ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Magnesium as a Risk Factor and Impact on Survey in Acute Stroke
Ünal Öztürk, Pınar Aydın Öztürk, Muhammet Asena

Pınar Aydın Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroşirurji

Bölümü Diyarbakır, Türkiye e-mail: aydinpinar12@gmail.com

 

Abstract

Objective: Cerebrovascular events are major causes of mortality and morbidity. Determining the changeable causes of

cerebrovascular diseases are important to prevent cerebrovascular diseases and/or reduce morbidity and mortality.

Although there is evidence that magnesium provides neuroprotection in animal models, there is limited clinical

evidence of magnesium effectiveness during cerebrovascular diseases. The aim of this study was to evaluate

magnesium as a modifiable risk factor at cerebrovascular events and to investigate whether there is an effect of

magnesium on mortality or not.

Method: 1203 cases were included into this retrospective study. The cases were divided in two categories named

cerebrovascular diseases and control group. The magnesium levels of the cases were measured on the first day of

hospitalization. The age, gender, serum magnesium level, final state of the cases and the hypertension / diabetes

conditions were included in the study.

Results: 52.7% of the cases were male and 47.3% were female. In the cerebrovascular diseases group, M/F ratio was

found to be 0.94. 26.7% of the cerebrovascular events were followed by hemorrhagic cerebrovascular event and

73.3% were followed up as ischemic cerebrovascular event. The mean magnesium level of the serum for control

group was 2.28 mg/dL and the mean magnesium level of the serum for cerebrovascular events group was 1.87

mg/dL. Diabetes mellitus was found to be 5.6% for the control group and 11.5% for the cerebrovascular events group.

Hypertension was found to be 55.8% for the control group and 60.9% for the cerebrovascular events group. Mortality

rate was found to be 1.6% for the control group and 20.8% for the cerebrovascular events group.

Conclusions: It is remarkable that, in our study male sex ratio is fewer than the literature for cerebrovascular events

cases, and male sex ratio is higher than the literature for hemorrhagic cerebrovascular cases. Low serum magnesium

level is detected to be a possible risk factor for cerebrovascular events, Whereas it does not have any affect on

mortality by itself. The lack of relationship among diabetes mellitus and hypertension with magnesium, and the lower

rate of mortality than literature in patients with cerebrovascular diseases are the other data obtained in our study.

 

Keyword: Cerebrovascular disease, magnesium, haemorrhagic stroke, ischemic stroke.

 

Akut İnmede Risk Faktörü ve Prognoz Üzerine Etkisi ile Magnezyum                  

Öz

Amaç: Serebrovasküler olay önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Serebrovasküler hastalıkların

değiştirilebilen nedenlerinin belirlenmesi serebrovasküler olayın engellenmesi ve/veya morbidite ve mortalitenin

azaltılmasında önem arz etmektedir. 

Magnezyumun hayvan modellerinde nöroproteksiyon sağladığına dair kanıtlar olsa da, serebrovasküler olay sırasında

magnezyum etkinliğine dair sınırlı klinik kanıt bulunmaktadır. 

Bu çalışma ile serebrovasküler olayda magnezyumun değiştirilebilir bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi ve

mortalite üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılması planlandı.

Yöntemler: Retrospektif olan çalışmamıza 1203 hasta dahil edildi. Hastalar serebrovasküler olay ve kontrol olmak

üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların magnezyum düzeyleri yatışın birinci gününde ölçüldü. Çalışmaya hastaların yaşı,

cinsiyeti, serum magnezyum düzeyi, hipertansiyon/diyabet varlığı ve hastaların son durumu dahil edildi.

Bulgular: Hastaların %52,7’si erkek, %47,3’ü kadındı. Serebrovasküler olay grubunda E/K:0.94 olarak bulundu.

Serebrovasküler olayın %26,7’si hemorajik serebrovasküler olay, %73,3’ü iskemik serebrovasküler olay olarak takip

edilmiştir. Kontrol grubu ortalama serum magnezyum düzeyi 2,28 mg/dL, serebrovasküler olay grubu için ortalama

1,87 mg/dL’ydi. Kontrol grubunda diyabet oranı %5,6, serebrovasküler olay grubunda diyabet oranı %11,5 olarak

saptanmıştır. Kontrol grubunda hipertansiyon oranı %54,8, serebrovasküler olay grubunda hipertansiyon oranı

%60,9 olarak saptanmıştır. Kontrol grubunda mortalite oranı %1,6 iken serebrovasküler olay grubunda mortalite

oranı %20,8 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Serebrovasküler olay hastalarında erkek cinsiyet oranının literatürlerden düşük, hemorajik serebrovasküler

olay oranının literatürlerden yüksek olarak saptanması dikkat çekici bir özellikti. Düşük serum magnezyum düzeyinin

serebrovasküler olay için bir risk faktörü olabileceği ancak tek başına mortalite üzerine etkisi olmadığı gözlenmiştir.

Diyabetes mellitus ve hipertansiyonun serum magnezyum ile ilişkisinin olmaması, serebrovasküler olay hastalarında

mortalitenin literatürlerden düşük oranda saptandığı elde edilen diğer verilerdir.

Anahtar kelimeler: Serebrovasküler hastalıklar, magnezyum, hemorajik inme, iskemik inme

 

Dicle Med J  2019;46 (4): 781-787

Doi: 10.5798/dicletip.661373

Volume 46, Number 4 (2019)