ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Use Of Fasial Stımilator in Cochlear implant and Fasial Tumor Surgery
Mehmet Akdağ, Ediz Argun Yorgancılar, Muzeyyen Baylan Yıldırım

Mehmet Akdağ, Department of Otolaryngology, Dicle University Medical School, Diyarbakir, Turkey                        

e-mail: mehmet.akdag@dicle.edu.tr

 

Abstract

Objective: Our aim in conducting this clinical study that project was to investigate the surgical safety of facial nerve

monitoring along with its effects on the duration of the operation in otologic and neurotologic surgery.

Methods: We have used intraoperative monitoring and stimulation of facial nerve function routinely in 161 cochlear

surgery, and 10 neurotologic cases. Statistical study was performed only in otologic patients. The 171 patients who

underwent surgery, of the remaning 30 otologic surgery cases were randomly selected that were monitered. The

remaining 30 otologic surgery cases were not monitored and compared statistically for the duration of the operation

and the emerging complications.

Results: Of the study patients; no responses were detected in seven despite the stimulation. Response occurred only

after increasing the amplitude of the stimulation current in two patients. In the remaining 162 patients, the responses

were detected. Of the seven patients, in whom no responses were detected; electrode contact was lost in three, nerve

fatigue was found in two, and muscle-relaxant use for anesthesia was detected in one patient; while, no causes were

identified in one patient. Despite the presence of responses, a transient postoperative paresis was observed in one

patient. In cochlear implant patients, the mean duration of surgery was 2.35 hours without monitoring; whereas, it

was 1.45 hours in monitored patients.

Conclusion: We are of the opinion that this technological method may contribute significantly to obtaining

electrophysiologic data, as well as ensuring the safety of the operation and reducing the complication rates.

 

Keywords :  Facial nerve,Facial nerve monitoring, intraoperative monitoring.

 

Koklear İmplant ve Fasiyal Tümör Cerrahisinde Fasiyal Stimilatör Kullanımı

                  

Öz

Amaç: Bu klinik proje çalışmamızdaki amacımız; otolojik ve nörotolojik cerrahide fasiyal sinir monitörizasyonunun

cerrahi güvenliğini ve operasyonun süresine etkilerini araştırmaktı.

Yöntemler: Olgularımızdan toplam171 hastadan 141 hastaya stimulasyon probu kullanılarak moniterize edildi.

İstatistik çalışma sadece otolojik hastalarda yapıldı. Otolojik cerrahiden geri kalan 30 hastaya hiç moniterize edilmedi.

Bu hastalardan moniterize edilmeyen otolojik 30 hasta ile moniterize edilen ve rastgele seçilen 30 otolojik hasta

seçilerek cerrahi süre ve komplikasyon karşılaştırılması yapıldı.

Bulgular: Olgularımızda 7 vakada stimilasyon’a rağmen cevap alamama; 2 hastada ise stimilasyon şiddeti artırılarak

cevap alınırken diğer tüm 162 hastada cevap alındı. Cevap alınamayan 7 hastada 3 hastada elektrot temassızlığı; 2

hastada sinir yorgunluğu, bir hastada ise anestezi de kullanılan kas gevşeticilerin kullanımı söz konusu iken bir

hastada da sebep bulunamadı. Yine bir hastada uyarı alınmasına karşın postoperatif geçici parezi saptandı. Zamansal

olarak monitör takılmayan koklear implant hastalarda cerrahi ortalama süresi 2.35 saat sürerken moniterize edilen

hastalarda ise bu süre ise 1.45 saat sürdü. Komplikasyon açısından anlamlı fark bulunamadı.

Sonuç: Bu teknolojiyi kullanmanın tüm cerrahlar için, gerek elektrofizyolojik veri ve gerekse cerrahi güven ve

komplikasyonları azaltma konusunda önemli ve anlamlı destek sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

 

Anahtar kelimeler: Fasiyal sinir, Intraoperatif monitörizasyon, sinir monitörü.

Dicle Med J  2019;46 (4): 807-812

Doi: 10.5798/dicletip.661392

 

Volume 46, Number 4 (2019)