ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Our Experiences of Pre-emptive Analgesia in Pediatric Penile Surgery: A Retrospective Comparison of the Analgesic Effects of Caudal Block and Dorsal Penile Block
Fikret Salık, Hakan Akelma

Hakan Akelma, Department of Anesthesiology and Reanimation Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research

Hospital Diyarbakır 21010, Turkey e-mail : hakanakelma@hotmail.com

 

Abstract

Objective: Postoperative analgesia control is very important in circumcision patients, so preemptive analgesia

methods are widely used for this purpose. The aim of this study was to compare patients undergoing circumcision

applied with the most commonly used preemptive analgesia methods of caudal block or dorsal penile block, between

January 2016 and September 2017 in our hospital.

Methods: This retrospective study included 483 cases who underwent a circumcision operation at Ermenek State

Hospital between January 2016 and September 2017 and were administered caudal block or dorsal penile block as

preemptive analgesia. The anesthesia follow-up forms and nurse observation forms of the patients were examined

and a record was made of demographic data, duration of surgery, duration of anesthesia, intraoperative and

postoperative analgesic requirements and complications. From the clinics observation records of the patients, the

time of first analgesic drug requirement and VAS scores were recorded.

Results: Demographic data and hemodynamic data were similar in both groups. When the two groups were compared,

in the caudal group, the duration of postoperative analgesia was longer, fewer patients required additional analgesia

in the first 6-hour period, and the VAS scores were lower (p <0.05). In both groups, the number of failed blocks and

complication rates were similar (p> 0.05).

Conclusion: It is easy and safe to administer caudal block or dorsal penile block with bupivacaine for preventive

analgesia in children undergoing circumcision. However, caudal block is more effective in providing postoperative

analgesia.

Keywords: Caudal block, dorsal penile block, complication, postoperative analgesia, circumcision.

 

Pediatrik Penil Cerrahisinde Preemptif Analjezi Deneyimlerimiz: Kaudal Blok ve

Dorsal Penil Bloğun Analjezik Etkilerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması

                  

Öz

Amaç: Sünnet hastalarında postoperatif analjezi kontrolü oldukça önemlidir. Bu amaçla preemptif analjezi yöntemleri

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı hastanemizde Ocak 2016-Eylül 2017 dönemleri arasında sünnet

hastalarına uygulanmış ve farklı kliniklerde en sık uygulanan preemptif analjezi yöntemlerinden kaudal blok ve dorsal

penil bloğun yeterli olup olmadığını retrospektrif olarak karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2016-Eylül 2017 ayları arasındaki Ermenek Devlet Hastanesinde sünnet operasyonu

geçiren ve preemtif analjezi amacıyla kaudal blok veya dorsal penil blok uygulanan 483 vakanın dosyalarının

retrospektif olarak değerlendirildiği bir çalışmadır. Hastaların dosyalarındaki anestezi izlem formları ve hemşire

gözlem formları incelenerek, hastaların demografik verileri, cerrahi süre, anestezi süresi, intraoperatif ve postoperatif

analjezik ilaç ihtiyaçları ile verilme zamanlarına ve kaydedilen komplikasyonlara bakıldı. Hastaların servis gözlem

kayıtlarından; ilk analjezik ilaç ihtiyaç süreleri, VAS skoru kaydedildi.

Bulgular: Her iki grupta demografik veriler ve hemodinamik veriler benzer bulundu. Her iki grup karşılaştırıldığında

kaudal grupta postoperatif analjezi süresi daha uzun, ilk 6 saatlik dönemde ek analjezik ilaç ihtiyacı olan hasta sayısı

daha az ve VAS skoru daha düşük bulundu (p<0,05). Her iki grupta da başarısız olan blok sayısı ve komplikasyon

oranları benzer bulundu (p>0,05).

Sonuç: Sünnet operasyonu geçiren çocuklarda preemptif analjezi amacıyla bupivakain ile kaudal blok veya dorsal

penil bloğun uygulanması kolay ve güvenlidir. Ancak kaudal blok postoperatif analjezi sağlamada daha etkilidir ve

daha çok hasta memnuniyeti sağlamaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Kaudal blok, dorsal penis bloğu, komplikasyon, postoperatif analjezi, sünnet.

Dicle Med J  2019;46 (4): 813-820

Doi: 10.5798/dicletip.661399

 

Volume 46, Number 4 (2019)