ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Does Effective Education Intervention Affected HIV Patients Compliance Independently from Drug Posology?
İrem Akdemir Kalkan, Ömer Karaşahin, Tuba Dal, Meryem Merve Ören, Merve Ayhan, Yakup Demir, Yeşim Yıldız, Fesih Aktar, Mustafa Kemal Çelen

İrem Akdemir Kalkan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara,

Türkiye e-mail: iremakd@yahoo.com

 

Abstract

Objective: According to 2017 records 17.000 people are infected with HIV (human immunodeficiency virus) in

Turkey. Drug compliance is one of the most important points in the treatment of the disease. Patient training is very

important in HIV / AIDS treatment. This study aimed to evaluate drug compliance in a patient group undergoing

training intervention.

Methods: The study was conducted as a retrospective analysis of an intervention. Totally, 107 HIV / AIDS patients

followed up at the Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Dicle University Medical Faculty

between May-July 2017 were included in the study. Patients who were evaluated as Group 1 received personalized

detailed training, the other 25 patients (Group 2) took standard briefing. Patients’ drug compliances evaluated by

tablet counting method at third and sixth months of treatment.

Results: The mean age of 107 patients trained was 28.6 years. Eighty-six (80.4%) of the patients were male. The

educational status of the patients, 8,4% (n = 9) were literate, 67,3% (n = 72) studied primary and secondary

education, no statistically significant difference was found between the educational status of the patients and drug

compliance. (p = 0,159 and p = 0,274, respectively). Regardless of the number of tablets per day, drug compliance was

found to be statistically significantly higher in Group 1. (p <0,001)

Discussion and Conclusion: In patients with HIV, providing disease-specific training significantly increases drug

compliance regardless of the number of tablets and education level. Using of regimens containing fewer tablets

increases drug compliance.

 

Keywords: human immunodeficiency virus; drug compliance; education intervention; posology.

 

 

Etkin Eğitim Müdahalesi HIV Hastalarında Uyumu İlaç

Pozolojisinden Bağımsız Olarak Etkiler mi?

                  

Öz

Amaç: Ülkemizde 2017 verileriyle 17.000 kişinin HIV (insan immün yetmezlik virüsü) ile enfekte olduğu

bilinmektedir. Hastalığın tedavisinde ilaç uyumu en önemli noktalardandır. HIV/AIDS tedavisinde hasta eğitimi çok

önemlidir. Bu çalışmanın amacı eğitim müdahalesi yapılan hasta grubunda ilaç uyumunun değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Çalışma retrospektif verilerin analiz edildiği bir müdahale çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. MayısTemmuz

 

2017 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

bölümünde izlenmekte olan 107 HIV/AIDS hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalığa özgü detaylı eğitim almayı

kabul eden hastalar 1. Grup olarak değerlendirilmiştir. Eğitim almak istememiş olan 25 hasta ise (2. Grup/Kontrol

grubu) standart poliklinik bilgilendirmesi almıştır. Her iki grubun eğitimleri aynı hekim tarafından verilmiştir.

Hastaların tedavinin 3. ve 6. aylarındaki ilaç uyumları tablet sayma yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Tedavi almakta olan 107 hastanın yaş ortalaması 28.6 yıldır. Hastaların 86’sı (%80,4) erkektir. Hastaların

eğitim durumları incelendiğinde %8,4’ü (n=9) sadece okuryazar, %67,3’ü (n=72) ilk ve orta öğretim mezunu olarak

tespit edilmiştir. Hastaların öğrenim durumları ile 3. ve 6. aydaki ilaç uyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir

fark tespit edilmemiştir (sırasıyla p=0,159 ve p=0,274). Günlük tablet sayısından bağımsız olarak, ilaç uyumu, eğitim

verilenlerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır ( p<0,001).

 

Tartışma ve Sonuç: HIV enfeksiyonu olan hastalarda, hastalığa özgü eğitim vermek tablet sayısından ve temel öğrenim

düzeyinden bağımsız olarak, ilaç uyumunu anlamlı düzeyde arttırmaktadır. Daha az sayıda tablet içeren rejimler

kullanmak da ilaç uyumunu arttırmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: insan immün yetmezlik virüsü; eğitim müdahalesi; ilaç uyumu; pozoloji

 

Dicle Med J  2019;46 (4): 789-797

Doi: 10.5798/dicletip.661385

 

Volume 46, Number 4 (2019)