates of the patients were calculated for diverse clinical and pathological findings.

Results:In a total of 124 patients, 23 (18.5%) of patients were female and 101(81.5%) of patients were male, the

median age of all patients was 64 (IQR: 21-92). There were 36 % (41) patients in early-stage (stage 0 or stage insitu),

50.9 % (58) patients in stage 1, 7% (8) patients in stage 2, 4.4 %(5) patients in stage 3 and 1.8% (2) patients were in

stage 4. There were significantly different OS rates of patients with BC in different stages (p<0.001). Tumor diameter

in 36 of patients was < 2.5cm (group 1) and tumor diameter in 28 patients was>2.5cm (group 2). There was a

significant difference between the overall survival rates of group 1 and group 2(p=0.02). There were 55 patients with

low-grade BC and 38 of patients with high-grade BC, and the difference between their survival rates was statistically

significant (p=0.001).

Conclusions: Tumor stage, tumor diameter, and grade were demonstrated and confirmed as the crucial prognostic

factors of bladder cancer. Additionally, lateral walls of bladder constitute the most commonly involved area, but their

roles in the disease course still remain unclear.

Keywords: Bladder cancer, Tumor size, Grade, Stage, Recurrence

 

Mesane kanserinde klinik ve patolojik özelliklerin önemi ve hastalık seyrine etkisi

                  

Öz

Amaç: Mesane kanseri (MK), üriner sistemin en sık görülen malignitesidir ve görülme sıklığı bölgelere göre

değişmektedir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Tümör evresi ve derecesi, MK'nin en önemli

prognostik faktörleridir. Bu çalışmamızda mesane kanserinin klinik ve patolojik özelliklerini belirlemeyi, ayrıca bu

özelliklerin prognostik değerleri ve hasta sağkalımı üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya mesane kanseri tanısı konan hastalar (kas tutulumu olmayan veya kas tutulumu olan) dahil

edildi. Mesane içi tedavi tipi, tümör çapı, patolojik derece, tümörün oluştuğu bölge ve tümör evresi değişken olarak

kaydedildi. Hastaların sağkalım oranları; tümör çapı, tümörün histopatolojik derecesi ve hastalığın evresi gibi çeşitli

parametrelerle ilişkilendirildi.

Bulgular: Toplam 124 hastanın 23'ü (%18,5) kadın, 101'i (%81,5) erkek, tüm hastaların ortalama yaşı 64 idi (21-92).

Erken evrede %36 (41) hasta (evre 0 veya evre insitu), evre 1'de %50,9 (58) hasta, evre 2'de %7 (8), evre 3'te %4,4

(5) hasta ve evre 4’te %1,8'i (2) hasta saptandı. Evreler arası sağkalım oranları arasındaki fark istatistiksel olarak

anlamlı idi (p <0.001). Hastaların 36'sında tümör çapı <2.5 cm (grup 1) ve 28 hastada tümör çapı > 2.5cm (grup 2) idi.

Grup 1 ile grup 2 arasında genel sağkalım oranları arasında anlamlı bir fark vardı (p = 0,02). Düşük dereceli MK'li 55

hasta ve yüksek dereceli MK'li 38 hasta vardı ve sağkalım oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p =

0,001).

Sonuç: Tümör evresi, tümör çapı ve derecesi, mesane kanserinin kritik prognostik faktörleri olarak gösterildi ve

doğrulandı. Tümör gelişim bölgesi olarak, mesanenin lateral duvarları en sık oluşma alanı olarak saptanmasına

rağmen, hastalık seyri üzerindeki etkisi saptanmadı.

 

Anahtar kelimeler: Mesane kanseri, tümör çapı, histopatolojik derece, sağkalım.

Dicle Med J  2019;46 (4): 821-829

Doi: 10.5798/dicletip.661399

Volume 46, Number 4 (2019)